Skip to main content

Full text of "Dleabhar cheist, co-cheangailte r'a chle ..."

See other formats


National Library of Scotland 

■lllllllllll 

*B000258614* ^ L V <? 


Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/dleabharcheistco1816brow DÀ LEABHAR CHEIST, CO-CHEANGAILTE RA CHEILE Tha eheud aon ro-iomchaidh gu eolas a thoirt air nithe 
a tha feumail a ehum slainte, agus a dh' fheudar « 
theagasg do chloinn òg mu 'n urr' iad leughadh, 

Tna eolas air an dara h aon ro-f heumail mu 'n d thigeart- 
a dh' ionnsaidh bord an Tighearna ; agus 'na mhin* 
■ eachadh soilleir air ìeabhar aithghearr' nan ceist. Clodh-bhuailt' an 
DUN-EIDIN, 

LE ANBREW §AI,FOUft 

. TÌ16. LEABHAR CHEIST. Ceisd. Co a rinn thu > Freagradh. Dia, 

C. Co a tha g' ad shaoradh ? F. Criosd'. 

C. Co a naomhaicheas tu ? F. An spiorad naomh. 

C. C'a dheth a rinneadh thu ? F. Do n' duslach, 

C. Ci >d a tha sin a' teagasg dhuit ? 

F. A'bhi iriosal agus cuimhneachail air a' bhàs. 

C. Ciod a chrioch chum an d' rinn- tv adh 'thu ? 

F. A chum seirbhis a dheanamh do Dhia t 

C. C' arson a bu 'choT dftiuit seirbhis a dh^anamh do 
Dhia? F. A.rson g ■: n' do chruthaich e mi, gu 

bheil e g' am choimhead, a^us g'am shaoradh. 

C. Cia mar bu choir dauit sejirbnis a dhean^mh do 
Dhia ? F. Le bhi a* creidsin 'n a mhac, a* gairm 

air ainm ag-is le blr a' toirt ùtìrmfacfi^ d' a aitheanta. 

C. Cò ris an coir dìu^^ffaigh a ^heanamh ? 

F. Ri Dia amhain. 

C. C»a tric is coir dhuilf ujcnaigh a dheanamh ri Dia? 

F Air a chuid is lug^h^ na'h uile madainn agus feasgar. 

C. Ciod iad na nithe ÌptHi chòir dhuit iarraidh air Dia 
gach la ann a t urnaigh r 

F. Gu 'n d' thugadh e mi dh' ionnsaidh Chriosd, gu 
'n ath-nuathaicheadh e mo chridhe, gu maitheadh e mo 
pheacaidh, agus gu 'n cumadh e o'n olc mi. 

C. Ciod an seoì-sa cridhe a th' agad athaobh naduir? 

F. Cridhe a ta air a lionadh leis gach uile neo-fhir- 
eantachd. 

C Am bheil òo cridhe aingidh a' deanamh t uile 
smuainte, briathra', agus gniomharra 'n am peacaidh ? 

F. Tha ; cha 'n urra mi ni sam bith a dheanamh ach 
peacadh. 

C. An urra thu do dhroch cridhe a leasachadh agus 
ath-huadhachadb ? F. Cha 'n urraj 

tha mi marhh an cionta agus am peacaidh. 

C. Ciod mata a tha comasch air do chridhe clachach, 
eruaidh, ceannairceach, atharrachadh, agus a leasachadh 
*> a dheanamh beo agus naomha? 4 

F. Cha 'n eil ni 's am bith comasach aìr sin a dhean- 
amh, ach uile-chumhachd agus saor-ghràs De. 

C An dogheallDiacridhenuadh,maitheanaspeacaidh, 
raaille ris gach beannacha eile, agus an d' aithn e dhuit 
an iarraidh ann an urnaigh ? F. Gheall agus dh' aithn. 

C. Co as leith 'sa 'm bheil thu ris na trocaire sin iar- 
raidh air Dia ann an urnaigh ? 

F. Tha ma ri 'n iarraidh amhain arson Chriosd. 

C. C' arson ie èigin duit a bhi co durachdach arson 
earrann ann 'n Criosd maitheanas peacaidh, agus cridhe 
nuadh, ann a t urnaigh ? 

F. A chum as gu bithinn a ghna ullamh arson bàis. 
) C. A bheil do bheatha neo-chinnteach anmhunn agus 
ro-ghairid ? F. Tha, 's math a dh* 

f haoite gu faigh mi bàs ann a' mionaid. 

C. Ciod a thig riut ma bhasaicheas tu ann ad'pheacaidh? 

F. Biaidh mi air mo thilgeadh a dh' ifrinn maille ris 
na h aingidh. 

C. Ciod an seòrsa ionaid ifrinn ? 

F. Ionad anns a 'bheil doruinn gun chrioch, a tha na 
loch a ta losgadh le teine agus pronnasc. 

C. Co iad na h aingidh a theid a dh' ifrinn aig àm bais. 

F. Iadsnn a tha a' diulta' Chriosd, a' deanamh di- 
chuimhn air urnaigh, agus air facal De a leughadh ; no. 
a tha re mionnacha , J breugan, goid, a' mi naomhachadh 
na Sabaid, agus a tha eas-umhal d' am parantaibh. 

C.Co iad companaich dhroch dhaoin* an ifrinn J 

F. An Athair an diabhol, agus aingle. 

C. Cait' an d* theid na daoine diaghaidh aigàm bais ? 

F. Theid iad do neamh. 

C. Ciod an seorsa aite a tha 'n neamh ? 

F. Aite ro-naomh, ro shona, agus ro ghloirmhor.. 

C. Co iad na daoine diaghaidh a theid gu neamh aig 
àm bàis? F. Iadsan tha gabbail ri Criosd, a' toirt 

graidh do Dhia, agus a' toirt fuath do 'n olc. 

C. Co bhios nan companaich do dhaoine diaghaidh 
ann an neamh ? ^ 

F. Bithidh Dia an Àthair, Criosd am Fear saroraidh, 
Aingle naomha, agus naoimh ghloirmhor. 

C. Creud e an.aon rathad gu dol sabhailte do neamh? 
. F. Se an aon rathad amhain, gabhail ris an Tighearn' 
Iosa agus gluasad ann-san. C. Ciod a tha thu gu h airid ri ehuimhneachdadh aa 
laithe t oige ? 

F. Mo chruthai 'ear agus m' f hear saoraidh. 

C. Ciod a ta Dia gu h airid ag iarraidh ort ? 

F. Tha e ag iarraidh' orm creidfin ann agus umhlachd 
a thoirt dha fein. 

C. Cn-ud i riaghailt do chreidimh agus t umhlachd? 

F. Am Biobal, no na Scriobturaibh naomh. 

C. Co a bu choir dhuit a ghradhachadh oscionn gach 
uile nithe. F Dia ann an Criosd 

mar m' Athair agus mo chuibhrioniì. 

C. C' arsort is coir dhuit Dia a ghradhachadh oscionn 
gach uile nithe ? F. Do bhri gu bheil e co 

gloirmhor a: n rein, agus co caoimhneil dhomhsa. 

C. .Ciod 's am bhcil Dia co chaoimhneil dhuitsa ? 

F. Tha e toirt dhomh mo bheatha, mo shlainte, mo 
bhiadh, àgus m' fheudach ; agus tha e tairgse Chriosd 
dhomh, agus gach uile ni math maille ris. 

C. Ciod anns a'. bheil t ard shonas a' co sheasamh ? 

F. Tha è a' co sheasamh ann an Dia a mhealtuin. 

C. Creud e Dia? F. Dia is Spioraid è, 

C. Ciod a ghnè spioraid Dia ? F. Is spiorad 

neo-chriochnach, siorruidh, agus neo-chaochlaideach e. 

C. A' bheil, Dia a' faicinn agus a fiosracha gach aon 
ni ? F. Tha ; 's aithne dha smuaintidh ar cridhe„ 

C. Nach urra D»a gach ni ìs àiil leis a dheanamh ? 

F. 'S urra ; oir iha e uile chumhachdach. 

C. Ann urr' e bhi deanamh no ag aontachadh le aon 
ni peacach? F Cha'nurra;. 

oir tha e neo chriochnaicht' ann an naomhachd. 

C. Cìa ii.^n D a a th' -*nu ? F. Aon amhain, 

C. Cia iìon pears t tha 'san Diaghachd ? 

F. Tha tri, pcafsai Hm Diaghachd, an-t Athair a' 
mac ajrus an sjji.or >d naomh. 

C. Aii è gach aon do ua tri pearsaibh sin an Dia is 
aird agus an aon Dia fior? - F. Is èo 

G. A bhevi na tri pe.arsa sin matà nan tri Diagha?. 
F. Cha 'u 'eil ; is aon Dt<t amha'n iad. 

C. Ciod 'sam bheil ìad 'n an rion ? 
F. Tha iad 'n an aon ann 'm bngh.. 
C* Ciod 'sam bheil lad co lonnan ?. F. Thu 

iad co-ionnan ann an cumhachd agus ann an gloir. C. Nach 'eil Dia mata ni s ro mhotha agus ni 's ro- 
ghloirmhoire na 's urra sinne smuainteacha ? F. Tha. 
, C. An robh-toiseach riamh aig Dia ? F. Cha robh. 

C. Am bi crioch gu brath aige ? F. Cha 

bhi, tha e o shiorruidheachd gu siorruidheachd. 

C. An robh toiseach aig gach aon ni ach Dia ? F. Bha. 

C. Am bì crioch aig gach aon ni ach aige-san ? 

F. Cha bhi ; biaidh aingle agus anama dhaoine beo 
gu saoghal nan saoghal. 

C. Co thugam bith do gach uile ni ? F. Thug Dia. 

C. Cia dheth a rinn è na h uile nithe? 

F. Rinn enah uile nithe, do neo ni. 

C. Ciod leis an d' rinn e na h uile nithe ? 

F. Rinn e na h uile nithe, le focal a chumhachd. 

C. Ciod an uine ghabh e dheanamh gach uile nithe ? 

F. Ghabh e uine shea laithe. 

C. Ciod a chrioch arson an d' rinn e na h uile nfthe ? 

F. Rinn e na h uile nithe chum a ghloire fein. 

C. Ciod an staid 's an d' rinn e na h-uile nithe? 

F. Rinn e gach uile ni gu ro mhath. 

C. A' bheil gach ni a' buanachadh gu bhi ro-mhath ? 

F. Cha 'n 'eil, rinn am peacadh diabhail agus daoine 
ro olc. , 

C. Ciod an nì is gràineala 's an t saoghal ? F. Pea- 
cadh an nì graineil sin air am bheil fuath aig Dia. 

C. Ciod a tha a' deanamh a pheacaidh co ro-ghraineil? 

F. Tha e a' toirt oilbheum do Dhia, agus a,' bristeadh 
a lagha. 

C. Cia lion seorsa peacaidh a th' ann ? F. Da sheorsa. 

C. Ciod iad an da sheorsa sin ? 

F. Peacadh gin, agus peacadh gnìomh. 

C. Creud è peacadh gin? F. 'Se sin ampeacadh 

anns 'n do ghineadh, agus anns n' d' rugadh mi. 

C. A bheil peacadh gin ga 'd thruailleadh gu h iom- 
lan, agus an leoire ga 'd thoirt a dh' ifrinn, ge nach 
biodh peacadh sam bith eile agad^ 
, F. S' leoir ; oir tha e g'am dheanamh gu leir mi naomha. 

C. Ciod na peacadh eile a th'agad a thuille air ^eac- 
adh gin ? F. Tha peacadh gniomh agam mar an ceudna. 

C. Ciod e peacadh gniomh ? 

F, 'Se sin am peaeadh a tha mi a' cur an gniomh gach 
h, m sanuamte' tmathra, agusgniomhurra/' C Creud e tuarasdal a 'pheacaidh ? 

F. 'Se tuarasdal a 'pheacaidh, am bàs agus ifrimu 

C. Ciod a tha thu mata thaobh naduir ? 

F. Tha mi a'm' namhaid do Dhia a'm' mhac do 
Shatan, agus a'm' oighre air ifrinn^ 

C. 'N robh an cinne-daonna o thùs air an cruthach- 
adh 'na leithid so do staid peacaidh agus truaighe ? 

F. Cha robh ; bha àr ceud pharanta, Adhamh agus 
Eubha, air an cruthachadh an staid naomh agus shona. 

C. 'N do bhuanaich iad 'san staid naomh agus shona 
sin 'san robh iad air an cruthachadh ? 

F. Cha do bhuainaich ; thuit iad uaipe. 

C. Cionnas a thuit iad o'n staid sin ? 

F. Thuit iad uaipe, ie peacadh an aghaidh Dhè. 

C. Creud e ceud pheacadh Adhaimh agus Eubha ? 

F. Gu 'n à' ith iad do 'n mheas thoirmisgte. 

C. Co thoirmisg dhoibh a* meas so ithe ? 

F. Thoirmisg Dia. 

C. Co a bhuair iad gu ithe do 'n mheas so? 

F. Bhuair an Diabhol iad. 

C. Ciod an t olc a bha dhoibh an ithe do 'n mheas so? 

F. Le ithe dheth, bhrist iad an cumhnanta rinn Dia 
riu, sgrios siad iad-fein agus an sliochd gu h uile. 

C. Cia lion cumhnant' a th' ann ? 

F. Tha dà chumhnanta. 

C. Cia iad an dà cjiumhnanta sin ? F. Iad so, eadhon 9 
cumhnanta nan gniomh agus cumhnanta nan gràs. 

C. Co ris a rinn Dia cumhnanta nan gniomh ? 

F. Rin se è ri Adhamh air a shon fèin, agus air son a 
shliochd. 

C. Co ris a rinn e cumhnanta nan gràs ? 

F. Rinn sc è ri Criosd an ainm, nan daoine taghta. 

C. Ciod an ceangal a bha 'n cumhnanta nan gniomh ì 
. F. Umhlachd iomlan o Adhamh. 

C. Ciod an ceangal* a tha 'n cumhnanta nan gràs? 

F. Criosd a' coilionadh gach uile fhireantachd. 

C. Co dhiu do 'n dà chumhnanta sin is gloirmhoire ? 

F. Cumhnanta nan gràs. 

* *S è ceangal ann an cumhnanta sam biih a ni sin a tha air, 
iarruidh b neach ris a bhèil an cumhnant sin air a dheanamh 
chum gealladh a chumhnant a sheilbfeèachadh. C. Cìod amis a'bheil cumhnanta nan gràs ni 'sre. 
ghloirmhoire ? - 

F. Tha a bheannachda' ni 's farsainge agus gu h iom- 
lan saor, agus cha 'n urr' è bhi air a bhristeadh. 

C. C' arson nach urra cumhnanta nan gràs a bhi air a 
bhristeadh? F. Do bhrigh nàch 

urra Criosd tuiuam mar a thuit Adhamh. 

C. *N do bhrist thusa 'san cinne daona uile cumh- 
nanta nan gniomh, 'n air a dhith Adhamh do 'n mheas 
thoirmisgte ? F. Bhrist. 

C. Cionnas a dh*' fheudas sin a bhith , 's nach d'? u^adh: 
thu an sin ? F. Arson gu 'n do sheas Adhamh 

air mo shon, agus- gu 'n do pheacaich mi ann san. 

C. Ciod o 'n do thuit thu le Adhamh a dh' ithe do 
*n mheas thoirmisgte ? 

F. Thuit mi o staid naomh agus shona. 

C. Ciod gus an do thuit thu leisan Ieagadh ? 

F. Thuit mi gu staid peacaidh agus truaigne. 

C. A' bheil rathad sam bith air dol aso staid a' pheac- 
aldh agua na truaighe gus an d' thug bristeadh cumh- 
nanta nan gniomh thu ? 

F. Tha tre chumhnanta nan gràs. 

C. Nach urra do smuaiute do bhriathra no do ghniomh* 
arra math fein tre chumhnanta nan gniomh t ath leasach- 
adh? 

F. Cha'n urra; thagachni thami a' deanamh peacach.. 

C. An urra Dia do pheacaidh.a mhaiiheadh gu 'n 
dioladh a thoirt d' a cheartas ? - F. Cha 'n urra; 

** cha saor è air sheol sam bith an ciontach." 

C. An urr' thu ceartas Dèa dhioladh arson do pheac- 
aidh fe-in ? * F. Cha 'n 

urra ; tha mi do ghna a* cur peacadh ri peacadh. 

C. A' bheil Dta toileach dioSadh a ghabhad arson do 
pheacaidh o neach eile ann a t aite? F. Tha. 

1 C. Ach co tha comasach agus toileach dioladh a thoirt 
arsòn do pheacaidh ? F. Tha Ic.sa Criosd 

araon comasach agus toileach, oir thug e lan-dioladh do 
lagh agus do cheartas De air. mo shon. 

C. C' arson nach b' urxa neach sam bith eile ach 
Criosd dioladh a thoirt arson do pheacaidh ? 

F. A chionn nach b' urra neach sam bith eile fear^ 
aeo-c&riochnach fhulang. 9 

C. Ach co e an t Iosa Criosd so ? 

F. 'Se mac siorruidh Dhe e nar nadurne. \ ' 

C. Co fhuair amach Iosa Criosd gu bhi 'na Fhear- 
saoraidh dhuinn ? F. Fhuair Dia, 

an ti do'n d'thug sinn oilbheum le 'r peacaidh. 

C. Ciod a bhrosnaich Dia gus an urras agus a' Fear- 
saoraidh gloirmhor so ullachadh, dhuinn ? F. Cha do 
bhrosnaich nì sam bith, ach a shaor-ghradh fein. 

C. Cia lion oing a th' aig Criosd ? F. Tha tri. 

C. 0;a iad tri oifige ar Fir-shaoraidh ? 

F. Oifige Faidhe, Sagart, agus Rìgh. 

C. Ciod a' chrioch arson a' bheil fèum agad air Fear- 
saoraidh le oifige tn-fillte ? F. Tha fèuna 

agam air, a leigheas mo thruaighe tri-fiiite. 

C. Ciod ì do thruaighe trì-fillte ? 

F. Aineolas, cionnt, agus daorsa. 

C. Cionnas a tha Criosd mar fhaidh' a' leigheas t 
aineolais ? 

F. Tha e Ie fhocal agus le spiorad gam theagasg. 

C. Cionnas a tha Criosd mar Shagart a' toir air falbh 
do chionnta ? F. Tha e a' deanamh sin le umhlachd 

a thoirt do lagh Dhe, agus le bas f hulang air mo shon. 

, C. Cionnas a tha Criosd mar righ gad' shaoradh o 
dhaoirse ? F. Tha e a' deanamh sin' le bhi gam 

6haoradh o chumhachd a' pheacaidh agus Shatain. 

C. Cia lion nàdur a tk' aig Criosd ? 

F. Tha dà nadur aige. 

C. Ciod iad an dà nadur a th' aig Criosd ? 

F. Nadur Dhia, agus nadur duìne. 

C. An robh Crisod 'na Dhia o uile shiorruidheachd r 

F. Bha è. 

C. An robh Criosd 'na dhuine o uile shiorruidheachd? 

F. Cha robh. 

C. Cuin a bha ar Fear-saoridh air a dheanajnh na 
dhuine? F. Ann 'n iomlaineachd na h aìmsir 

Mil' agus ochd ceud de'ug bliadhna roimhe so. 

C. Ciod a tha Criosd anis a buanchadh ? 

F. Tha e a'buanachadb araon 'na Dhia agus 'na dhuine 
an aon phearsa. 

C. Cia f had a bhuanaicheas ■ Criosd gu bi araou 'aa 
Dhia agus 'na dhuine an aon phearsa ? 

F» Buanaichidh gu siorruidhr,. 10 aìr a dh' fhàs e 'na dhuine? 

F. Bha e air a bhreith an staid ìosail. 

C. Creud i 'n staid iosal sin ? 

F. Rugadh e le mnaoi bhochd ann 'n stabul, agus 
chuireàdh 'na lu'ghe arn prasaich e. 

C. Ciod a ghnè beatna a bh' aig Criosd 's an t saogh- 
al so ? F. Beatha bhrònach agus ro-thrioblaideach. 

C. Ciod a rinn beatha Chriosd co bronaeh agus triob 
laideach? P. Rinn 

fearg Dhe, agus peacaich a bhi a'cur'na aghaidh. 

C. Ciod am bàs nàrach agus cràiteach a dh' fhuiling 
Criosd? ^ 

F. Dh' fhuiling e bàs mallaichte a chroinn chèusaidh. 

C. Ciod a chrioch arson an d' fhuiìing Criosd :;a nithe 
so tìile ? F. A chum gu'n d'thugadh e dioladh do chear- 
tas De,agus gu 'n deanamh e rèite arson ar peacaidh-ne. 

C Ciod a thachair do Chriosd an deigh a bhà:s ? 

F. Bhachorpairadhlacadh,aguschaidh anamgti neamb. 

C. Oa f ha-d' a dh' fhan corp Chriosd 's an uaigh ? 

F. Dh' fhan è ann san ua'gh pairt do thn laithe. 

C. An do thruaill corp Chnosd 'san uaigh ? 

F. Cha do thruaill. 

C. Cionnas a thachair sin ? 

F. Arson gu robh e gnn pheacadh. 

C. Ciod a thachair do Criosd an deigh dha luighe 's 
an uaigh ? F. Dh' 

eirich e o na marbhadh, is chaidh e suas gu neamh. 

C. Caite am bheil e 'na shuidhe 'n sin ? 

F. Tha e 'n a shutdhe air deas laimh Dhe. 

C. Cia fhad a bhuanaicheas Criosd 'na shuidhe au* 
deaslaimh Dhe ? F. Buanaichidh gu siorruidh. 

C. An d' thig Criosd a ris' a chum an t saoghail so ? 

F. Thig. 

C, Cuin a thig e aris ? F. Aig an latha 'dheireaunach. 

C. Ciod a chrioch arson an d' thig e aig an latha dheir- 
eannach? F. Thig e a thoirt breith airan t sa ghal. 

C. Co air an d' thoir Criosd. brèith aig an latha dheir- 
eannach ? F. Bheir ebreith air u'abhail agus. 

&ir daoine, araon air bheothaibh^gus air mharbhaibh. 

C. Giod air an d' thoir sinn cùnntas an sin do Dhia ì; 11 

V. Bhcir sinn cùnntas air ar e, briathraibh 

agus gniornharraibh. 

C. Ciod leis am bi na mairbh air ar rìùngadh c;ium a 
bhreitheanais dheireinnich ? 

F. B:aidh iadair an dù-sgadh le uile chumhachd Dhe. 
C. Co bheirsinneagus an cinne'daona gu leir gu cath- 

air breitheanais .Chriosd? F. Bheir na h Amgle r?aomha. 

G. Co chuireas Chriosd air a laimh dheis an là a 
bhreitheanais ? F. Cuindh na fìreinich, 

C. Co cbuireas e air a laimh chlì ? 

F. Cuiridh na h aingidh. 

C. Ciod a bhreith a theid a thoirt air na fireinich ? 

F. " Thigibhse tha beannaicht' le 'm Athair, seilbh- 
ichibh an rioghachda dh' ullaicheadh dhuibh o thoiseach 
an t saoghail." 

C. Ciod a bhìnn a bheirear air na h aingidh ? 

F. " Imichibh uam a shluagh malluichte gu teine shior- 
ruidh ; a th' air uilachadh do 'n diabhal is d' a aingle." 

C. Ciod a thìg ris na h aingidh an deigh a bhìnneso? 

F. Biaidh iad air an tilgeadh eidear chorp agus anàm 
do theine ifriroi. 

C. Ciod a thig ris na fireinich ? F, Theid iad 

ìe caithreim ghloirmhor gu neamh niàilie ri Criosd. 

C. Ciod a bhios na h arngidh a' deanamh gu sior* 
ruìdh an ifrinn ? F. B ; adh iad a' bèucaich, a' mailach- 
adh, agus a* toirt mor thoibheum do Dhia. 

C. Ciod a bhios na t ìremich a deanamh 'gu siorruidh 
an neamh ? F. Biaidh ìad a' dearcadh air 

gloir, agus a' seinn moìadh Dhe ann 'n Cri >sd. 

C. Cionoas a dh' fheudas sinne ruigheachd air an staid 
bheannaichte sin ? 

F. Le coir f haotainn air Criosd, agus air f hireantachd. 

C. Cìod a tha thu a'ciallachadh le fireantachdChriosd*? 

F. Umhlachd agus f hullangas, no na rinn agus na dh' 
f huiling e. 

C. Ann urr' thu bhi air do shabhaiadh le fireantachd 
Chriosd ann an staid peacaidh, agus ann aneas umhlachd 
a dh' aitheanta Dhc ? F. Cha 'n urra j " As eughmais 
aaomhachd cha 'n fhaic duine sam bith an Tighearria. 

* Fireantachd Chriosd. Is è sin a nì ri 'n canav ann an cuki 
a dh' aitin do n' ghaidhealdachd Jonracas Chtiosd, 

5 12 

C. Cia lion aithin a thug Dia seachad ? F. Deich 

C. Ciod air an do sgriobh Dia o shean na deich aith- 

eanta sin ? F. Sgriobh e air da chlar chloich' iad. 

C, Cia lion aithin a tha 's a cheud ch]ar ? 

F. Thaceithir. 

C. Cia lion aithin a tha 's an dara clar ? F. Tha seàtn. 

C. Ciod a th' air a chur sios 's a cheud chlàr do lagh 
Bhe ? F. Tha air dieasdanas do Dhia. 

C. Ciod a th' air a chur sios 's an dara clar ? 

F. Tha air dleasdanas do dhuine. 

C. Co d' an d' thug Dia da chlar sin a lagha ? 

F. Thug e do Mhaois, agus do na h l6i ailich rad aig 
sliabh Shinai. 

C. Creud e cc«ìionadh uile lagha Dhe ? 

F. 'Se sin gràdh do Dhia, agus gradh do dhuìne: 

C. Ciod a tha a cheud aithin ag iarraidh ort ? 

F. Tha i ag iarraidh orm, gabhail ris an Tighearn* 
amhain mar mo Dhia ann 'n Criosd. 

C. C' arson is eigin duit gabhail ri Dia ann' n Criosd 
mar do Dhia ? F. A chionn gu 

bheil Dia amach a Crioscì na theine loisgeach. 

C. Ciod a tha 'n dara aithin ag iarraidh ort ì 

F. Tha* ag iarraidh orm urnaigh a dheanamh ri Dia> 
agus moladh a tlioirt dha, agus fhocal a leughadh agus 
cisdeachd. 

C. Ciod a tha' n treas aithin a' toirmeasg dhuit ? 

F. Tha i a' tojrmcasg dhomh mionnacha, rnaUacha, 
110 iabhairt gu faoin mu Dhia. 

C. Ciod a tha a cheathramh aithin ag iarraidh ort ? 

F. Tha i g iarraidh orm cuimhneachadh air la na 
Sàbaid a choimhead naomha. 

C. Ciod a tha a chuìge aithin a* sparradh ort ? 

F. Onoir agui umhlachd a thoirt do 'm athair agr 3 
do 'm mhathair. 

C. Ciod a tha 'n t seathamh aithin a' toirmeasgdhuit? 

F. Tha i a' toirmeasg, cron a dheanamh dhomh fei,- 
no do 'm choimhearsnach. 

C. Ciod a tha 'n t seachdamh aithin a' toirmeasg ? 

F. Tha i a' toirmeasg gach uìle neo-ghloine, agus 
caìnnt shalach. 

C. Ciod a tha 'n ochdamh aithin a' toìrmeasg ? 13 

F. Tha i a' toirmeasg, gach uile mheaitoireachd, goid, 
agus creachadh. 

C. Coid à tha 'n naoitheamh aithin a' toirmeasg ? 

F. Tha i a* toirmeasg breugan, agus labhairt gu h olc 
air mo choimhearsnach. 

C. Ciod a tha 'n deicheamh aithin a toirmeasg ? 

F. Tha i a* toirmeasg, gach saunt agus farmad ri cuid 
mo choimhearsnaieh. 

C. Cionnas a bu choir dhuit na deich aitheanta a 
choimhead ? 

F. Gu foirfe agus bunailteach. 

C. An urr' thu a h aon diubh choimhead gu foirfe ? 

F. Cha 'n urra ,* tha mi gach la 'g am brisdeadh. 

C. Cia mar a tha thu a' brisdeadh aitheanta Dhe gach 
la ? F. Tha mi 'g 

am brisdeadh an smuainte briathra, agus gniomharra. 

C. Ciod a tha 'm brisdeadh is lugha air na h aitheanta 
sin a' toiltinn ? 

F. Fearg, agus mallacbd siorruidh Dhe. 

C. Cionnas a tha dochas agad 6a dol as o f hearg agus 
o mhallachd Dhe ? 

F. Trid Io&a Criosd an t urras arson peacaich chailte. 

C. Am bi gach uile dhuine air a shabaladh leis na rinn 
agus na dh' fhuiling Criosd ? F. Cha bhi; 

" Tha moran air an gairm, ach beag air an tagha*' 

C. Co iad a dh' f heudas deadh-dhochas, altrum air son 
slainte trid Chriosd ? F. Iadsan a tha creidsin ann agus 
a tha gabhail aithreachais arson am peacaidh. 

C. An urr' thu creidsin agus aithreachas a dheanamh. 
uaitfein? " " F. Cha 'n urra ; 

's iad creidimh agus aithreachas tiolàca Dhe. 

C. Nach 'eil thu a' d' choigreach o Dhia, agus fada 
uaithe thaobh naduir ? F. Tha j ach tha mi air 

rao thoirt dlù dha trìd fuil agus spiorad Chriosd. 

C. Ciod iad r.a meadhona gnathaichte 's a' faigh sinn> 
eolas air Criosd ? 

F. Am focal, sacrameint, agus urnaigh. 

C. Cia lion sacrameint a th' ann ? 

F. Da shacrameint. 

C. Ciod iad an da shacrameint sin ? 

F. Am baisdeadh agus suipeir an Tighearna 

C. Co dh' ordaich na eacrameinte sin ? 14 

F. Dh' ordaich Iosa Criosd, aon Righ agu« ceann 
na h eaglais iad. 

C. Ciod a chrioch chum an d ordaich Criosd na sacram- 
einte sin ? F. A chum e-fein agus a shochaire a 

shèulachadh agus a cho-chur ruinn ne. 

C. Cia f had a mhaireas am brisdeadh agus suipeir àn 
Tighearna 's an eaglais ? 

F. Mairidh iad gus an d' thig Criosd arìs. 

C. Ciod leis an deachaidh do baisdeadh ? 

F. Bha mi air mo baisdeadh le h uisge. 

C. Ciod a tha 'n t uisge 's a bhaisdeadh a' ciallachadh ? 

F. Tha e a' ciallachadh fuil phriseil Chriosd. 

C. Ciod o 'm bheil fuil Chriosd 'g ar glanadh ? 

F. Tha i 'gar glanadh o shalchar agus cionnt a pheac- 
aidh. 

C. Ciod am peacadh o 'n robh feum agad a bhi air 
do ghlanadh a' d' naoidheantachd ? F. Bha feum 

agam a bhi air mo ghlanadh o 'm pheacadh gin. 

C. Co an t ainm 's an deachaìdh do bhaisdeadh ? 

F. Chaidh mo bhaisdeadh an ainm an Athar a' mhic, 
agus an spioraid naomh.^ 

C. Ciod ris an do chuir thu cùl ann ad' bhaisdeadh ? 

F. Chur mi cùl ri seirbheis an diabhail, an t saoghail 
agus na feola. 

C Ciod an ceangal a ghabh thu òrt fein anh ad' 
bhaisdeadh ? ■ _ F. Gu 'n gabhainn ris 

an Tighearna mar mo Dhia ann 'n ^Criosd, agus gu d' 
thugainn seirbheis dha do ghna. 

C. Cionnas is urr' thu do mhòìde b^isdidh a choìlion- 
adh ì F. 'S eigin dhomh urnaigh dheanamh ri Dia 

gach la, arson grais g' am neartachadh. 

C, An urr thu urnaigh a dheanamh dhiot fein air 
mhodh ceart? F. Cha 'n urra ; Ach 's eigin dhornh 

tagar gu durachdach gu 'n teagaisgeadh agus gu 'n neart- 
aicheadh Criosd mi chum urnaigh a dheanamh. 

C. Ciod na meadhona leis am bheil Cno&d 'g ar teag- 
asg agus 'g ar neartachadh gu urnaigh a dheanamh ? 

F. Tha e 'g ar teagasg le f hocal, agus le spiorad. 

C. Ciod an raighailt airid urnaigh a dh' f hag Criosd 
againn 'na f hocal ? 

F. Dh' fhag e.againn urnaìgh an Tighearna. 

C. An urr' thu urnaigh an Tighearn' aithris? 15 

» 

F. S* urra ; Ar n Athaìr a tka ejr neatnk, &c. 

C. Cia lion iartas a tha 'n urnaigh an Tighearna ? 

F. Tha Sèa. 

C. Cia i a chèud iartas a th' an urnaigh an Tighearna ? 

F. Gu naomhaichear t ainm. 

C. Cia i an dara iartas ? 

F. Gu d' Thi'geadh do rioghachd. 

C. Cia i an Treas iartas? F. Gu 

deanar do thoil air thalamh, mar a tha i air neamh. 

C. Cia i an ceathramh iartas ? 

Y.'Thoir dhuinn an diugh ar n aran lathail. 

C. Cia i an cuigeamh ìartas? F. Maith dhuinji 

arjiacha, mar mhaithe' mid d' ar fiachadeara. 

C. Cia i an seathamh iartas ? F. Na leig 

am huaireadh sinn / ach saor sinn o 'n olc. 

C. Cionnas a tha Spiorad Ch'riosd 'ga d' neartachadh 
gu urnaigh a dheanamh ? 

F. Tha e a' toirt cridhe na h urnaigh dhomh, agus thà 
e a J nochadh ciod-bu choìr dhomah a thagar. 

C. Nach gabh Dia ri iartas do bhilidh ? 

F. Cha ghabh ; mu 'r d' thig iad o 'n chridhe. 

C. Ann urr' thu uruaigh a dheanamh o d' cridhe m' 
am bi e air ath-nuadhachadh le Spiorad Dhe ? 

F. Cha 'n urra. 

C. Cia mar tha Dia a' meas urnaigh nan aingidh ? 

F. Tha i 'n a grainealachd do 'n Tighearna. 

C. An gabh thusa ri Chriosdrnata ; an dean thu urn- 
aigh gu dùrachdach, an caith thu dobheathagu stuama, 
gu cothfomach agus gu diaghaidh ì F. Ni 

mi, iad so uile ; trid grais Dè 'g am neartachadh. 

C. Ciod anns an criochnaich t urnaigh dhurachdach, 
agus do bheatha naomha mu dheirre ? 

F. Ann 'n Dia a làn.mhealtuin ann 'n Criosd ; agus 
agus a bhi le mor-chaithreim 'g a mholadh fad saoghal 
nan saoghal. CRIOCH A CHEUD EARRAINX< MINEACHA' SOILLEIR 

AIR 

LEABHAR AITHGHEARR 

NAN CEIST. C. 1. ^Liod a bu choir dhuit a dheanamh mar ào 
chrioch araid ? 
, F. A bhi a' glorachadh agus a' mealtain Dhe. 

C. C' arson a bu choir dhuit gloir Dhe a dheanamh 
mar.do chrioch araid ? F. A chionnn gu bi so a chrioch 
àraid a bh' aig Dia 's an duine a chruthachabh, a choimh- 
ead, agus a shaoradh. Sean. xvi. 4, ; Rom. xi. 26. 

C. An urr' thu Dia a dheanamh ni 's gloirmhoire no 
tha e ? . F. Cha 'n urra ; oir tha 

ghìoir neo-chriochnach. Job xxxv. 7- ; xxii. 3. 

C. Cionnas mata tha thu ri Dia a ghlorachadh ? 

F. Le bhi a' taisbeanadh agus a' deanamh iomradh 
air a ghloir. Isa. xliii. 21. 

C. Ciod anns am bheil thu ri gloir Dhe a thaisbean- 
adh ? F. Tha mi ri thaisbeanadh a' m' cridhe, a' m* 

chainnt, agus a' m' bheusa. Col. iii. 17. 

5. C. Cipnna's a tha thu ri Dia a ghlorachadh ann a d* 
cridhe ? F. Tha mi ri sin a dheanamh, 

le eòla9, gràdh, smuaìnteachadh air, agus earbsa chur ann. 
1 Chron. xxviii. 9. Mal. iii. lò'. Sean. iii. 5. 

G. Cionnas a tha thu ri Dia a ghlorachadh a d' chainnt ? 
F. Tha mi ri sin a dheanamh le urnaigh a dheanamh 

ris, agus mòladh a thoirt dha. Salm lxv. ì } 2, 

C. Cionnas a thu ri Dia a ghlorachadh ann ad' bheusa ? 

F. Le bhi a' deanamh gu suilbhir gach ni a tha e ag 
aithne. 

C. Ciod e sin a bhi a' mealtain Dhe ? 

F. 'S e sin a bhi a' gabhailris, abeathachadh air, agus 
a' faghail tlachd ann. Salm. xvi. 2. agus xi. 3, 4» 

C C aite bheil e air a mhealtain le daoine ì 17 

F. An so air thalamh, agus 'na dheigh so air neamh. 
Salm lxiii. 24, 25, 26. 

10. C. Cionnas a tha Dia r* a mhealtain air thalamh ? 

F. Tha e ri bhi air à mhealtain, le gabhail r' a ghràs 
agus r' a ghradh 'n ar chridhe. Rom. v. 1 — 5. 

C. Cionnas a tha è ri bhi air a mhealtain air neamh ? 

F. Tha e ri bhi air a mhealtain an sin, le sinn a bhi a' 
a' dearcadh air, agus le bhi air ar lionadh le uiìe lanachd 
Bhe. 

C. Co iad tha a' mealtain Dhe air neamh ? 

F. Iadsan amhain a tha naomha, agus a ta 'g a ghlor- 
achadh air thalamh. Eabh. xii. 14. 

C. Cuin a tha peacaich a' toiseachadh air Dia a ghlor- 
achadh agus a mhealtain ? F. 'N air a tha iad air tùs 
a' gabhail ri Criosd, agus a' taice ris. 

C. Cia fhad a bhios na naoimh a glorachadh agus a 
meaìtain Dhe ? F. Bithidh gu siorruith ; Biàidh 

sinn gu siorruith leis an Tighearna. 

15. C. A' bheil èolas againn a thaobh naduir cionnas a 
ghloraicheas agus a mhealas sinn Dia ? F. Cha 

'n eil ; Dhall am peacadh agus Satan ar n ìnntine. 

(2.) C. Ciod an riaghailt a thug Dia Dhuinn 'g ar 
teagasg chum è fein a ghlorachadh agus a mhealtain ? 

F. Thug e dhuinn f hocal gu h iomlan. 

C. C' aite 'm bheil focal Dhe air a chur sios gu h 
iomlan ? F. Tha e air a chur sios an n an' scriobtura 

an t sein Tiomnaidh agus an Tiomnaidh-nuaidh. 

C. Ciod ris an abair thu an sean Tiomna' ? 

F. Their mi sean-Tiomnadh ri sin a tha a' toiseachadh 
le Gineilich agus a croichnàchadh le Malachi. 

C- Ciod è an Tiomnuadh-nuadh ? 

F. E sin a tha toiseachadh le Mata, agus a' crioch- 
nachadh le leabhar an Foillseachai'. 

20. C. Cia mar is e 'm Biobal an leabhar ìs fearr air an 
t sacghal ? F. 'Se focal Dè e, agus Tiomnadh Iosa 

Criosd. 2 Tim. iii. 16, 17. 2 Cor. iii. 14. Mat. xxvi. 28. 

C. Cia mar is urr' thu dhearbhadh gu^r iad na scriob- 
tura focal Dhe ? 

F. 'S urra mi a dhearbhadh-arson an naomhachd agùs 
a' mòrachd, agus arson -an cumhachd a thoirt mothachaidh 
's a dh' inoslachadh, dhaoiiìe, agus gu 'n tionndadh gu 
Dia. Salmxix. 7— H. Eabh. iv. 12, 2 Cor. x. 4, 5, 1S 

C. C' arsoa a theirear Tiomnadh Chriosd ris na scriob- 
tura? 

F. A chionn gur h ann 'n sin a tha e a' toirt a bhean- 
nachda gu saor do dhaoine peacach. 2 Pead. i. 4. Luc. 
xxii. 29. 

C. Ciod a chrioch chum an d' thug Dia dhuinn fhoc- 
al ? F. Thug e dhuinn fhocal, a chum e bhi 'n a aon 
riaghailt amhain dhuinn chum esan a ghlorachrdh agus 
a mhealtain. Isa. viii. 20. 2 Tim. 15, 16, 17- 

C. Ciod a chrioch arson a' bheil^inn ris na scriobturra 
a leughadh gach la ? 

F. Tba sinn ris na scriobturra a leughadh, a chum 
is le beannacha Dhe, gu dean iad sinn naomha, iriosal, 
agus glic a chum slainte. Salm xix. Y — 11* 

2£. C. Ciod iad na nreadhona is fearr a chum na 
scriobturra a thuigsin ? F. A bhi gu dìchiollach a* 

coimeas aon scriobtur ri scriobtur eile, 's a bhi a' guidhe 
gu durachdach gu mìuicheadh agus gu 'n càireadh an 
Spiorad r' ar cridhe iad Gniomh xvii. 11. Eoin. v. 39. 
(3.) C. Ciod a tha na seriobtuir gu h airid a' teagasg 
Dhuinn ? F. Tha iad a teagasg, gach ni a tha sinn ri 
chreidsin a thaoibh Dhe, agus an dleasdanas a tha Dia a' 
g iarraidh air an duine. 2 Tim. i. 13. Eoin xx. 31. 
(4.) C. Ciod is èigin duinn a thuìgsin agus a chreidsin a 
thaoibh Dhe ? F, 'S èigin duinn a thuigsin, gu bheil 
e ann, Co è, a^us ciod rinn è. Eabh. xi. 6. Eoin. xvii. 
3. agus iii. 16. 

C. Cionnas a tha fio& agad gu bheil Dia ann ? 

F. Tha scriobtur, reusan, agus gach uile chreatair a* 
nochdadh gu soilleir gu bheil Dia ann, a rinn, a tha a' 
coimhead àgus a' riaghladh gach uile nithe. Isa. xlv. 22. 
Rom i. 19, 28. Salm xix. 1, 2, 3. 

C. Ciod a ghne bhith a tha 'n Dia ? 

F. Is spiorad e } Eoin iv. 24. Gniomh xvii. 24r— 29. 
30. C. Creud e spiorad ? 

F. Is bith bheo thuigseach e, nach urra sinn fhaicinn^ 
no a mhochain, agus nach basaich. Luc. xxiv. 39. 

C. A' bheil spioraid sam bith eile ann ach D'a ? 

F. Tha ; aingle agus anama dhaoine. ' Salm civ. 4. 
Gnoimh. vii. 59. 

C. Cionnas a tha iad sin eadar-dheallaichte o. Dhia ? 

F. Tha aingle agus anama dhaoine 'na n spioratla 1£ 

criochnaicht', cruthaichte, agus caochlaideach ; ach thu 
Dia 'na Spiorad neo-chriochnach, biothbhuan, agus neo 
chaochlaideach. Salm cii. 26. agus cxlvii. 5. 

C. Ciod è Dia a bhi neo-chriochnaicht , ? 

F. 'S e sin e bhi gun cheann gun chrioch. Job. xi. 7» 

C. Cionnas mar a tha Dia siorruith ? 

F. Tha e siorruith, do bhri gu bheil e gun tùs laithe* 
no deireadh beatha. Salm xc. 2. 
35. C. Ciod è Dia a bhi iieo-chaochlaideach ? 

F. 'S e sin è bhi do ghnà do 'n aon nadur, agus do 'n 
aon run. Mal. iii. 6. 

C. Ciod anns 'm bheil Dia neo-chriochnaicht% sior- 
ruith, agus neo-chaochlaìdeach ? 

F. Aun a bhith, a ghliocas, a chumhachd, a naomh- 
'achds a cheartas, a mhaitheas ugus fhirinn ; agus 'na 
ghloir, 'na mhorachd, agus 'n a uachdranachd. 

C. Creud è bith Dhe ? F. 'S è sin f hior- 

nadur no a Dhiaghachd, leis an e an nì is è. 

C. Creud è gliocas Dhe ? 

F. 'S è sin a bhuaidh leis a bheil e fiosrach air, agus 
a' stiuradh gach uile nithe. 

C. Creud è chumhachd Dhe ? F. 'S è sin abhuaidh 
leis am bheil e a deaUamh gach ni as eugmhais peacaidh. 
40. C. Creud e naomhachd Dhe ? F. Is è sin a 

bhuaidh leis am bheil e saor o gach uile pheacadh, agus 
leis a' bheil-fuathaige do gach uile pheacadh. > 

C. Creud è ceartas Dhe ? F. 'S e sin a bhuaidh leb 
a' bheil e a* toirt do gach aon a choir fein. Dan. ix. 7. 

C. Creud è maitheas Dhe ? 

F. *S è sin a bhuaidh leis a bheil e caoimhneil ris gach 
creatoir ; agus leis a bheil e a' taisbeanadh a ghuàis, a 
throcair a thoirbheartas agus a ghraidtu 

C. Creud è firinnDhe? 

F. 'S è sin a bhuaidh leis a bheil fuath aige do gach. 
uile cheilg agus mhealtoireachd. \ 

C. Creud è gloir Dhe ? 

F. Is è sin an dealradh soilleir a tha air a bhuadha 
oirdhearca, Ecsod. xv. 2. Grtiomh vii. 2. 
45. C. Creud i morachd Dhe ? 

F. Is i sin a mhoralachd eagalachd, mar tha e 'na 
uachdaran oscionngach uile. 

C. Creud i ard-uachdranachd Dbe ì 20 

F. 'S i sin a choir a th' aige air gach ni a dheanamh 
agus a riaghladh mar is aill leis. 
(5.) C. Ciod e ainm eadar-dhealaichte Dhe ? 

F. Is e amhain, an t aon Dìa beo agusjior. 

C. Cionnas tha thu a' dearbhadh nach èil ann ach aon 
Dia? F. Tha na scriobtura a' dearbhadh 

gur e an Tighearn' ar Dia-ne an t aon Dia, agus nach 
'eil Dia sam bith eil ann ach a h aon. Deut. iv. 4. 

C. C' aìrson a theirear an Dia beo ris ? 

F. Theirear an Dia beo ris, do bhri gu bheil gach 
uile bheatha aige ann fein, agus gu bheil è a' toirt d' a 
chreataire ciod air bith beatha tha iad a' Sealbhachadh. 
Jer. x. 10. Gniomh xvii. 28. 
50. C. C' arsorì a theirear am fior Dhia ris ? 

F. Do bhrigh gu bfreii eisan amhain uil-f hoirfe. Isa. 
xlv. 21, 22. 

(6.) C. Cionnas a tha thu a' dearbhadh gu bheil tri 
pearsai ann an aon nadur diaghaidh, no Diaghachdì 

F. Tha na Scriohtura a' dearbhadh l< gu bheil triùir' 
a tha a deanamh fianais air neamh, an t Athair, am Focal 
(no a mac) agus an Spiorad naomh ; agus gu bheil an 
triùir sin 'na 'n aon." Eoin v. 7. Mat. xxviii. 19. 

C. Cìonnas a tha tri pearsai' sin na Diaghachd eadar- 
dhealaichte? F. Tha iad eadar-dhealaichte, 

le 'm buaidhe fa leith mar phearsai. , - 

C. Ciod i buaidh an Athar mar Phearsa ? 

F. Is i sin bhi a' gineamhain a mhic. Salm ii 7. 

C. Ciod i buaidh a mhic mar phearsa ? F. Is i fin e 
bhi air a ghineamhain leis an Athair. Eoin i. 14. 
55. C. Ciod i buaidh an Spioraid Naoimh marphearsa ì 

F. Is i sin è bhi a' teachdo 'n Athair agus o 'n Mhac 
Eoift xv. 26. Gal. iv. 6. 

C. A bheil gineamhuin a Mhic, no teachd an Spioraid 
naoimh, amhain do reir toil Dhia mar a tha obair a 
chruthachaidh ? 

F. Cha 'rì 'eil ; tha iad araon do rireàdh nadurra agus 
iomchaidh. E^cod. iii. 14. Is mi an Ti is mi. 

C. Cuin a ghin an t Athair a' Mac, agus a thainig an 
Spiorad Naomh uapa araon ? 

F. O uile shiorruitheachd. Mic. v. 2. 

C. Cionnas a dhearbhas tu gur iad a Mac agus an 
Spiorad Naomh Dia co ionnan ris an Athair ? 2\ 

F. Tba na scriobtura a' toirt dhoibh na n aon ainme 
diaghachd, buaighe', oibre agua abdhraidh, is a tha air 
an toirt do 'n Athair. Mat. xxviii. 19. 

(7.) C. Creud iad orduighe Dhe ? 

F. Is iad sin a rùn a th' aige bhi a' deanamh agus 
a' riaghladh a chreataire. 

60. C. Ciod na nithe a ro'-ordaich e ? 

F. Ro'ordaich e gach uile nithe tha d teachd gii 
crich. Gniomh xv. 18. 

C. Cuin a chomharlaich ague a ro'-ordaich e gach uile 
nithe ? 

F. O uile shiorruitheachd. Eph.i. 4. Gniomh xv. 18. 

C. Ciod an raighailt leis an d' x>rdaich e gach uile 
nithe 2 F. Dh' ordaich e gach uile 

nithe a reir comhairle a thoìlè. Eph. i. 1 1 . 

C, Creud iad na buadhe a tha 'n ordaigh Dhe ? 

F. Tha iad ro-naomha, ro ghlic, agus neo-chaoch* 
laideach. 

C. Ciod a chrioch arson an d' ordaich e na h' uile 
nithe ? F. Dh' ordaich e na h uile 

nithe a chum a gloir fein, agus math a phobuil. 
65. (8.) C. A bheil Dia a cur ordaìghe 'n gniomh ? 

F. Tha ; Tha chomhairle seasuch, agus tha e a' dean* 
amh uile thoile. 

C. Ciod e dha-san a bhi a' cur uile ordaighe 'n 
gniomh ? 

F. Is e sin gu bheil e a' coilionadh gach rii a runaich e. 

C. Creud iad na nithe '-s a bheil e a' cur ordaighe-'n 
gniomb? F. Tha a cur ordaighe 'n gniomh, 

M an oibre a chruthaich agus a fhreasdail/ > 
(9.) C. Creud i obair a chruthaich ? 

F. Is ì obair a chruthaich, " Dia bhì a' deanamh gacb 
uile nithe do neo ni." Gin. i. 

C. Co iad na creataire is oirdhearca a rinn è ? 

F. Aingle air Neamh, agus daoine air thalamh. 
70. C. Ciod a ghnè chreataire Aingle ? 

F. Is spiorada iad^ a fhuai? mor-ghliocas agus rieart. 

C. Ciod an staid 's an robh na h aingie air an cruth- 
achdh ? F. Bha iad air an cruihachadh 

an staid ro-ghlòirmhor, ro laomh agus ro shona. 

C. An do m^air na h' aingle gu leir 'na 'n cendstaid l - 22 

F. £ha do mhair ; pheacaich moran diu, agus mar 
sìn dh' f has iad 'n ^n diabhail. 

(10.) C. Cialioncuid naduir do 'm bheil corp an duine 
air a dheanamh asuas ? 

F. Tha e a'.r a dheanamh asuas do dhà chuid ; corp 
agus anam. Gin. ii. 7- Sear. xii. 7. 

C. Ciod a thà thu a' ciallachadh le d' chorp ? 

F. Is e sin a chuid sin dhiom a tha air a dheanamh 
asuns do fheòil, do' f huil, agus do chnàmhan. 
75. C Ciod.a thu a ciallachadh le t anam ? F. Is 

e sin a bhrìgh spioradail smuaineachidh a tha anam. 

C'. Co dhiu sin mu 'n coir dhuit a bhi.ni 's ro churam- 
aiche ? F. 'S coir dhomh a 

bhi ni 's curamaiche mu 'm anam luachmhor agus neo* 
bhssor ; oir ciod an tairbh' tha aig duine, ge do ckois- 
neadh e 'n saoghal, gu h iomlan agus anamfein a chaìl. 

C. C' arson a chruthaich Dia an duine firior.n agus 
boirionn ? F. A 

chum gu 'm biodh an cinne-dàona air a' meudachàdh ; a- 
^gus gu biodh iad na 'n cuideachadh a dh' aon a cheile. 

C. Cia dheth d' an d' rinneadh cOrp Adhaimh ? 

F. JRjnneadh e do dhuslach na talmhain. Gin. ii. 17. 

C. Cia dheth a rinneadh corp a mhna Eubh^» ? 

F. Rinneadh è a dh' aisinn a bha air*a toirt a taobh 
Adhaimh. Gm. ii. 22. 

80. C. Co an coslas 's an robh an duine an toiseach air 
a chruthachadh ? F. Bha e air a 

chruthachadh an coslas Dhe. Gin i. 26, 27« 

C. Ciod anns a bheil coslas Dhe a' co-sheasamh ? 

F. Tha e 'a co-sheasamh, " Ann 'n eolas, f ìreantachd^ 
agus naomhachd." 

C. Am be corp no anam an duine à rinneadh a reir 
ccsiais Dhe ? F. Be gu sonraichte anam. 

C. Ciod an onoir bh' aig 'n duine 'na staid cbruth- 
aithe ? F. Bha uachdranchd 

aige oscionn uile chreataire no talmhainn. 

C. Ciod an sonas a bh ? aige ? 

F. Bha e chomhnuidh an gàradh Edein, agus bha 
co-chomunn aige ri Dia. 

85. C. (11.)« Creud è freasdal De ? F. Is e sin a 

bhuan-churam, agus a riagladh oscìonn a chreataire, 


C. Creud iadbuaidhibh a fhrsasdail ? F. Tha e ro+ 
noomha ro ghlic agiis ro-chumhachdach. Salm cxiv. 17. 

C Cionuas a tha freasdal De ro-naoraha ? 

F. Do bhngh gu bheil e a' meadachadh naomhachd, 
a' toirt mi mhisneach do 'n pheacadh, is 'ga,pheanasacha. 

C. Cionnas a tha freasdal De ro ghlic ? 

F. Do bhri gu bheil e ag ordachadh gach ni air an 
doigh ìs fearr, a chum na crìche is fearr. 

C. Ciod a chrioch mhath chum an d' ordaich freasdal 
De gach uile nithe ? 

F. Dh? ordaich e iad chum a ghloire fein, agus math 
a phobuil. Seanraite xvi. 4. Rom. viii. 28. 2 Cor. iv. 
17. LPheadiv. 2. 
90. C. Cionnas a tha freasdal De ro-chumhachdach ? 

F. Do bhri nach urra ni sam bith stad no casg a chur 
air. Lan. iv. 35. 

C. Ciaiad earranan oibre a fhreasdaìl? 

F. Gu bheil e a' coimhead agus a riaghladh gach uile 
nithe. 

C. Cionnas a tha Dia a' coimhead gach uile nithe ? 

F. Tha e 'gan cumail asuas 'nam bith agus 'nan gluas- 
achd. Eabh. i. 3. 
■ C. Cionnas a tha gach ni air an riaghladh leis ? 

F. Le è bhi g' an treorachadh gu 'n criochaibh ceart. 
Salm ciii. 19- 

C. C'arson is èigin da gach ni a choimhead ? 

F. Do bhri nach fuiiing e dhoibh pìlìeadh gu neo-ni. 
Rom. ix. 36 __ 

95. C. C'arson is èigin da gach ni à rìaghladh ? . 

F. A chìonn nach leig e Jeo dol gu h'aimhreite. Job 
xxxvi. 41. 

C. Ciod a tha freasdal D»e a' coimheadagusa' riaghladh ? 

F. Tha e a coimhead agus a riaghladh *' uile chreat- 
aire agus an uìle ghniomharra. Eph. i. 11. 

C An e Dia ughdar dhroch ghniomharra ? 

F. Cha 'n è ; ach tha e a' fuiang, a' cumail criche 
agus a' riaghladh orra. 

( 12.) C. Creud an gniomh araid freasdail a. rinn Dia a 
thaobh an duine 's an staid an do chruthaicheadh è ? 

F. Dh 'inntrich e 'n cumhnanta le?s. Gin. iì. 16, 17. 
Hos. v). 6. Rom. v. 12, 39. 

C. Creud è cumhnanta ? 24- 

F. Is cordadh e eadar da phairte air son aobha'r araid. 
200. C. Co a phairte a bha *sa chumhnanta a rinneadh 
ris an duine an toiseach ? F. Bha Dia agus Adhamh. 

C. Co arson an do cheangail Adhamh e fein 'sa 
chumhnanta so ? F. Air a shon fein, agus 

arson a shliochd nadurra gu hiomlan. Rom. v. 12. 

C. Ciod a ghnè chumhnante rinn Dia ri Adhamh ? 

F. Bu chumhnanta oibre agus beàth' e. 

C. C'arson a theirear cumhnante oibre ris ? 

F. A chionn gu be oibre no umhlachd a bha air iar- 
raidh ann. 

C. Ciod a ghne umhlachd a bha air iarraidh ann ? 

F. Bha umhlachd iomlan agus buan-mhairreannach. 
105. C. Ciodannì araid a thòirmisg Dia 'sa chumh- 
nantrso? 

F. Thoirmisg e ithe do mheas craoibh an eolais. 

C. C'arson a thoirmisg e do Adhamh ithe do 'n mheas 
so ? 

F. A thaisbeanadh uachdranachd fein, agus a dh'- 
fheuchain umhlachd an duine. Dan. iv. 35. Dcut. mii.2. 

C. C'arson theirear cumhnanta beatha ris a cheud 
chumhnanta ? F. A chionn gu'r beatha an duais 

a bh'air a ghealltain arson a choimhead : agus a bha mar 
an ceudna air a chiailachadh ann am bagradh bàis. 

C, Ciod a bheatha bha air a ghealladh an cumhnanta 
uan oibre ? F. Beatha aimsirail, spioradail, agus 

shiorruith. Gal. iii. 12. 

C. Ciod anns a' bheil beatha aimsiraila' co sheasamh ? 

F. Tha i a' co-sheasamh, ann 'n ceangal agus co-chom- 
unn an anama agus a chuirp air thalamh. 
1 10. C. Ciod anns a bheil a bheatha spioradail a* co- 
sheasamh ì 

F. Tha i f a' co-sheasamh, ann an ceangal sona agus cò- 
chomunn ar n anama ri Dia air thalamh. Salm xxx. 5. 

C. Ciod anns a' bheiì beatha shiorruìth a' co-sheasamh ? 

F. Tha i a' co.sheasarnh, ann a bhi a' beachdachadh air 
gloir, agus a' mealtaih lanachd Dhe air neamh. Salm 
xvii. 15. agus xvi. 11. 

C. Ciod am peanas a bha air a bhagradh arson brisdeadh 
chumhnante nan oibre ? 

F. Bha bàs, (t Anns an la dh' itheas tu dhith, gu cinnt- 
each bàsaìchidh tu." Giri. ii. 17. 

C. Ciod m bàs a bh'air a bhagradh 'sa cheud chumh- 
hanta ? 25 

F. Bha bàs aimsireM, spioradeil, agus siorruith- 

C. Ciod am bàs aimsireil bha air a bhagradh ann ? 

F. Bha, trioblaid o 'ti taobh a mach, le mallachd, agus 
eadar dhealachadh ar n anama o'r cuirp'ann 'n corruich 
Dhe. Sean. xiv. 32. 

115. C. Ciodambas spioradeil bh' air a bhagradh ann ? 

F. Bha, eadar-scarrachdain ar n anama o Dhia, agus 
call a ghean-math agus a choslais. ÌHph. ii. 1,3, 12. 

C. Ciod am bàs siorruith a' bh' air a bhagradh ann ? 

F. Bha eadar-scarrachdain an anama agus a chuirp ar- 
aon o Dhia, agus luidhe fuidh fheirg gu siorruith an 
ifrinn. 2. Tes. i. 9- 

(13. ) C. An robh Adhamh agus Eubha air an cruth- 
achadh le lan chomas air a cheud chumhnanta a choimh- 
ead? F. Bha ; 

Rinn Dia an duine foirfe. Sear. vii. 29. Gin. i. 27. 

C. An robh iad air an daighneachadh an naomhachd 
agus an sonas ? 

F. Cha robh ; Dk' fkagadk iadgu saorsa an toile fein 

C. Ciod an saorsa toile bh' aig air ceud sìnnseara 'n 
an staid chruthaichte ? v F. Bha aomadh annta amhain 
chum a mhaith, ach bha e comasach dhoibh a bhi air a' 
mealladh chum an uilc. Sean. vii. 27. 
120. C. Cionnas a mhi-ghnàthaich iad saorsa an toile ì 

F. Thuit iad o 'n staid 's an do ehruthaicheadh iad 
le peacachadh an aghaidh Dhe. Sear. vii. 29. Gin. 
iii. 3. 

(14.) C. Creud e peacadh ? F. ft Is ò peacadh 

bristeadh lagha Dhe." 1 Eoin iii. 4. 

C. Ciod e sin easbhuidh aontachaidh do lagh Dhè ? 

F. Is e sin easbhuidh gloine cridhe, agus naomhachd 
beatha a ta 'n lagh ag iarraidh. Salm xiv. 3. Roro. 
vii. 7. 

C, Ciod a tha thu a' ciallachadh le bristeadh lagha Dhe ? 

F. Sinn bhi a' deanamh nì sam bith-than 'n lagh sin à 
toìrmeasg. 1 Eoin iii. 4. 

(15.) C. Ciod am peacadh leis an. do bhrist ar ceud 
sinnseara cumhnanta nan oibre ? 

F. Bhrist iad e, le ithe do 'n mheas thormisgte. 
125. C. Ciod a dh' aom iad gu ithe cfo 'a-mheas thoii*' 
misgte ? F. Bhuair Sata^ 

Eubha, agus bhuair ise Adhamh gu ithe dheth. 
c 26 

C An robh an ithe do mheas craoibh an eolais maith 
agus uile na pheacadh ro mhor? F. Bha. 

C. Ciod a rinn mar sin è ? 

F. Do bhri le ithe dheth gun do pheacaich iad an 
aghaidh an t solluis bu shoilleire, gu robh iad neo-thaingeil 
do Dhia, neo thoilichtele 'n staid-shona, gu do mhort iad 
ìad-fein agus an sliochd, agus gu d' chreid' agus gu 'd 
thug iad umhlachd do 'n diabhol a raoghain air Dia. 
Luc. xiii. 47, 4-8. 

C. An d^fhuair air ceud sinnsear^à* sa' cheart la 's 
an d ith iad do 'n mheas thoirmisgte ? F. Fhuair 

iad bas spioradeil air a mhionaid sin, agus'bha iad buail- 
teach do 'n bhàs aimsireil agus shiorruith. 
(16.) C. An do thuit an cinne-daona uile an ceud pheac- 
aidh Adhaimh ? 

F. Thuit : " pheacaich iad ann-san agus thuit iad 
maille ris/* Rom. v. 12, 16— 19. 1 Cor. xv. 22. 
130. C. Cionnas a thainig iad gu peacachadh ann, agus 
gu tuiteam maille ris anns a cheud seacharan ? 

F. A chionn gu robh cumhnanta nan oibre a bhrist e' 
le peacachadh, air a dheanamh ris, cha *n ann '* amhain 
air a shon fein ach arson a shliochd nadurra gu h iomlan." 
Rom. v. 12— 19. 

C. Co iad sliochd nadurra Adhaimh ? F. An 

cinne-daona gu h iomlan a thainig anuas uaidhe tre ghin- 
ealaich gnathaichte. 1 Cor. xv. 22. Rom. v. 12 — 19. 

C. An do sheas Adhamh ceangailte ann an cumhnanta 
nan oibre arson Josa Chriosd ? 

F. Cha do sheas ; oir cha d* thainig Criosd a nuas 
uaithe tre ghinealaich gnathaichte, ach rugadh e le h' 
oigh, agus be an Tighearn' o neamh è. Isa. vii. 14. ix. 
6. 

C. Ciod an staid o 'n d' thug an leagadh an cinne- 
daona ? 

F. Thug e iad o stàid naomha agus làn-shonais. 

C. Ciod an staid gus an d' thug an leagadh iad ì 

F. Thug an leagadh iad gu staid peacaidh agus tru- 
aighe. Rom. v. 12 — 19« 

135. (18.) C. Ciod an staid pheacaidh gus an d' thug 
an leagadh an cinne-daona? 27 

F. Thug e iad gu staid peacaidh gin agus gniomh. 

C. Cionnas a tha fios agad gu bheil thu clontach do 
pheacadh gin ? r . Tha focal De 'ga innseadh 

dhomh ; agus tha mi a' mothacha gu bheil mo cndhe 
thaobh nàduir do lubaidh chum an ni tha maith, agus so- 
lubaidh chum an ni ata olc. 

C. Ciod auns a' bheil peacadh gin a' co sheasamh ? 

F. Tha e a' co-sheasamh. an- tri nithe; cionta ceud- 
pheacaidh Adhaimh ; easbhuidh na ceud rhireantachò ; 
agus truaiileachd a' naduir gu h iomlan. Rom. vi. 9« 
Salm liii. 1, 4«. Rom. viii. 7, 8. 

C. Creud e cionta ? 

F. Nì a tha ceangal thairis chum dioghaltais. 

C. Cionnas a tha peacadh a ceangal dhaoine thairis 
chum dioghaltais ? 

F. Tha lagh agus ceartas Dhe 'gan dìteadh chum 
sgrios air a shon. Gal. iii. 10 Salm xi. 6, 7. 
140, C. Co do pheacaidh Adhaimh 's a' bheil thu cion- 
tach ? F. Tha a' cheud pheacadh amhain air a mhea3 
domh ; an deigh dha-san sin a chuir an gniomh, sguir e 
o bhi na chean cumhnanta dhomh. Rom. v. 17. 

C. Ciod è easbhuidh na ceud fhireantachdì 

F. 'Se easbhuidh na ceud f hireantachd, a bhi as eug- 
mhais na naomhachd agus gloine-naduir 's an robh 
Adhamh air a chruthachadh. Job xiv. 4. 

C. Ciod e truailleachd an naduir gu h iomlan ? 

F. Sinn a bhi air ar truailleadh, agus marbh ann am 
peacadh. 

C. Ciod a chuid do d' naduir a th' air a thruaillèàdh. 
Ie peacadh? F. Tha mo nad'ir 

gu h iomlan ; an tuigse, a' chogais, a chuimhne, an toil, 
na h aighneidh, agus na buill chorporra. Isa. i. 5. 

C. Cionnas tha do thuigse air a truaiileadh a thaobh 
naduir ì 

F. Tha i làn aineolais, diomhainais, uabhair, agus so- 
lubaidh gu breugan. Isa. i. 3. Salm Iviii. 3. 
145. C Ciod air a' bheil thu aineolach a thaobh naduir? 

F. Tha mi aineolach air Dia, air Criosd, air slighe 
na slainte, agus air m' fheum do labhairt orra ; agus air 
luach m anama, agus air gràinealachd mo pheacaidb. 

ìm, h 3. C. Cionnas a thr do chogàis air a truaìlleadh a thaobh 
naduir ? 

F. Tha i dall agus neo mhothachail,, agus cha 'n 'eil 
i air mhodh ceart a ? feuchain no a' cronachadh dhomh 
£eacaidh. 1 Tim. iv. 1. Tit. i. 15. 

C. Cionnas a tha do cuimhn' air a truailleadh a tha- 
©bh naduir? F. Tha i gu h ullamh a' di-chuimh- 

aeachadhanni ata maith, agus ro-chuimhneach aìr an ni 
ata olc. Jer. ii. 32. * 

C. Cionnas a tha do thoil air a truailleadh ? 

F. Tha i làn naimhdeis an aghaidh Dhe, agus gu h 
uile so aomaidh a chum gach nì a tha olc. Rom. viii. 

7 > 8 ' . 

C. Cionnas a tha t aigneidh air an truail'leadh ? 

F. Tha mi a' toirt graidh agus tha tlachd agam do 
nithe pe3cach agus faoin, ni '6 mo no do Dia. 
150. C. Cionnas a tha do bhuill chorporra air an truail- 
ìeadh le peacadh ? F. Tha iad 

na 'n inneil uìlamh a chum neorfhireantachd. 

C. Ciod à tha a' sruthadh o 'n truaiUeachd naduir so ? 

F. Tha gach uile pheacadh gniomh a' sruthadh uaipe, 
mar tha droch smuaintidh, morta adhaltranas, striopachas 
meirle, fladhnais bhreige, agus mor-lhoibhèuma. Gaì. v. 
10—20. Rom, i. 21, 32. 

C. Cia lion rathad 's a' bheil thu ciontach do phea- 
cadh gniomh ? F. Tha mi c : ontach air da 

rathad ann an dearmad agus ann an deanadas. 

C. Ciod anns a' bheil peacaidh dearmaid a' co-sheas- 
amh ? F. Tha iad a' co-sheasamh, ann a bhi a' 

dichuimhneachadh nan nithe tha lagh Dhe ag iarraidfh. 

C. Ciod anns a* r bheil peacaidh,' danadais a' co-shea- 
samh ? 

F. Tha iad a' co sheasamh, ann a bhi a' deanamh nan 
n':the a tha lagh Dhè a' toirmeasg. Salm. li. 4. 
155. C. Ciod gus a* bheil do ghnath chaithe beatha à* 
teachd an f had 'sa tha thu a' buanachadh as eugmhais 
Chriosd ? F. Is dian niith e ann 

am peacadb. Eph. ii. 2, 3. Rom. viii. 7, S. Tit. iii. 3. 

C. Cia aca is measa do cridhe no do chaithe beatha ? 

F. * f Tha mo chridhe ceaig^ch oscionn gach uile nithe, 
agus anbhar aingidh. ,, Jer. xvii. 9. Rom, viii. 7. i 29 

C. Ciod an truaighe sin gus an d' thug an leagadh 
thu ? F. Thug gus an dochair 

agus an dioghaltas a tha a' sior-ìeanmhain a pheacaidh. 
(19.) C. Ciod anns a' bheil an truaighe a choisinn thu 
arson do pheacaidh a co-sheasarnh ? 

F. Tha i a' co sheasamh an tri nithe, sin ri ràdb, na 
chaill mi, na tha mì fuidh, agus na nithe do 'm bheil mi 
buailteach. Eoin ii. J, 3, 12. 

C. Ciod a chaill thu lei? a' pheacadh ? 
F. Chaill mi iomhaigh Dhe, agus co-chumunn maille 
ri Dia. Eph. iu 3. 12. 
160. C. Ciod an co-chomunn rì Dia ?, chailì thu ? 

F. Chaill mi coir ann agus cairdeas sona maille ri 
Dia. 

C. Ciod a tha thu air do thoirt fnidhe leis an lea- 
gadh? F. Thami 

air mo thoirt foidk fheirg agus mallachd Dhe. 
C. Creud è sin a bhi fuidh fhearg Dhe ? 
F. 'Se sin Dia a bhi an corruich rium na h uile latha. 
Salm vii. 11. 

C Creud e sin a bhi fuidh mhallachd Dhe ? 
F. 'Se sin mi bhi air mo dhiteadh le a lagh gu peanas 
siorruith. 

C. Ciod gus an d' fhàg am peacadh buailteach thu ? 
F. Dh' fhag e mibuailteach do uile thruaighe na bea- 
tha so, agus do bhas agus ifrinn. Rom. ii. 8, 9. 
165, C. Cia do thruaighe na beatha so d~» *n fhag am 
peacadh buailteach thu ? F. Dh' f hag e mi buailteach 
araon do thruaighe aimsireil, agus spioradeil. Rom. ii. 9. 
C. Cia iad na truaighe aimsireil do 'n d' fhag am 
peacadh buailteach thu ? F. Dh' f hag e buailteach mi, 
do gborta, cogadh, plaigh, bochdain, masladh, calldach, 
tinneas, saothair, agus an leithide sinn. Deut. xxviii. 

C. Ciod iad na truaighe spioradeil d' an d' f nàg am 
peacadh buailteach thu ? 

F. Dh' fhag e buailteach mì do dhoille inntm cruas 
cridhe, neo-mhothachadh agus uabhas coguis, ana-mhian- 
nibh graneil, laigse cuimhne, traillealachd Shatain, agus 
an leithide sin. Rom. i. 22., 32. 

C. Cia aca is measa ar truaighe coitchionn aimsireil 
no truaigh agus pìaighean spioradeil ar n anama ? 

F. Is iad plaighean spioradeii ar n anama is measa ?, 
5 30 

oir tha iad sin 'g ar deanamh uamhara an sealladh Dhe. 
Salm xiv. I, 2, 3. 

C. Ciod a tha 'm bàs do dhroch dhaoine? 

F. Tha e na aiseag o 'n aoibhneas agus sonas '& a' bhea- 
tha so, gu truaighe shiorruith. Sean. xiv. 31. Salm 
ix. 17« Liic. xvi. 22, 24. 
170. C. Ciod a tha an uaigh do dhroch dhaoine ? 

F. Tha i na priosan a ghleidheadh an corpa arson ifrinn. 

C. Ciod gus an d' f hag am peacadh buailteach an 
deigh a bhais thu ? F. Dh' fhag e buailteach mi 

do phianta dioghaltais ifrinn gu siorruith. 

C. Ciod iad peanais ifrinn ? F. Is 

iad sin peanas calldaich, aguS peanas mothachaidh. 

C. Ciod a tha a mhuintir mhallaichte a' call an ifrinn ? 
j F. Tha iad a' call a' bhi a' mealtain Dhia agus Chrìosd, 
comunn aingle agus naoimh, agus gach nì a tha maith. 
Mat. xxv. 4?'l. 

C. Ciod e dioghaltas a mhothachidh an ìfrinn ? 

F. 'Se sin Piantaidh uamhasach, 'na n anam agus 'na 
n. corp, air an curr orra le Dia, le Diabhail agus le 'n 
cogaise fein. Foils. xiv. 10, 11. 

175. C. C' arson is eigin do dhioghaltais nan aingidh a 
bhi siorruith ? 

F. A chionn nach urra creatair cruthaichte gu brath 
an luach nèo chriochnach a dhioìadh a tha ceartas Dhe 
ag iarraidh arson peacaidh, a tha J na oilbheum neo-chrio- 
chnach an aghaidh an De naomha neo-chriochnaichte. 
Mic. vii. 7. 

(20.) C. A' bheil Dia a' saoradh neach sam bith o staid 
a' pheacaidh agus na truaighe so? 

F. Tha ; tha e a' saoradh nan daoine taghta gu h uile, 

C* Co iad muinntir thaghta a chinne-daona? 

F. Iad sin a raoghnaich Dia, agus a thug e do Chriod, 
gu bi air an saoradh o pheacadh agus o fheirg. Eoin 
xvii. 9- Sech. ix. 2. 

C. Ciod a bhrosnaich Dia gu raoghain a Jheanamh air 
na daoine taghta ? F. Cha be an oibre 

matha-san a chunnaic e ro-laimh, ach a shaor-ghràdh fein. 
Rom. ix. 11, 16. Eph. i. 5, 6. 2 Tim. i. 9. 

C. Ciod gus an robh na daoine taghta air an raogh- 
nachadh? F. Bha iad air an raoghnachadh 

an Criosd gu beatha mhairreannach. 1 Tes. i. 9» 
180. C. Ciod a' reeadhon leis a' bheil Dia a' toirt nan 3f 

daoine taghta chum beatha- mhaìrreanaich ? 
. F. Tha e a' deanamh sin trid cun \nanta nan grà-s, 
2 Sam. xxiii. 5. 

C. C' arson a theirear ris a' cumhnanta nuadh so 
cumhnanta nan gràs ? F. Do bhri gu bheil creidimh 
agus gach nithe ata air a ghealltainn ann, *nan saor-thiol- 
acadh o Dhia do dhaoine peacach. Esec. xxxvi. 25, 31. 
C. Cuin a raoghnaicheadh na daoine taghtà, agus a 
rinneadh cumhnanta nan gràs ? 

F. O uile shiorruitheachd. Tit. i. 2, 
C. Co a phairtie a bha 'n cumhnanta nan gràs ? 
F. Bha Dia agus Chriosd. Sech. vi. 13. Saìm lxxxix. 
3, 35. Isa. liii. 10. Salm xl. 6—8. 

C. Co arson an do sheas Criosd ann an cumhnanta nan 
gràs ? F. Sheas e arson nan daoine taghta gu h iomlan, 
agus amhain air an son san, Isa. liii. 6, 11. 12. 
185. C. Ciod a ghabh Criosd os laimh 's a' chumhnanta 
so ? F. Ghabh e os laimh gu *n dioladh e na fiacha a 

bha aig Dia air na daoine taghta. 

C. Ciod am fiach a bha aige air na daoine taghta ? 
F. Bha e mar fhiachadh orra umhlachd iomlan a thoirt 
d' a lagh, agus lan-dioladh a thoirt d' a cheartas arson an 
cionta a bha neo-chriochnach *n an nadur. Gal. iii. 10, 13. 
C. Ciod an nì mòr a tha air a ghealtain an cumhnan- 
ta nan gràs ? F. Beatha-mhairreannach, no Dia ann 

an Criosd mar ar Dia agus ar n oighreachd shiorruith. 
Titus i. 2. Jer. xxxi. 33 t 34«. 

C. Creud iad na buaghan a tha *sa' chumnanta nuadh 
so ? F. Tha 'n cumhnanta so cinnteach, tha e air a 

dheagh ordachacth, agus tha e sìorruith. 2 Sam. xxiii. 5o 
C. Cionnas a gheibh sinn seiibh-choir 'sa chumhnanta 
nuadh so ? F. Gheibh sinn sin trid creidimh 

ann an Criosd urras a chumhnanta. Eoin iii. 16. 
190. C. Ciod a chrioch arson an d' ìnntrich Dia ann an 
cumhnanta gràis ri Criosd an ainm nan daoine taghta ? 
F. A cìium ansaoradh o siaid peacaidk agus truaigke, 
agus a ckum an toirt gu staid slainte. Sech. ix. 11, 12. 

C. Creud ì slainte. F. 'Se sin saorsa o gach olc, agus 
a bhi à' mealtain na h uile maith. Eph. ii. 1,6, 8. 
C. Co leis à' bheil' Dia 'g ar toirt a chum staid slainte ? 
F. Tha e 'g ar toirt chum slainte, Trid Chriosd ar n 
Eadar-mheadhanoir agus Fear-saoraidh. Ho's. i. T. 32 

C. C' arson a theirear ar n' Eadar-mheadhanoù ri 
Criosd ? F. Arsoh gu bheil e a' deanamh air reite-ne 

a tha n' ar peacaich ri Dia. Eph. ii. 13 — 18. 

C. C' arson a theirear ar Fear saoraidh ri Criosd ? 

F. Arson gu' bheil e 'gar saoradh o 'r traillealachd 
spioradeil. Isa. xlix. 24— "26. 

195. C. Ciod an trailleàlachd spioradeil o 'm bheil Criosd 
'g ar saoradh ? F. Tha e g' ar saoradh o thraillealachd 
a pheacaidh, Shatain, agus an lagh bhriste. 

C. Ciod iad na meadhona leis à' bheil Criosd g' ar sao- 
radh ? F. Tha e 'g ar saoradh le luach agus 

cumhachd, no le ceannachd agus buaigh. 

C. C' arson is èigin duinn a bhi air saoradh le luach ? 

F. Arson gu bheil sinn fuidh f hiacha do cheartas Dhè 
agus 'n ar'ciontaich d' a lagh. 

C. C' arson is èigin duinn a bhi air ar saoradh le 
cumhachd ? F. Arson gu bheil sinn a thaobh nàduir 

fuidh cheangal tràilleal do pheacadh agus do shatan. 

C. Ciod an luach leìs a' bheil Criosd 'gar saoradh ? 

F. Tha e gar saoradh le luach neo-chriochnach f hola 
agus fhireantachd. 

200. C. Ciod an cumhachd leis a' bheil Criosd 'gar sao» 
radh ? F. Tha e 'gar saoradh. le cumhachd-foill- 

seachaidh, agus naomhachaidh a spioraid. 
(21.) C. Ciod a bha ar Fear saoraidh o shiorruitheachd ? 

F. Be aon mhac nadurra agus siorruith Dhe e. 

C. A' bheil dream sam bith eil' aig Dia ris an abrar 
a mhic a thuille adh air Criosd ? 

F. Tha ; Aingle naomha, agus creidmhich. 

C. Cionnaa a tha na h aingle naomh' 'na mic do Dhia ? 

F. Tha iad 'na mic do Dhia a thaoibh cruthachaidh. 
Job. xxxviii. 7. 

C. Cionnas a tha creidmhich na mic do Dhia? 

F. Tha iad 'na mic do Dhia a thaoibh ath-ghin. 
eamhain agus uchd-mhacachd. Eoin i. 12. 
205. C. Cionnas a tha Criosd 'na mhac do Dhia? 

F. Tha e 'na mhac Do Dhìa a thaoibh ginealach sior- 
ruith, agus nadurra. Salm ìi. 7. Eoìn i. 14. 

C. Air bhi do Chriosd 'na mhac do Dhia, ciod a rin- 
ueadh è chum sinne shaoradh ? ■ 

F. Rinneadh e 'na dkuine. Eoin i. 14. 

C. C' arson a bha e fèumail gu biodh ar Fear-saor- 33 

aidh-ne na dhuine? F. A chum is gu d thugadh 

è umhlachd, is gu fulaingeadh e 'nar n aite. 

C. C' arson a bha e feumail gu biodh ar Fear-saor- 
aidh 'na Dhia ? 

F. A chum gu giùlaineadh e fearg neo chriochnach, 
gu biodh brigh agus buaigh 'na umhlachd 'na fhulangas, 
agus 'na eadar-ghuidhe ; agus a chum gu 'n saoradh e 
sinn le a' neart uile cbumhachdach. Eabh ii. 10, 11, 
14. vii. 25. 

C. Ciod anns a bheil dà nadur Chriosd ceangailte 
agus a' co-sheasamh ? F. Tha iad a' co-sheasamh 'na 

aon phearsa Dhìaghaidh. Isa. ix. 6. Rom. ix. 5. 
210. C. An d' rinn an ceangal a bha eadar dà nadur 
Chriosd an coi-measga' ri aon a cheile ? 

F. Cha d' nnn ; Bha iad, agu6 mairridh iad gu li 'n 
an da nadtir eadar-dhealaichte an aon phearsa amfeasd. 
Eabh. vii. 24. Foills. ì. 18. 
(22.) C Cionnas a rinneadh Criosd 'na dhuine ? 

F. Rinneadh e 'na dhuine le corp Jlor, agus anam 
reusanta ghabhail dhafcin. 

C. An robh mathair sam bith aig Criosd màr Dhia ? 

F. Cha robh. 

C. An robh Athair aig Criosd mar dhuine ? 

F. Cha robh. 

C. Cionnas a ghineadh è mata? v 

F. Bha e air a ghìneamhain le cumhachd an spioraid 
naoimh. Luc. i. 35. 

215. C. Co leis a bha e air a bhreith ? F. Bha e air a 
bhreith leis a mhaighdinn muire. Mat. i. 20 — 25. 

C. C' arson a bha Cridsd air bhreith le maighdi&n ? 

F. A chum is gu biodh e naomha, neo4ochdach, neo 
thruaillte le peacadh gin, agus eadar-dhealaicht' o phea- 
caich. Eabh. vii. 26. 

C. Ciod an t ainm gnathaicht' a th' aig ar Fear-saor» 
aidh ? * 

F. Theirear ris an Tig'hearn' Josa Criosd. Seum. ii, L 

C. C' arson a theirear Tighearna ris ? F. Arson 

gu'r è am fior Dhìa è, agus gu bheiì e ag uachdranachd 
oscionn gach uile, Gniomh. x. 36. agus ii. 36. 

C. C J arson a theirear Jqsà r' ar Fear baoradh ? 

F. Do bhri gu bheil e ! a' saoradh a phobuill o 'm 
peacaìdh agus truaighe. 34, 

220. C. C' arson a theirear Criosd ris ? F. A chionn 
gu d' chuir, gu d' ung, agus gu à' chuir an t Athair 
air leth e chum oìfig eadar-mheadhonaireachd. Isa. ix. 2 
— 4. xlii. 6, 7. agus lxi. 1, 2, 3. 

C. Ciod an ola leis an d' ung an t Athair Criosd? 

F. Dh' ung se è leis an spìorad naomh oscionn tomh- 
ais. Eoin iii. 34. , 

(23.) C. Ciod na h oifìge airid gu s an robh Criosd ai.r 
iKigadh ? F. Bha e air ungadh gu oifrge 

Faidh', Sagart, agus Righ. 

C. Ciod a' feum a th' agad air Criosd mar Fhaidhe ? 

F. Tha feum agam air, a chum m' fhoghlum, agU3 
mo theagasg ann an toì Dhe. 

C. Ciod am fèum a th' agad air Criosd mar Shagart ? 

F. A chum làn-dioladh a thoirt do cheartas Dè, agus 
eadar-guidh' a dheanamh air mo shon. 
225. C. Ciod am ièum a th' agad air Criosd mar Righ ? 

F. Chum mo shaoradh o dhaoirse, agus mo riaghladh 
lè a lagh. 

C. A' bheil Criosd a* cur uile oifige an gnìomh ? 

F. Tha 5 Tha e dileas dhasan a dh' ordaich e. Eabh. 
iii. 2. 

C. Ciod e do Chriosd a bhi a' cur uil' oifige an gniomh ? 

F. Is e sin e bhi a deanamh an ni a bhuineas do gach 
aon diubh. 

(24.) C. Ciod anns a' bheil Criosd a' cur oifig Faidh' an 
gniomh ? 

F. Tha e a' cur oifig Faidh an gniomh, ann bhi à* 
teagasg, agus a' foillseacha toil Dhe chum slainte dhuinn* 
Isa. Ixi. 1,2, 3, agus xlviii. 17. 

C. Ciod na nithe àirid a tha Criosd a' teagasg dhuinn ? 

F. Tha e a' teagasg dhuinn cò, agus ciod a rinn e-fein 
agus Athair ; luachmhoireachd ar n anama, agus grain- 
ealachd ar peacaìdh ; a' teagasg ar dteasdanais dhuinn, 
agus far am faigh sinn sonas. 

230. C. Ciod leis a' bheil Criosd a' foillseacha toil De 
dhuinn ? F. Lefhocal 

agus le' Spioraid. Salm cxlvii. 19. 1 Cor iii 12. 

C. Cionnas a tha Criosd 'gar teagasg le f hocal ? 

F. Tha e a' foghlam ar tuisge an nithe diaghaidh. 

Co Cionnass a tha Chriosd 'gar teagasg le a spiorad ? - 


35 
/- '■- 

F. Tha è a' fosgladh ar cridh' a ghabhail ri firinne 
diaghaidh. 

C. Ciod a' chrioch chum a bheil Criosd a' foiìlseach- 
ach toil Dè dhuinn ? F. Tha è 'ga foillseachadh 

dhuinn, cjium ar slainte shiorruith. Eoin xvii. 3. 

C. Ciod a thig riusan aig nach eil, agus a tha a' dean- 
amh tarcuis air focal agus spiorad Chriosd ? 

F. Theid iad a' mugha gu siorruith ; Far nach 'eil 
taisbean', theid am pobull a' mugha. Sean. xxxix. 18. 
235. (25.) C. Cionnas a tha Criosd a' cur oifig Sagart 
an gniomh ? 

F. Tha e a' cur oifìg Sagairt an gniomh, lc iobairt 
thoirt 'suas agus le bhi deanamh eadar ghuidhe. 

C. Co airson tha Chriosd a' toirt iobairt 'suas, agus 
a' deanamh eadar ghuidhe ? 

F. Tha è a' toirt iobairt 'suas, agus a' deanamh eadar- 
ghuidhe arson nan daoine taght' amhain. Eoin x. 15. 
agus xvii. 9. 

C. Ciod an iobairt a thug Criosd 'suas ? F. Thug 
e 'suas e-fein, araon anam agus corp. Mat. xvii. 

C* Cionnas a dhearbhas tu gu' d' thug Criosd anam 
'suas mar iobairt ì • _ 

F. Shaothraich anam ann am pcin, bha e ro bhronach, 
agus thug e iobairl air son peacaidh. Isa. lii. 10, 11. 

C. Ciod an altair air an d' thug Criosd 'suas e-fein ? 

F. Cha be an crann-cèusaidh ach a' nadur diaghaidh 
a naomhaich an iòbairt, agus a rinn luachmhor i. Gniomh 
xx. 28. 
240. C. Co d' an d' thug Criosd è fein 'na iobairt ? 

F. Thug se e fein asuas do Dhia mar am breitheamh 
d' an d' thug sinn oilbheum. Salm xl. 6, 7? 0. 
340. C. Ciod a chrioch arson an d' thug Criosd e-fein 
'na iobairt ? F. Thug se e-fein 'iiuas a 

chum lan dioladh a thoirt do cheartas 3 4gus a chum gu 
'n deanadh e air reite ne ri Dia. 

C. Ciod a. thug oilbheum do cheartas Dè, agus a 
chuir sinn an aimhreite ris ? 

F. Thug ar peacaidh-ne. Jer. xliv. 4. 

C. Cia tric a thug Criosd e-fein 'suas 'na iobairt ? 

F. Thug se efein suas aon uair a' thoirt air falbh 
peacaidh mhorain. Eabh ix. 28. 

C. C' arson nach robh Criosd ach aon uair air iobradh ? 36 

F. A chionn ga d' rinn a thoift fein 'suas aon uair, 
ceartas Dò a ljìn-dioladh, gu d' f huair e saorsa-shicrruith 
dhuinne, agus gu d' rinn e gu brath foirfe iad-san uile a 
tha air an naomhachadh. Èabh. ix. agus x. Isa. Hii. 
245. G. Cionnas a tha flos agad nach agair ceartas Dè 
tuille dìolaidh arson peacaidh nan daoiae taghta ? 

F. A chionn gu dubhairt Criosd air a chrann-cfeeus- 
aidh, Tha c criochnaicht' agus an deigh sin thogadh o na 
marbhadh e, agus dh' ardaicheadh chum gloir e. 
C Ciod i eadar-ghuidhe Chriosd? 
F. 'Se sin, è bhi 'g a thaisbeanadh fein an lathair 
Dhe 'nar n ainm, agus gu bheil e toileach gu biodh na 
beannachda a choisin e air an toirt dhuinne. Eoin 
xvi. Eabh. ix. 24. 

C. Ciod an doigh ak* a bheil Criosd a' deanamh eadar- 
ghuidhe air arson ? 

F. Tha e a' deanamh eadar-ghuidhe air arson, do 
ghna, gu h èudmhor, gu buaghach, agus gu h èolach. 

C. Ciod an stèidh air a' bheil Criosd a deanamh eadar- 
ghuidhe air arson ? 

F. Tha e tagar arson luach fhireantachd fein. 
(26.) C. Co iad air a' bhèil Criosd a' cur oifig Righ an 
gniomh ? 

F. Tha e a' cur oifig Righ an gniomh, air na daoine 
taghta, agus air a naimhde fein agus an naimhde-san. 
Salm cx. 23. agus lxxii. 

250. C. Ciod anns a' bheil Criosd a' cur oifig Righ an 
gniomh oscionn nan daoine taghta ? F. Tha è ga 'n 

ceannsachadh, ga 'n riaghladh, agus ga n' dion. 
r C. Ciod a chrioch arson a' bheil Criosd a' cur na h 
oifig so an gniomh as leith nan daoine taghta ? 

F. A chum an saoradh, agus an coimhead o thrail- 
ealachd. Isa. xxiii. 22. agus xlix. 25, 26. 

C. Cionnas a tha Criosd 'gar toirt o s r traillealachd 
spioradeil ? F. Tha e 'gar toirt uaipe, 

le bhi 'g ar ceannsachadh dhafein. Gniomh xxvi. 18. 

C. Ciod.e sin do Chriod sinne a cheannsachadh dha 
fein? 

F. 'Se sin, gu bheil e g' ar ceangal ris fein anns 
chumhnanta nuadh, agus gu bheilc a' toirt cridhe dhuinn 
a tha ag iarraidh umhlachd a thoirt d' a lagh. 3T 

C. C' arson is eigin duinn a bhi air ar toirt fuidh 
cheannsàl Chriosd ?_ F. A chionn gu bheìl sinn do 

thaoibh naduir 'n ar naimhde dha. Rom. v. 10. 
255- C. Co d* an cairdean agus d' an iochdarein sinn a 
thaoibh naduir ? F. Tha sinn 'n ar càirdean 

agus 'n ar n iochdarein do 'n pheacadh, do 'n diabhal, 
agus do n t saoghal, Eph. ii. 1— 3. Tit. iii. 32. Tim. 
i ii. 26. 

C. Cionnas a tha Criosd g' ar eumail air ar n ais o' r 
traiìèalacbd spioradeil ? 

F. Tha e a' deanamh sin, le bhi ag uachdranachd os 
ar cionn. Isa. ix. 7. 

C. Cionnas a tha Criosd a' riaghladh a phobuil ? 

F. Tha e g' an treorachadh agus g' an tarruing 
ann 'h slighe na naomhachd. 

C. Ciod na meadhoria leis a' bheil Criosd a' ceann- 
sachadh agus a' riaghladh a dbaoine taghta fein? 

F. Is iad na meadhona sin, fhocal, luachmhor, agus a 
spiorad cumhachdach. 

C. Cionnas a tha Criosd g' ar cumail air ar n ais o 'r 
tràileciachd spioradeil? 

F. Tha e a' deanamh sin, ie bki g* ar dion. 
260. C. Co iad o 'm bheil Criotd a' dìon a phobuil ? 

F. Tha e g' an dìon o uile oaimhde fein, agus an 
naimhdesani Isa. xlix. 25, 26. 

C. Co iad naimhde Cbrìoadagus a phobuil ? 

F. Is iad sin, am peacadh, an diabhal, an saoghal agus 
am bàs. Eabh. ii 14?. 

C. Cibd leis a' bheil Criosd a dìon a phobui' ? 

F. Tha e g' an cììon le ghradh uile-chumhachdach, Ie 
neart> agus le fhreasdal. 

C. Cionnas a tha Criosd a' cur oifigriogheil an gniomh 
oscionn a naimhde fein agus ar naimhde-ne ? 

F. Tha è g' an casg* agus a' buaikachadh orra. 

C. Cionnas a tha Cricsd a' cur casg air a naknhde? 

F. Tha e a cumail air ais am mì-run, an cumhachd, agus 
an gniomharra mar is aill leis. 

265 C. Cionnas a tha Criosd a' buadhacharih air a 
naimhdt= ? F. Tha e a toirt 

uath-: an cumhachd, agus a* toirt sgrios orra. 

Cr Cuin a bheir Criosd buaidh iomlan air a naimhde 
fein, agus air ar naìmhde-ne ? 

D 38 

F. Aig an là dheireannach. Taisb. xx. 

C. Ciod na staide arins 'm bheil Criosd a ctir oifige an 
gniomh ? 

F. Tha e g* an cur an gniomh, araon an staid irios- 
laichidh agus ardachidh, 

(27.) C. Ciod iad na cinn araid anns a' bheil ìrioslacha' 
Chriood a' co-sheasamh? 

F. Tha iad a co-sheasamh an sè cinn ; eadhon, gu 
robh e air a' bhreith, agus air adheanamh fuidh 'n lagh ; 
gu deachaidh e fuìdh uiie thruaighe na beatha so, agus 
fuidh fheirg Dhe ; gu 'n d' fhuair e bàs, agus gu robhe 
air adhlacadh. 

C. Co an lagh fuidh 'n robh Criosd air a dheanamh ? 

F. Bha e air a dheanamh fuidh lagh Dhe, mar chumh- 
nanta briste nan oibre. Gal. iv. 4. 
270. C." Ciod a chrioch chu'm an d' rinneadh Criosd 
fuìdh 'n lagh bhrìste ? 

F. A chum gu làn choilionadh e aitheanta an lagha, 
agus gu fuilingeadh e apheanas ; agus mar sin gu saoradh 
e phobul uaithe. Gal. iv. 5, 6. 

C. Nach 'eil e mar fhiacha' air creidmhich gidheadh, 
umhlachd o thoirt do lagh Dhe ? 

F. Tha e mar f hiacha' orra umhlachd a thoirt da mar 
naghailt, ach eha 'n 'eil e ceangailt' orra mar chumhnanta 
chum beatha mhaireannàch a chosnadh leis. Rom. vi. 14. 

C. Ciod iad truaighe na beatha so fuidh 'n deachaidh 
Criosd? F. Chajdh e fuidh 'n chuid sìn diu amhain, 
a tha coitchionn, agus neo-lochdach. Isa. liii. 

C. Creud iad sin ?. F. Masladb, buaireadh, ocras, 
taVt, sgios, fallas, call-fola, agus an leithide sin. 

C. C* arson a chaidh Criosd fuidh na truaighe' neo- 
lochdach sin ? . F. A chum gu 'n d' thugadh e 'n gath 
as ar trioblaid-ne, agus a chum gu b' f hearr a bhitheadh 
co fhulang-àngas aige ruinn annta. ; Eabh. ii. 17» 18. 
275. C. Ciod an eallach bu truime a ghiulain Criosd ? 

F. Fearg neo chriochnach Dhe. Salm Ixxxix. 38. 

C. An d' thug Dia fuath riamh do Chriosd ? 

F. Cha d'- thug ; ach leag e air mar ar n urras ne, aii 
fhearg a thoill sinn arson ar^peacaidh. 

C. Ciod a ghnè bhais a dh' f huiling Criosd ? 

F. Dh' fhuiling e bàs mallnichte, agug cràiteach a 
chroìnn cheusaidh. Gal. iii. 13. 39 

C. Ciod a thugdo 'n bhas agus do 'n uàigh uachdran-' 
achd air Criosd ? " F. Thug, Gu 'n d' rinheadh 

e' na pheacadh air ar soinne. 2 Cor. v. 21. 

C. Cia fhad a bhuanaich Criosd an staid fulangais ? 

F. Bhuanaich e tuille agus tri-bliadnn'-deug thar 
f hichead. Luc. iii. 23. 
28Q C. Ciod anns an d' f huiling Criosd fad irioslaichidh ? 

F. Dh' fhuiling e 'naanam, 'na chorp, 'na chliu, agus 
'na staid. Isa. liii. 

C. Ciod anns an d'.fhuilihg Criosd gu ro-dhoruin- 
neach ? F. Dh' f huihng e gu 

ro-dhoruinneach 'na anam, a bha 'n trioblaid co-mor is 
nach robh fios aige ciod a theircadh e. Eoin xii. 27. 

C. Cuin a dh' fhuiling Criosd gu h airid 'na anam ? 

F. 'N air a bha e ann sa ghàradh, agus air a chrann- 
cheusaidh. 

C. Cionnas a tha fios agad gu d' fhuiling e 'na anam 
an sin ? 

F. Tha fìos agam air, a chionn an fhallas fhola, agus 
arson nam briathra ro-bhrònach a labhair e, 

C. Creud iad briathra brònach Chriosd ? 

F. Ghlaodh e, Tha m' anam ro-bhronach ; agtts ruo 
Dkia, mo Dkia, c' arson a threìg.thu mi. Marc. xiv. 34. 
agus xv. 34. 
285. C. Co an lamh o 'n d' f huiling Criosd ? 

F. Dh' fhuiling e o laimh Athar, a dheisciobail, agus 
a dhearbh-naimhdean. 

C. Ciod a dh' f huiìing Criosd o Athair ? F. Dh' 
fhuiling e folach a ghnuis, agus cudthrom fheirge. 

C. Ciod a dh' fluuling Criosd o dheisciobaii? 

F. Bhrath Judas e, dh' aichean Peadair e tri uaire ? 
agus threig iad uil' e. Mat. xxvi. Luc. xxii. 

C. Ciod a dh' fhuiling Criosd o dhearbh-naimhde 'i 

F. Bhuair iad e, thug iad toibheum dha, sgiurs iad e^ 
agus thilg ìad smugaid air ; chuir iad crùn droighinn air, 
dhìt agus chèus iad. è. Marc. xiii. xiv. xv. Eoin. xviiL 
agus xix. 

C. Ciod a dh' aom Criosd gus na nithe sin f hulang ? 

F. Dh' aom aithne Athar, agus a ghradh neo chrioch- 
nach dhuinne. 
290. C. Creud e duais uil' f hulangais Chriosd ? 

F. 'Se a dhuais, gu bheil e-fein air ardacha', agus gv 
d' f huair e slainte phìorruidh dhuinne. 40 

(28.) C. Ciod na nithe 's à' bheil ardàchadh Chriosd a' 
co-shea^amh ? 

F. Tha e a* co-shea^amh an ceithir nithe, mar tha ais- 
eirlrìh, a dhoà suas, a shmdhe aig dtas-ìaimh Dhe, agus 
"na theachd a thoirt breith air an t saoghal. Eabh i. 3." 
'agus ix. 24*, 28. Salm xvi. cx. 

C. Cio^a chrioclr chum an d' èirich Criosd o na mar- 
bhadh > 

F. Dh' eirich e chum gtì taisbeanadh e gu robh cear- 

tasDe làndiolta, gu robh a nairahde uile air an làn-cheann- 

sachadh ; agusgu gabhadh e d.ha fein a dhuais ghloirmhor. 

C. Co an cumhachd leis an d' eirich Criosd ? 

F. Dh' èirich e le chamhachd fein, agus cumhachd 

Athar. Rom. i. 4. 

C. Cuin a dh' eirich Criosd aris? F. Dh' eirich e 

air a cheud la do 'h t seachdain, agus an treas la 'h deigh 
a bhais. Mat. xxviii. 1. 1 Cor. xv. 4. Marc. xvi. 9. 
2Q5. C. Cia fhad a dh' f han Criosd air.thalamh 'ndeigh 
ais-eiridh ? F. Da f hichead latha. Gniomh i. 3. 

C. Cia mar a chàith e *n uine sin ì 
F. Chaith eig' a nochda' fein gu tric a dhearbhadh 
ais-eiridh, agus a' teagasg a dheisciobail a' m fìrinneadh 
diaghaidh. Gniomh. i. 3. 

C. Ciod a thainig ri Criosd an deigh.an da fhicHead 
ìatha sm ? 

F. Chaidh e 'suasgu nearnh an sealladh a dheisciobail. « 
C. Co bha 'n cuideachd Chriosd 'na dhol gu neamh? 
F. Bha miltibh a dh' aingle le lua'-ghair molaidh. 
C. C' arson a chaidh Criosd 'suas gu neamh ì 
F. Chaidh eghabhail gloir dha fein, agus a dh' ull- 
achadh aite comhnuidh dhuinne. 

300. C. Ciod an inbhe ghloirmhor a th' aig Criosd 
an neamh ì 

F. Thae 'na shuidhe air deaslaimh Dhe. Salm cx. 1. 
C. Ciod a tha air a' chiallacha' le deas laimh Dhe? 
F. An staid is àirde ann an onoir agus ann an ughdar- 
ras. 

C. Ciod a tha afr chiallachadh Ie Criosd a bhi 'na 
shuìdhe aig deas-laimh Dhe ? F. Tha e a' ciallach- 

adh, co buan mhaireannach 's a tha a ghloir agus fhois. 
C. Ciod a chrioch arson a' bheil Criosd 'na shuidhe 
aìg deas-laimh Dhe ? F, A chum seasamh 

air son a phobuil, agus a sgrios a naimhde. 41 

C. Cìod anns an dean Criosd Ian thaisbeanadh air a 
ghloir ì * 

F. Ann an teachd a thoirt breith air an t saoghal 's 
an.latha dheireannach. Taisb. xx. 

305. C. A' bheil fios aig neach sam bith ctìfh a bhios am 
breitheanas deireannch ? F. Cha 'n 

eil ; " Cha 'n ed aig aingle Dhe." Marc. xiii. 32. 

C. C' arson a tha Dia a' folach àm a bnreitheanais 
dheireannaich ? 

F. A chum gu biodh mid ri faire, agus a ghna ullamh 
air a shon. Mat. xxiv. 42 — 44. Ta\sb. xvi. 15. 

C. Ciod an doigh air an d' thig Chriosd gu breith- 
eanas? F. Thig e air 

doigh rouamhasach, obainn, agus gloirmhor ; Taisb. xx. 
11.2 Thes?. i. 7—10. Jude 14, 15. Fadls. i. 7. 

C. Co bhìos a' fcitheamh air Criusd 'n 'air a thig e 
gu breitheanas ? F. Biaidh na h aingle 

naomha uile, agus naoimh ghloràichte. 2 Tess. i. 7« 

C. Co a ghloir anns 'n d' thìg Crìot>d gu breitheanas ? 

F. Thig e 'na ghloir feìn, agus an gloir Athar. Luc. 
ix. 26. 

310. C. C'ionnasaghloraicheasCriosd efein 'sV bhreith- 
eanas ? 

F. Ann 'n togail na marbh, ann 'n daoine agus diabh- 
ail a thoirt a dh'ionnsaidh a chathrach, agus ann 'm-binne 
cheart a thoirt agus a chur an gniomh orra. 

C. Ciod na meadhona leis an togar na mairbh ? 

F. Biaidh iad air an togail le guth cumhachdach an 
ard-aingil, agus le trompaid Dhe. 

C. Co dh' eireas an toiseach ì 

F. Eindh na fìreanaich. 

C. Co iad a mheasar 'n am fireanaich ak an la sin ? 

F. Iadsan amhain a tha air an sgèudachadh le fir- 
eantachd Chriosd. Phil. iii. g. 2 Cor. v. 21. Rom. v 
15—21. 

C. Ciod an t eadar dheallachadh a bhios eadar ais- 
èirdih nam fìrean agus nan aingidh ? 

F. Eiridh na flreanaich le gioir agus buaidh ach na h 
aingidh le ballachrith agus uamhunn. 
315. C. Cionnas a thaisbeanas na h aingidh an uamh- 
unn ? . F. Taisbeanaidh iad e le glaodh- 

_aich rij.na cnoic agusr is na sieibhte tuiteam orra, ague 
am folaich o ghnuis Chriosd am b reitheamh , 4* 

C. Cia mar a bhios bìnn a bhreithanaìs dheìreannaich 
ce^rt? , - F. Tlieid 

breith a thoirt air gach duine do reir a ehniomhurrcL. 

C. An d' theid na creidmhich ordacnadh gu gloir ar« 
son an deagh oibre ? 

F. Cha d' theid idir ; Ach arson na rinn Criosd air 
a.n son. Phil. iii. 9. Isa. lxi. 10. Rom. v. 16^-12. 

C. Ciod anns am bi ceart bhìnne Chriosd air a cur an 
gniomh ? F,. Anns na h aingidh M a dhol air 

falbh a chum peanas siorruidh, agus na fireannich a chum 
na beatha mairreanaich. ,> Matt xxv. 46. 
(29-) C, Creud i an t saorsa a choisinn Chriosd air ar- 
aon ? 

F. Is saorsa i o pheacadh agus truaighe, agwis seìlbh- 
cho'r i air naomhachd agus sonafi gu brath. 
320. C. C' arson a theirear gu bheil ar saorsa air a cos- 
nadh ? ■ ' , 

F. Arson gu d' thng Criosd luach f hola air a son. 

C. An leoir gu bheil ar saofsa air a cosnadh chum ar 
babhaladh? 
is eigìn gu bi air a cur ruinn gu h eifeachdach. 

C. Creud e co-chur eifeachdach na saorsa ? 

F. Is e sin ì bhi air a deanamh thairis dhuinne ann 
seilbh-choir. 

C. Cuin a tha 'n t saorsa so air a co-churr gu h eif- 
eachdach ruinne? F. Tha i air a co-churr ruinn 

'sa bheatha so, agus anns a' bheatha ri teachd. 

C. Co iad rÌ8 a' bheil an t saorsa so air a co-chur gu 
h eifeachdach ? F. Tha 

i amhain air a co-chur gu h eìfeachdach ris na daoine 
taghta, oir is ann air an son san a cheannaicheadh i. 
325. C. Co leis a tha 'n t saorsa a choisinn Griosd air a 
co chnr gu h eifeachack ruìnne ? F. Tha i air a 

co-churr rmv.iì gu h-eifeachdach leis an Spiorad naomh. 
(30.) C. Cicnnas tha "n Spioraid naomh a' co-eburr 
ruinne ge h-eifeachdach nasaorsa choisinn- Criosd ? 

F. Tha e a' deanaroh sin, le bhi g* ar co»cheangal ri 
Criosd ar Fear saoraidb. 1 Cor. i. 30. 

C. Cionnas a tha'n spiorad g'ar co-cheangal t'\ Cri- 
osd? 

F. Tha e g' ar co-cheongal ris, le ìnntreacha J n ar 11 
anama.marbh mar Spiorad nabeethaa»in anCriosd, agus 
U creidimh oibreacha' ionnainn chum gabhail rii; « *»" «* 0VU) 

madh chum ar 
F. Chaleoir; 
ach. 

rsa? 43 

C. Ciod anns a' bheil an Spiorad ag oibreacha' icn- 
ainn, agus anns a bheil e g' ar co-cheangal rrChriosd? 

F. Tha eg'a dheanamh sin 'n ar gairm eifeachdaìck. 
(31.) C. Co d' an obair ar gairm gu h eireachdach ì 

F. Is i obair an Spioraid i, le fhocal. 
330 C. Nach urra focal agus Minhteire Dhe ar gairm 
gu h eifeachdach agus ar toirt a dh' ionnsaidh Chriosd? 
F. Cha 'n urra air sheol sam bìth ; oir ge d' tha iad a* 
toirt cuirridh dhuinn, cha 'n urra' iad ar tarruing d' a 
ionflsaidh. 

C. A' bheil a chuid is raò do luchd eisdeacbd an t sois- 
geìl air an gairm gu h elfeachdach ? F. Cha 'ri eil ; 

<x Tha moran air an gairm, acb beag air an tagha." 

C. Ciod anns a' bheil obair an Spioraid a' cosheasamh 
'n ar gairm, eifeschaich? 

F. Tha i a' co-sheasamh ann 'rri* mothachadh thoirt do 
'r cogaÌ6, ann ar n inntine a shoillseachadh, agus ann ar 
toil ath-nuathachadh. 

C. Ciod na nithe anns a' bheil an Spiorad a' toirt mo- 
thachaidh 'd ar cogais? F. Tha e a' toirt mothachadh 
air peacadh agus truaighe. Faic Ceisd 18. agùs 1$, 

C. Ciod leis a' bheil an Spiorad a' toirt mothachaidh 
dhuinn air peacadh agus truaighe ? 

F. Tha e a' toirt mothachaidh dhuinn Ieaitheanta agus 
bagraidhean lagha Dhè. Jlom. iii. 19, 20. Gal. iii. 10. 
335 C. Ciod a bharail a th' againn oirn fein air dhuinn 
ftor-mhothachadh fhaotainn ? 

F. Tha sinn a' faicinn gu bheil na h oibre is fearr a 
ni sinn 'na n grainealachd an Iathair Dhe. Rom. vii. 1 — 14*. 
C. Ciod anns a' bheil an Spiorad a' soillseachadh ar n 
inntìne 's a ghairm eifeaehdaich ? 

F. Tha e g' ar eoillseachadh 'J ann 'n eolas Chriosd." 
C. Ciod an t eolas àir Criosd annsa' bheil ar n inn* 
tine air an soillseacha 's a ghairm eifeachdaich ? 

F. Tha ar n inntine air a.n fioiDseachadh ann 'n eolas 
air- a phearsa, oifige, a' dhaimh, a chumhachd, fhirean- 
tachd, agus a ghràdh. 

C. Ciod a bharail a th' aig a mhuinntir a tha gu fior 
air an soillseachadh air Criosd ? 

F. Tha iad a' faicinn gu bheil e gu h iomlan gràdh- 
ach, luachmhor, agus freagarracb. 

C. Ciod è ar toil a bhi air a h ath nuathachadh .? 44r 

F. 'Se sin i bhi da-lubaidh a chum an uilc, agu9 so 
aomaidh chum a mhaith. 

340. C. C' arson is eigin d* ar toil a bhi air a h ath- 
nuathachadh ? 

F. Arson gu bheil i thaobh naduir làn do naimhdeas 
an aghaidh Dhe. Rom viii. 7. 

C. Ciod a meadhon leis a' bheil an Spiorad a' soillseach- 
adh ar n ìnntine, agus ag ath-nuathachadh ar toiie ? 
j F. Tha e a' deanamh sin leis'an t soisgeul. 

C- C' arson a tha 'n Spiòrad naomh a' toirt mothach- 
aidh, a' soillseachadh, agus ag ath nuathachadh ar cridhe? 

F. A chum as gu deanadti e deònach agus comasac.h 
sinn air gabhail ri Iosa Criosd. 

C. Creud e sin gabhail ri Iosa Criosd ì 

F. /Se sin sinn a ghabhail ris le creidimh ann ar cridhe. 
Taisb. iii. 20. 

C. Ciod am barantas air a' bheil sinn ri gabhail ri losa 
Criosd ì F. Tha sinn ri gabhail ris do 

bhri gu bheil e air a thairgse dhuinn \e Dia anns an t 
soisgeul. - Eoin iii. 14— -26, 27. agus vi. 44, 45. 
345. C. Ciod an doigh air a bheil sinn ri gabhail ri Iosa 
Criosd ? F. Tha sinn ri gabhail ris mar tha e air 

athairgse dhuinn 's an t soisguel. Eoin iii. l6. 

C. Cionnas a tha Criosd air a thairgse dhuinn 's an 
t soisgeul ? 

T. Tha e air a thairgse dhuinn, gu h romlah, gu saor, 
gudurachdachd, agu gu h airid. Isa. lv. 

C. Cò d' am bheiì Criosd air a thairgse 's an't soisgeul? 

F. Tha e air a thairgse do gach neach a dh' èisdeas 
ris, cha 'n 'eil a h aon air a dhiultadh. 

C. Cionnas a tha Criòsd a' toirt misnich do pheacaich 
oga gabhail ris ? F. Tha e 'g radh, Fuiìgibh 

do na leanabanuibb ieachd do'm ionnsaidh, agus iadsan 
a dk' iarras mi gu moch gheibh iud mi. 
(32.) C. Creud iad na sochaire a tha Creid'ich a' faotain 
maille ri Criosd? 

F. Tha iad a' faotains Oreantachd, uchdmhacachd^ 
naomhachadh, bas sona, agus gloir shiorruidh. 
350. {S3.) C. C' arson a theirear gniomh r r ar fìrean- 
achadh ? F. Theirear 

gniomh rithe a chionn gu bheil i air a deanamh coiliont? 
ann am mionaid. Rom. vjii. 1, 45 

-C. Co d' an gniomh fìreanachadh ? 

F. Is i gniomh Dhe i. 

C. Ciod tha a' brosnachadh an Dè cheart agus naoraha 
peacaich mhi-dhiaghai' fhireaneachadh ? 

F. Cha 'n eil ni sam bithach a shaor-ghràs fein. Rom. 
.iii. 24, 25, 26. Gal. ii. 16—21. 

C. Ciod anns a' bheil ar fìreanachadh a' eo sheasamh ? 

F. Tha i a' co-sheasamh ann 'a' maitheanàs peacaidh, 
ap-us ann an DÌ3, 'bhi a' gabhail ruinn.' Col. i. 14-. Eph. 
i.°6, 7. 

355. C. Ciod iad na peacaidh a th' air am maitheadh 'n 
ar f]reanacha , ? 

F. Tha ar n uile pheacaidh air am maitheadh,'araon 
peacaidh gin, agus gniomh. Jer. 1. 20. 

C. Ciod 'm beachd 's a' bheilear a' gabhaìl ruinn ann 
am fìreanachadh ? F. Mar dhaoine a 

tha-do rireadh agus gu h iomlan fireanta am fìadhnais 
Dhe mar bhreitheamh. Rom. viii. 1. 2 Cor. v. 21. 

£. Ciod è bhi air ar gabhail mar fhirèana' am fìadh- 
nas Dhe? F. 'Se fìn sinn a bhì air 

ar gabhail d' a ghean-maith, agus lan-choir a bhi air a* 
thoirt dhuinn air beath mhairrionaich. Rom. v. 21. 

C. Ciod am bunachar aìr a bheil peacaich a faghail 
maitheanas, agus aìr a' bheìl Dia a' gabhail riu? 

F. Cha 'n ann arson an creidimh, agh amhain arsoft 
fìreantachd Chriosd. 2 Cor. v. 21. Rom. v. 2, 10, 17» 

. C. Ciod anns a' bheil fìreantachd Chriosd a' cò-sheas- 
amh ? F. Tha i a' co-sheasamh, ann an naomhachd 
a naduir-dhaona, an umhlachd a bheatha, agus 'na bhàs 
a thug lan-dìoladh seachad. Luc. i. 35. 
360. C. Nach urra ar n oibre matha fein maille ri fire- 
-antachd Chrìosd, ar fìreanachadh agus ar saoradh ? 

F. Cha 'n urr' air sheol sam bith. Trid oibre an 
lagìia cha bhi'fcoil sam bith air amfreanachadh. 

C. Cionnas a tha fìreantachd Chriosd air a co-churr 
ruinne ? F. Tha Dia ga meas dhuinn ; 

agus tha sinne a' gabhail rithe trid creidimh amhain. 

C. Ciod e do Dhia bhi a' meas fireantachd Chriosd 
dhuinne ? , F. 'Se sin e bhi a cur, na 

f freantachd sin r- ar cuntas-ne, chum is gu buineadh e 
ruinn mar mhuintir f hireanta. Rom* v, 46 

, C. Ciod amJbunachar air a' bheil fireantachd Chriosd 
aìr a' meas dhuinn ? 

F. A-ir a bhuanachar gu bheil e air a dheanamh na ur- 
ras agus na f hear-pòsda dhuinn. 2 Cor. v. 21. 1 Cor. i. 30. 

C. Cionnae a tha creidimh g' ar fireanacha ? 

F. Amhain mar tha e a' gabhail ri f ìreantachd Chriosd 
arson fireaneachaidh na beatha. 

365. (31'.) C. Creud is uchdmhacachd ann ? 

F. Is i an uchdmhacachd, Dia bhi g' ar toirt gu 
theaghlach, chum is gu buin e ruinn mar chloinn. 

C. Co 'n teaghlach anns'm bheil sinn a thaobh naduir ? 

F. Tha finn ann an teaghlach agus n ar cloinn do 'n 
Diabhal. Eoin viij. 44. 

C. Ciod mata a tha ag aomadh Dhe gu sinne uchd- 
mhacachd? . F. Tha a 

shaor-ghràs fein, a' riaghladh trid fireantachd Chfiosd. 

C. Ciod an onoir a tha sinn a' faotainn tre uchdmhac- 
achd ? F. Tha sinn air ar gabhail an aireamh 

chloinne De ; tha shin 'n ar mic agus 'n ar nigheana do 
'n uile chumhachdach. Eph. ii. 19, 20. 

C. Ciod an sonas a tha sinn a* faotainn nar n-uchdmha- 
cachd ? 

F. Tha coir againn air gach uile shochair a bhuineas 
do chloinn Dhe. Rom. viii. 17. Gal. iv. 5, 6. Jer. iii. 
19. xxxi. 33. 
310. C. Creud iad na sochaire a tha aig clann Dhe ? 

F. Tha Dia *g an dion, g' an smachdacha' agus ag 
ùllachadh air an sort ; tha e ag eisdeachd an urnaigh, a* 
toirt a spioraid g' an stiuradh, agus aingle g' an dion ; 
agus thae a* deanamh neamh cinnteach dhoibh arson an 
oighreachd shiorruidh. Salm. ciii. 13. Jer. liii. 19. 
(35.) C. Cionnas a tha na creidmhich air an deanamh 
iomchaidh arson na.h oighreachd sin? 

F. Tha iad air an '-deanamh iomchaidh, ìe 'n nàdur 
agus am beatha bhi air an naomhachdh. 

C. Ciod anns a' bheil naomhachadh a' co-sheasamh ? 

Fi Tha i a' co-sheasamh ann an Dia a bhi 'g ar dean- 
amìi naomh an cridhe, an cainnt, agus am beusa'. 

C. Ciod na meadhona leis a' bheii Dia g' ar nàomh- 
achadh, no g' ar deanamh naomha ? 

F. Tha è g' ar naomhachadh le f hocal, agus le a 
Spiorad* Eoìm xv, % 5. / 47 

C. Cìonnas à tha Spiorad Dhe a' naomhachadh ar nà- 
duir ? F. The e chnid a chuid g* 

.ar n ath-nuathachadh 's an duine gu h iomlan, 'p ar n 
anam, corp, agus Spiorad. 1 Thess. v. 33. 2 Cor. iii. 18. 
375. C. Co an iomhaigh gus a bheil sinnair ar n ath- 
nuathachadh ann'n naomhachadh ? 

F. Tha sinn air ar n ath nuathachadh gu iomhaigh 
Dhe, an eolas, fìreantachd, agus fior naomhachd. Mat. 
v. 48. Eph. iv. 24. 

C. Creud è 'n toradhi a tha a' leantain naomhachadh 
an naduir ? F. Is e a thoradh a bhi a' naomh- 

achadh na beatha. 1 Phead. i. 16. 

C. Cionnas a tha Spiorad Dhe a' riaombachadh na 
beatha ? F. Tha e g' ar neàrtachadh ni 'smò agus ni 
s mò chum bàsachadh do 'n pheacadh agus gu teachd 
beo do f hireantachd. Rom. vi. 11. 2Cor. 14, 17. 
f C. Ciod e sin basachadh do pheacadh ? 

F. 'S e sin, a bhi ni 's mo agus ni 's mo a' sgur do 
chleachdain agus do ghradh do 'n pheacadh. Rom. viì. 

C. Ciod e a bhi bèo do fhireantachd ? 

F. *Se sin, a bhi ni 's mo agus ni 's mo à' gradhachadb. 
agus a' cleachdain smuainte, briathrai agus gniomharra 
naomha. 2 Pead. iii. 11, 14. agus i. 4—10. 
380. C. Ciod anns a' bheil fireanacjiadh agus naomh- 
achadh ag eadar-dhealachadh ? 

F. Tha f ireanachadh ag atharracha cionnt' a pheac- 
aidh, g' ar gabhail gu gean-maith Dhe, a' toirt coir 
dhuinn air neamh, agus tha e iomlan an toiseach ; 
ach tha naomhachadh a' toirt air falbh salachar a 
pheacaidh a chuid a chuid, a deanamh cosmhuil ri Dia, 
agus g' ar n ullachdh arson neamh. 
(36.) C. Creud iad na sochaire ata 's a' bleatha so a' sruth- 
adh o'r neolas air-ar fireanachadhd uchdmhacachd agus 
naomhachadh? _ F. An 

tri so : eadhon, dearbh-beachd mothachail air gràdh 
Dhe, sith-cogais, agus aoibhneas anns an Spiorad naomh. 

C. Creud è dearbh-beachd air gradh Dhe ? 

F. Is eolas cinnteach e gu bhen Dia a' gabhail tlachd 
ann am maith a dheanamh dhuinn. 

C. Ciod i sith-cogais ? - 

F. 18 sochair naomha na h inntin i, ag eiridh o mhoth- 48 

achadh gu bheil Dia a' gabhail r* ar pearsa agus r' ar n 
oibre. Eabh x. 22. 

C. Creud e aoibhneas anns an Spiorad naomh ? 
F. Is gairdeachas naomh e, gur è Dia ar Dia ne, gu 
d' rinn, agus gu dean e maith dhuinn. Hab. iii. 18. 
Phil. iv. 3. agns iii. 3. 

385. C. Creud iad na sochaire a tha sa' bheatha so a' 
sruthadh o bhi air ar fireanachaidh, uchdmhaachd agus 
naomhachaidh ? F. Is iad sin, Jas ann an gras, 

ctgus buan mhaireachdain ann gus a chrich. 

C. Ciod e fàs ahnn an gràs ? 

F. Is e sin a bhi fàs laidir ann an cleachdain, agus a' 
meadachadh amV'n gnathachadh gràis. 

C. Creud e buan-mhairreachdain ann an gras ? 

F. Is e sin a bhi doghnà a' buanachadh an staid grais. 
Sean. iv. 18. 

C. Ciod a tha a' deanamh chreidmheach daigbr.ichte 
na 'm fas ann an gràs, agus na'm buanachadh innte gu 
crich am beatha ? F. Tha 

gràdh, gealìadh, toillteanas, eadar-ghuidhe, cumhachd, 
agus Spiorad Chriosd g' an deanamh daighnichte. 

C. Cuin a tha naomhachdh agus fàs ann an gras air 
an deanamh foirfe anns na creidmhich ? 

F. Aig am bas Eph. v. 27. 
390. (37.) C. Creud e bas do na creidmhich ? 

F. Is aiseag sona e, o pheacadh agus trioblaid, gu 
aoibhneas agua gloir gun chrioch,- 

C. Co a thug an gath as a bhas do na creidmhich ? 

F. Thug Criofld le bhàs fein. Eabh. ii- 14. 

C. Cionnas a-tha anama nan efeidmheaeh air an dean- 
amh sona aig am bàs ? 

F. Tha iad air an deanamh foirfe ann an naomhachd, 
agus tha iad air ball a' dol a chnm gloir. 2 Cor. v. 1 — 8. 

C. Ciod o 'm *bi na creidmhich air an Iku shaoradh 
aig am bas ? F. Biaidh lad air an lan-shaoraelh o 

thrioblaidi o bhuaireadh, o pheacadh agus o amhghar. y ; 

C. Ciod a ghloìr gus an d' theid an anama air ball ? 

F; Theid iad gu cuideachd ghh irmhor Dhe, aingle 
agus naoimh f hoirfei gu ionad gloirmhor neamha ; agus 
gu staid ghloirmhor do f hior-ghloinej onoir, toilinntin, 
agus fois. Isa. lx. 19, 20. 

5 49 

395. C. Cionnas a tha curip na 'n creideach sona aig 
am bàs ? . 

F. Tha iad fior-cheangailte ri Criosd, agus tha iad 
a' gabhail fois 'n an uaighibh mar ann 'n ìeapaiche gus 
an d' thig an ais-eirigh. Taisb. xiv. \3. 
(38.) C. .Ciod ata thu a* ciallachadh leis an ais-eirigh ? 

F. Eiridh choitchionn nam marbh as an uaighibh. 

C. Cionnas ata thu a'dearbhadh gu'n èirich na mairbh l 

F. Dh' eirich Criosd mar an ccud ihoradh, o na 
marbhadh. 

C. Ciod an sonas a bhios aig na creldmhich anns an 
aiseirigh ? 

F. Biaidh an cùirp air an togail ann an glòir. 

C. Ciod a ghloir anns bi cuirp. nan creideach air an 
togail ì . F. Biaidh iad air an togail 

neo-thruaillìdh, neartmhor,. agus maiseach, cosmhail ri 
corp gloirmhor Chrioùd. 1 Cor. xv. 53. 
400. C. Ciod an sonas a bhios aig na creidmhich anns a 
bhreitheanas dheireanach ? F. Biaidh 

iadair'an aithneachadh gu follaiseach, agìts air-an lan 
shaoradh ie Criosd breitheamh nart uile. Mat. xxv. 

C. Cionnas a'dh' aithnicheas Criosd iad 's a bhreiU)- 
eanas ? F. Gabhaidh. e 

riu mar bhraithrean, mar chloìnn, agus mar bhean-phosda. 
Mat. xxv. 84 — 4-0. agus xix. 28. Mal. iii. 17. 

C. Cionnas a shaoras Criosd lad 's a,bhreitheanas ? . 

F. Nighidh e air falbh an uile mhaslaighean agus inn- 
sidh e gu bheìl an uile lochda air a' maitheadh. Gniomh 
iii 19.21. 

C Ciod an doigh anns an aidich à^us anns an saor 
Cnosd a naoimh ? F. Aidich;dh agus 

saoraidh e iad gu follaiseach, an laithair, Dhe. amgìe, 
agus dhaoine. Luc. xli. 8. Salm 1. 4, 5. Seph. iii. 19. 21. 

C. Ciod leis am bi creidmhich air am beannachadh fad 
uilr-shiorruidheachd ? 

F. Biaìdh iad, a' lan-mhealtain Dhe, ' air doìgh ro-» 
bhlasda agus gloirmhor. Salm. xvi. 11. ' xvii. 15. 

405. C. An urra thu teachd a chum a bheannachd sin 
gun atharrachadh a bhi air a dheanamh ort? 

F. Cha 'n urra ; J s eigin gu 'm bi mo nadur truail- 
lidh air a thoirt sir falbh, agus gu 'rri bi cridhe nuadh 
air a thoirt dhomh. Eoin. iii. 3, 5. Gal. vì. 15. 

E - 50 

(39.) C. Crèud e am fior chomharra air cridhe ath- 
nuathaichte ? 

F. Umhlachd thaitneach a dh' uile aitheanta Dhe. 

C. Cioda tha thu a' ciallachadh le umhhchd do Dhia? 

F. A bhi a' deanamh an nì a tha Dia ag iarraidh 
oirn, do bhri gu bheil e ga iarraidh. 

(40.) C. Ciod e riaghailt an umhlachd a tha Dia 
ag iarraidh oirri ? 

F; Is è riaghailt na h umhlachd thae agiarraidb, Lagh 
na,modhana, no a thoil fhoiilsichte. 
(41.) ■ C. Caite a' bheil lagh na m.odhana air a.chuir sios 
gu h aith-ghearr iomlan? 

F. Tha e air a chur sios anns na deich aitheanta. 
410. (42.) C. Creud e suim na h umhlachd do aith- 
eanta Dhe ? F. Gràdh ào Dhia, 

dhomh-fein, agus do 'm choimhearsnach. Rom. xiii 10. 
Mat. xxii. 37— -40. Gal. v. 15. 

C. CÌonnas a hu choir dhuit Dia a ghradhachadh ? 

F. Lera uìle chridhe, snam, inntin, agus neart. 

C. Cionnas a bu choir dhuit' thu fein a gradhachadh ? 

F. Le bhi gu durachdach ag iarraidh m' f hior shonais 
fein^ ach gu h airid gloir Dhe. 

C. Ciod an doigh anns a' bheil thu ri d' choìmhèars- 
nach a ghradhachadh ? F. Co durachdach agus 

co bunailteach-'s a tha mi ga 'm ghradhachadh fein. 

.C. Co e do choimhearsnachf ♦ 

F.. Na h uile duine beo, eadhon iad-san aig a' bheil 
fuath dhomh. Luc. x. 37. 

415. (43. 44.) C. C' arson is eigin duinn umhlachd 
a thoirt a dh' uil' aitheanta Dhe ? 

F. A chionn gur e 'n Tighearna, agus ar Dia, agus 
ar Fear-saoraidh. Ecsod. xx. 2. Luc. i. 64, 75. Sal. cxvi. 

C. Cia uaithe is eigin d' ar n umhlachd do lagh Dhe 
sruthadh ? F. O aonachd ri Criosd, 

agus neart uaithe, oir as eugmhais-san, cha 'n urxa sinn 
aonni a dheannamh. Eoin. xv. 4, 5. 

C. Ciod a mhisneach a ih' againn gu umhlachd a thoirt 
do lagh Dhe ? 

F. Cha 'n 'eil Dia ag iarraidh. ni sam bith uainn ach 
an nì a gheall e oibreachadh ionainn, agus luigheàchxJ a 
thoirt dhuinn air a shon. Isa. xxvi. 12. ÒI 

C. Ciod anns a bheil ceithir aitheanta a cheud chlair 
do lagh na modhana ag eadar-dhealachadh ? 

F. Tha cheud aon diu mu 'ìi chuspair, an dara aòn , 
mu na meadhona o'rdaichte, an treas àon mu 'n doigh, 
agus au ceathramh. mu'n am shonraichte arson adhraìdh 
Dhe Ecsod. xx. 3—11. Deut. v. 7—15. 
(45.) C. Cia ì a cheud aithin ? 

F. Is ì cheud aithen, Na biodh Dia sam bitk eile agad 
ach mise. Ecsod. xx. 3. 

420. (46'.) C. Ciod a tha cheud aithin ag ìarraidh oirn ì 

F. Tha i ag iarraidh oirn, aithneachadh, aidmheil, 
adhradh agus gloir a thoirt do Dhia ann J n Criosd, mar 
am fior Dhia agas ar Diane. Ecsod. xv. 2. 

C. Ciod ata thu a' ciallachadh le Dia ann an Criosd? 

F. Tha mi a' ciallachadh gu bheil Dia gU h ard 
air a ghlorachadh le fìreantachd Chriosd, agus gH bheil 
tiachd aige maith a dheanamh dhuinn air a shon-san. 
2 Cor. v. 19. 

C. Ciod am barantas air an èigin dninn a chreidsin gur 
e Dia ar Dia-ne ann 'n Criosd ? 

F. 'S èigin duinn a chreidsin, air barantas a gheallaidh, 
ce Is mise an Tigheam do Dhia," ni a tha air a labhairt 
ris gach aon againne a tha' g eisdeachd an t soisgei?. 
Eesod. xx 2, 3. Jer. xxxri. 33. 

C. Creud-è sin Dia aideachadh ? 

F. 'Se sin, a bhi a' roghnachadh agus a' gabhail ris 
mar " a' fìor^Dhia, agus ar Dia-ne. 

C. Cionnas a tha feinn ri Dia a roghnachadh mar 
Dhia agus ar Dia ne ? 

£. Le aidmhei), adhradh, agus le gloir a thoirt db,3. 
425. C. Cionnas a tha sinn ri adhradh a thoirt do Dhia 
anns an taobh astigh n'arcridhe? 

F. Tha sinn ri adhradh a thoirt dha, le eagal, gràdb, 
meas, Cuimhneachadh air, agus earbs' ann. Salrn xxix. 
1. xxxvi. 7. cxxxix. 17, 18. 

C. Cionnas a tha sinu ìi adhradh a thoirt do Dhia o 
'n taobh amach' nar beatha? F. Le urnaigh, moladh, 
gabhail tfa 'n Sacrameinte. agus an leithide sin. Salm 
cv. 1 — 5. Gniomh. ii. 41, 52. Salm xxix. agus xcvi. 
(47.) C. Cia iad na peacaidh a th'-air antoirmeasg anns 
a cheud aithin* ■ "" ' • F, Dia- 

u*chean, mi-naomhachadh, agus iodhol-adhradh, 


62 

C. Ciod e Dia-aicheun ? 

F. Is e sin bhi ag aicheun, no a bhi as eugmhais 
Dhe. Salm xiv. 1. Eph. ii. 12. 

C. Cionnas a tha sinn ciontach an Dia-aicheun ? 

F. Tha sinn cioniach, ma tha sinn a cur ag gu bheil, 
agus ag iarraidh nach biodh Dia ann ; ma tha sinn ag 
aichean a bhith, no a bhuaighibh, 'n ar cainnt ; agus ma 
'tha.sinn à' cur peacaidh an gniomh mar nach biodh Dia 
ann'a chitheadh agus pheannasaicheadh. sinn air a shon. 
Salm liii. 1—4. Rom. i. 11, 24. 

430. C. Ciod a mi naomhachdh a th' air a thoirmeasg 
anns an aithne so? 

F. A bhi a' leigeadh tharruin adhradh agus gloir a 
thoirt dp 'n fhior Dhia mar Dhia agus ar Dia-ne ann.an 
Criosd. Rom. i. 21. Isa. xxix. 13. 

C. Cionnas,a tha sinn ciontach anns a mhi naomhach- 
adh so ? F. Tba &inn cìontach, ma tha 

sinn a' toict . adhraidh agus seirbheis o 'n taobh amach, 
'n air a tha ar cridheacha fada uaithe, agus nach 'eil sinn 
a* -cleachdain fior "chreidimh air ar nuadh-chumhnanta- 
daimh ris mar ar Dia. 

C. Ciod an t iodhol-adhradh a th' air a thoirmeasg 
anns a cheud aithin ? 

F. Tha i 'a toirmeasg, a bhi a'toirt an adhraidh 
agus na gloir a dh aòn neach cile a bhuineas do Dhia 
amhain. Rorm ì. 25. 26. Dan. v. 22, 28. 

C. Cionnas a tha sinn ciontach do 'n iodhol adhradh 
so ? F. Tha sinn ciontach an sin, ma tha 

eagal, earbsa, gradh, iartas no tlachd againn an ni 'sam 
bìth ni 's mò no ann an Dia, Col- iii. 5. Jer. ii. 13. 

(58.) C. Creud a tha na briathra so, a' m lathairsc, 
"» an aithne soa' teagasg dhuinn ? 

F. Tha iad a teagasg, gu bheil Dia a' toirt an aire 
dha, agus gu bheiLe ro dhiombach arson ar Dia aichean. 
mi-naonihachadh agus iddhohadhradh. Isa. xlii. 8. 
435. (49.) C. Creud i an dara aithin ? 

F. Is i an dara aithin, "-Na dean dhuit fein iomh- 
aigh shnaighte. 

(50.) C. Cia iad na dieasdanàis a tha air an iarraidh 
anns an dara aìthin ? 

F. " A bhi a gabhail chugainn, a toirt air#, agus a' 
coimhead-gu glan iomlan," uile ordnighean suidhichte 
adhraidh Dhe. Deut. xii. 31. v. 32. Luc. i. 6, • • .53 

C. Cia iad orduighean suidhichte adhraidh Dhe ì 

F. Urnaigh, moladh, lèughadh, agus eisdeachd focal 
Dhe, toirt agus gabhail nan sacramehite. Salm ixv. 1, 2. 

C. C'aite an do shuidhich Dia orduighean adhraidh 
fein ? 

F. Shuidhich e iad amhain 'na fhocal. Isa. viii. 20. 

C. Ciod e a bhi a' gabhail ris na h orduighean sin? 

F. Is e sin a bhi g' an tuigsinn agus g' an. gabhail 
ehugainn. 
440. -C. Ciod e bhi a' toirt aire a dh' orduighean Dhe? 

F. 'Se sin a bhi a' deanamh na nithe a tha iad ag 
iarraidh, agus a' feitheamh air Dia ionnta. D'eut. xi» 
22«. Salm lxxxiv. 2. Luc. h 6. 

C. Ciod e, orduighean Dhe a choimhead glan ? 

F. 'Se sin, nach coir dhuinn 'ni sam bith a chur riu. 

C. Ciod e ordjLiighean Dhe a choimhead iomlan? 

F. 'Se sin, gun bhi a' fulang ni sam bith a thoirt 
uatha. 

(51.) C. Cia iad na peacaidh a tha gu h airid air an 
toirmeasg anns an dara aithin ? 

F. Jodhol adhradh, mi nacmhachadh, agus saobh- 
chrabhadh. Deus. xii. 2, 3. 30, 32. ' 

C. Ciod an t iodhol-adhradh tha air a thoirmeasg 
anns an dara aithin ? 

F. Tha i a' toirmeasg adhradh a thoirt do Dhia tre 
iomhaighean larnh-dheanta, no iomhaighean ann ar ninn- 
tinne. Deu.t. iv. 15—19. 1 Eoin v. 2K 
445. C. Ciod a' mi-naomhachadh a th' air a thoirmeasg 
anns ari dara aithin ?: F. Tha i a' toirmeasg 

a bhi deanamh dearmaid no tair air orduighean Dhe, 
Dan. ix. 5, 6, 13. Mal. i. 12. Isa. xxiv. 5. 

C. Ciod e saobh-chrabhadh no adhradb feir.-thoile ? 

F. 'Se sin a bhi toirt adhraidh do Dhia air mhodli 
sam bith eile nach d' ordaich è. Deut. xii. 32. Màt, 
xv. 9. ìsa. xxix. 13. 

(52.) C. Cia a cheud aon do na tri reasain a tha cean- 
gailte ris an dara a'thin ? F.> Is e so e ; gu 

'r e Dia ìs Tighèarn'ann ; agus air an aobhar sin gu 
bheil làn-choir aig air meadhona adhraidh fein a shuidh- 
eachadh. Lebhi. xxvl. 1,2. Salm. 1. 9, 14, 15. 

C. Creud è an dara reusan a tha ceangailte rithe ? 

F. 'Se so è, gu 'r e Dia ar Dia-ne agus a n ard-uach* :. .54 

aran, agus mar sin, gu bheìl còir cc-cheangail aige an 
seoladh a thoirt dhuinn 'na adhradh fein. Lebh. xx. 25. 
S?.lm. c. 3, 4. 

C. Creud e an treas reusan a tha ceangailte rithe ? 

F. 'Sè sin, ie an t èud a th' aig Dia arson adhraidh 
fein." 

450. C. Cionnas a tha Dia a' taisbeanadh an èud so ar- 
son adhraidh fein ? 

F. Tha e g' a thaisbeanadh ann am peanas a dheanamh 
air a luchd bristidh, agus duais a thoirt do luchd-coimh-- 
ead a lagha. Lebh. xxvi. Deut. v. 9, 10. 

C. Cionnas a thaDia a toirt peanais air luchd-bristidh 
a lagha ? F. Tha e a' toirt peanaÌ3 orra, 

" le leanmhuin aing'eachd na 'n aithriche air an cloinn, 
gus an treas agus an ceathramh ginealach air an dream a 
dh' fhuathaicheas è. Ecsod. xx. 5* Mat. xxiii. 31. 35. 

C. Cionnas a tha Dia a' toirt duais do 'luchd-coimhead 
a lagha ? F. Tha e ct a' taisbeanadh 

trocair do mhìlte dhiu." Salm cxlv. 9. 

C. Co iad luchd coimhead aitheanta Dhe? 

F. Iadsan a tha trìd creidimh ann 'n Criosd agus 
gradh do Dhia, ag oirpeachadh lan umhlachd a thoirt 
d' a lagh mar riaghailt. Isa. li. 1, 7. 

C. Creud i 'n trocair a tha Dia a' taisbeanadh do 'n 
leithidibh sin ? F. Tha e g' an treorachadh, 

g' an cumail a suas, agus g' an deanamh saibhir. 
455. (53.) C. Creud i an treas Aithin ? 

F. 'Si an treas aithin, " Na d' thoir ainm an Tigh- 
earn' do Dhia an diomhanas." Ecsod. xx. 9« Deut. v. 1L 

C. Ciod a tha 'n so air a chiallachadh le ainm Dhe ? 

F. Tha na " h uile nithe leitì a' bheil Dia g' a dhean- 
amh fein aithnichte. 

C. Ciod leis a* bheil Dia g' a dheanamh fein aithnich- 
te? 

F. Tha e g' a dheanamh fein aithnichte, le " tiodal- 
ibh, buaighibh, orduighean, briathra, agus gniomharra. 
Ecsod. vi. 3. xxxiv. 0, 7. Salm. cxxxviii. 2. 

C. Cia iad ainme mora Dhe ? 

F. « Jehobha, Jah, Tighearna, Dia, Is mi." 

C. Cia iad ainme urramach Dhe ? F. Iad so, aon 

uaomh Israeil^ Tighearna nan sluagh Dia agus Athair 
Chriosd, Dia na slainte, Fear-eisdeachd urnaigb. $5 

460. C. Creud iad buaighibh Dhe ? 

F. Iad so, Neo chriochnai'eachd, siorrui'eachd, neo- 
chaochlai 'eachd, cumhachd, gliocas, naomhachd. 

C. Creud iad orduigheanDhe ? F. Mionnan-laghail,- 
moide, crannchair, searmonachadh, urnaigh. 

C. Creud iad briathra Dhe ? F. Iad so gu h airid, 

a Lagh, agus a shoisgeul. Rom. iii. 19« agus i. 16, 17. 

C. Creud iad oibre Dhe ? 

• F. Is iad sin, oibre a chrùthaich agus a f hreasgail, a' 
rìlleadh asteach obair na saorsa. 

C. Ciod a tha 'n treas aithin ag iarraidh a thaobh 
ainroe, tiodalibh urramibh, buaghibb, orduighean, brì- 
athra, agus gniomharra Dhe? 

F. Tha i g' iarraidh, gnathachadh naomh agus urra- 
mach a dheanamh orra, mar ann an lathair Dhe* lè eagai 
roimhe, agus gradh dha. 

465. (55.) C. Ciod a tha air a thoirmeasg anns antreas 
aitmn ? F. Tha i a' toirmeasg gach 

uile mhi naomhachadh no mi-ghnathachadh a dheanamh 
air ainme, urramibh, buaighibh, orduighean, briathra, 
agus gniomharra Dhe. Mal. i. 6, 7. 

C. Cuin-a tha sinn a' mi-naomhachadh ainme, urra- 
mibh, agus buaighibh Dhe ? F. Tha sinn g' a mi- 

naomhachadh n' air nach 'eil sinn a' dearcadh, a' moladh, 
agus ag earbsa anns na buaighibh sin mar tha iad air an 
deanamh soilleir ann an Criosd ; ach a' smuainteachadh, 
a labhairt, no ag eisdeachd mu 'n tiomchioll gu faoin no 
gu jnì-rùnacb. Deut. xxviii. 56, 57. 

C. A bheil e ro pheacach a bhi a' cluich' air chair- 
tibh agus disne, no bhi a mionnacha' agus a' mallacha > 
*a ar cainnt choitchionn, no ann 'n corruich ; agusr a bhi 
a J daighneacha ar briathra le lughacha, mar a tha, airm' 
fhìrinn, air mo chreidimh, an t aibhiseir, agus an leithide 
sin ; no bhi gu faoin a' giaodhaich, a' Dhia-beannaich mi v 
dion mi, coimhid mi, stiur mi ? F. Tha; oir tha 
ordachadh a chrannchair an laimh an Tighearna ; agus 
ciod sam bith ann ar co-luadar-ne a tha oscionn 'sèadh, 
agus ni h èadh, is ann o 'n ole a tha e. Sean. xvi. 33. 
Matt. v. 34—37. 

C. Cuin a tha sinn a' mì-naomhachadh orduighibh ? 
briathrai agus oibre Dhè ? 

' 5 56 

F. 'N' air nach 'eil sinn a' faicinn Dhe ionnta, agus 
nach 'eil sinn g' an gnathachadh cbum a ghloir-san, ach 
a chum misneach a thoirt do 'r ,n ana-miannai' fein. 
Esec. xx. Isa. xliii. 24. 

(56.) C. Ciod an cuntfcart a tha luchd mionnachaidh a' 
tarruing orra fein ? F. " Cha mheas an 

Tighearn' neo-chiontach iad ;'.' agus cha 'n urr' iad dol 
&s o dhamnadh^frìnn, mu 'r an gabh iad aithreachas. 
470. C. C' .arson mata a tha luchd-mionnachaidh a' 
mèudachadh co-mòr ? 

F. A chionn gu bheil fad co-tric ct a' dol às o dhiogh- 
altas a thaobh dhaoine/' agus gu bheil ìad gu'n eagal 
agus gu 'n ghràda do Dhia ionnta. Mal. iii. 5. 
(57.) C. Cia ì a cheathramh aithin ? 

F. Is i a cheathramh aithin, " Cuimhnich latha na 
Sabaid a choimhead naomha.'' 
(58.) C. Ciod a tha air iarraidh 's a cheathramh aithin ? 

F. Tha i-ag iarraidh eoimhead naomha a dheanamh 
do Dhià air na traighibh suidhìcKte mar dh' ordaich e 
'n a fhocal. Deut. v. 12, 15. Ecsod. xx. 8— 11. 

C. Ciod an t am suidhichte tha Dia gu sonraichte 
ag iarraidh a choimhead naomha ? 

F. " Aon là iomlan anns na seachd laithe/ gut>bì 'na 
Sàbaid arson adhraidh fein. Ecsod. xx. 8 — 11. 
(59.) C. Ciaart la do na seachdlaithe' a dh' ordaicheadh 
air tùs g« bhi 'na Sàbaid ? F. An-seachdamh là. 

475. C. C' arson a bha 'n t sabaid an toiseach air a h 
ordachadh gu bhi air an t seachdamh la ? 

F. A chìonn air àn là sinn gu 'n do ghabh Dia fois o 
obair a chruthaehaidh. 

C. Cia f had a mhair sn t sabaid gu bhi air an t seachd- 
amh la do 'n t seachdain ? ■ . F. O 

thoiseach an t saoghail, g a aiseirigh Chriosd. Gin. ii. 1 , 2. 

C. Co an là do J n t seachdain anns a' bheil an t sab- 
aid anis air a h ordachadh ì 

F. Tha i air a h ordachadh air a cheud là do 'n t 
seachdain. Gniomh xx. 7. 

C. C' arson a bha 'n t sabaid air a h atharachadh o 'n 
t seachdamh £»i 's a cheud ìà do 'n t seachdain ? 

F. Bhai air a h atharachadh arson onoir do Chriosd a 
a chumail a suas cUimlme air eis erigh*san air anla siiì ; .57 

agus is ann air an aobhar sin a theìrear la an Tighearhà 
ris an la so. Fcills. i. 10. 

C. Cia f Had o 'n tha 'n t sabaid air a h ordachadh gu 
bhi air a cumaii air a cheud la do 'n t seachdain ? 

F. Oais-eirigh Chriosd, " gu deireàdh an t saoghail." 
480. (60.) C. Cionnas is còirdhumn an t sabaid a naomh- 
achadh? F. 'S coir an t sabaid a 

naomhachadh, le fois naomha ghabhail, agus cleachdain 
naomh ? a ghnathachadh air an la sin. Isa. lviii. 13. Ixvì. 
23. Gniomh xx. 7. Foills. i. 10. 

C. Ciod na riithe o 'm bheil bheil sinn ri fois a ghabh- 
ail air ià na sabaid ? 

F. Tha sinn ri cumaiì air.ar n ais cha'n ann amhain o 
pheacadh, ach mar an ceudn' o gach gnothach saoghalta 
agus aighear a tha laghaii àir laìthe eile Isa. lviii. 

C. Ciod na cleachdaine ia òigin ò/oiun a ghcathachadh 
air an t sabaid ? F. 'Scigin duinn feitheamh •' gu 

diomhair agus gu follaiseach air adhradh Dhe. 

C. Ciod a tha sinn ri chleachdain air madain sabaid ? 

F.- Tha sinn ri smuaineachadh air Dia ann 'n Criosd, 
agus air grainealachd a ' pheacaidh, tha sinn ri focal De 
a leugbadh, agus ri guitne arson a lathaireachd. 

C. Cionnas a tha sinnri sinn fein a ghiulari 's an adh- 
radh f hollaiaeach ? 

.F. Tha sinn ri feitheamh gu dùrachdach le'r cridhe air 
urnaigh agus rnoladh, agus ri searmoin eisdeachd mar 
theachdaireachd Dhe dhuinn, Searm. v. 1, 2. 
485. C. Ciod a tha sinn ri dheanamh air feascar sabaid ? 

F. Tha sinn ri smuaineachadh, agus ri labhairt air nà 
chuala agus na ìeugh sinn, agus ri ghuidhe" air Dia gu 
beanaicheadh è dhuinn è Salm xcii. 

C. C.ia an earann do 'n t sabaid a tha ri bhiaira caith* 
eamh ann 'n adhradh Dhe gu diomhair agus gu follais- 
each ? F. Tha 'n t ioinlan dith, ach a mheud 's a 

tha iomchaidh ri chaitheamh an oibre na h èigin agus na 
trocair. Isa. lvi. IviiK 13. Gniomh xx. 7. C. Ciodris an abair thu oibre na h èigin F. Theirear oibre na h eigin riu-sin nach urra bhì 
dea«ta air thoiseach, no nach urra sinn a leigeadh seach- 
ad air an t sabaid, mar tha bhi a' cur casg air teine ann 
'n tighean, agus an leithide sin. 

C. Cia iad òibre na trocair? ,58 

F. 'S iad sin itheadh, òl, agus cadal air mhodh iom- 
chaidh, a bhi a' beathachadh agus a' deaaamh fuasg'adh 
air ar trèuda. 

(61.) C. Ciod a tha air a thoirmeasg r s a' cheathramh 
aithne ? 

F. Tha i a' toirmeasg f' dearmad agus neo-churam auns 
- na dleasnais a, th' air'an iafraidh ; a bhi a' mi-naomh- 
achadh an là le diomhanas, no bhi a' deanamh na nithe 
a tha annta fèin peacach ; no smuainti/ bnathra, agus 
gniomharr.} neo-fhèumail. mu thiomchioll ghnothaiche 
saoghalta, aighear no sùgradh/' Amos viii. 5. Esec. viii. 
38. Jer. xvii. 24, 25. 

490. C. Nàch 'eil e ro pheacach air an t sabaid, dol a 
dh' f haicinn chairdean 'n an slainte, cadal ni 's faide na 
tha gnathaìchte, a bhi ag ambarc amach air dorsa nx> 
uinneaga, a bhi a' deanamh coinneamh arson òil no co 
làadar feol'-ar, a bhì a' spaisdearachd air sràidibh no a' 
machrichean, a glanadh thighean, no a' toirt biadh do 'r 
tighean ? F. Tha ; pirthaDiaag aithne/ " Air an 
là sin cha dean thu obair sam bith." Ecsod. xxxi/15. 

C. Nach 'eil e ro pheacach a bhi a' codal, a bhi 'g 
amharc mu 'r tiomchioll, no a' smuainteachadh air nìthe 
feolar an àm adhraidh Dhe ? 

F. Tha ; oir is di-meas an-dàna air-san è, Mal. i. 12. 

(62.) C. Cia lion rèusan a tha ceangailte ris a cheath- 
ramh aithne chum a sparadh oira ? F. Tha ceithir. 

C. Cia è a cheud reusan ? 

F. Gu bheil " Dia a luidheasachadh dhuinn sealaith. 
ean na seachdain arson ar gnothaiche fein." 

C. Cia è an dara reusan ? F. Gu bheil Dia 'g 

agradh coir àraid dha fein air an t seachdamh la. 
495. C. Cia è an treas reusan ? F. Eiseimpleir Dhe fein. 
C. Ciod anns an d thug Dia an eiseimpleir so ? 

F. Thug e i ann an cruthachadh nan uile nithe an 
ùine sea laithibh, agus ann am fois a ghabhail air an t 
seachdamh. 

C. Cia an ceathramh reusan a tha ceangailte ris an 
aithneso? F. Gu 'n do bheannaich an Tighearna 

là na sabaid. Gen. ii. 1, 2. 

C. Cionnas a tha 'n Tighearn a' beannachadh là na 
sabaid ? 

F. Anri a bhi g 'a cur air leith arson adhraidh fein, a- 
|pis a chum beannachda a thoirt do dhaoine= 69 

C. Ciod anns a' bheil seà aitheartta an dara elair ag 
eadar-dheakchadh ? F. Th . chu!gearrh mu'r 

daitnh fa leith, an seathamh, mu'r bratha, an seachdamh 
mu'r geanmnui'eacnd^an ochdamh, mu'rmaoin, an naoith- 
eamh, mu'r cliu, agus an deicheamh. mu fhonn ar cridhe 
o'n taobh à stigh. Ecsod. xx. 12—17 
500. ($3.) C. Cia ì a chuigeamh. a tnm ? 

F. Is i a chuigeamh aithin, " Thoir onoir do t athair 
agus do' d mhathair.'* 

(64*. ) C. Ciod a tha. a chuigeamh aithin ag iarra;dh ? 

F. Tha ì ag iarraidh an onoir a choimhead, agus an 
gleasdanas a choilionadh, a bhuineas do 'r n uachdarein, 
ìochdarein, no luchd co-inbhe. Rom. xii. 

C. Co iad na h uachdarein ? 

F. Paranta, Fir-phosda, maighistire, agus lùchd-riagh- 
ìaidh. Rom. xiii. 7 — 10. 

C. Co iad na h iochdarein ? 

F. Ciann, mnaithe posda, seirbhisich, agus pobul. 

C. Cre,ud è dleasdanas pharanta do'n cloinn ? 

F. An gradhachadh, an smachdachadh, an teagasg, a- 
gus urnaigh a dheanamh air an son. 
505. C. Creùd è dleasdanas cloinne do' m paranta ? 

F. An gradhachadh, urnaigh a dheanamh air an son, 
urram agus umhlachd a thoirt dhòibh. 

C. Creud è dleasdanas theara pòsda dò' m mnaithe ? 

F. Aa gradhachadh, eomhnuidh a ghabhail maille riu, 
ullachadh air an son, agus urnaigha dheanamh mailleriu 

C. Creud è dleasdanas mhnaithe-pòsda do 'm fir ? 

F. An gradhacha urram a thoirt doibh, urnaigh a 
dheanamh air an son, agus striochda dhoibh. 

C. Creud è dleasdanas mhaighsteire do 'n seirbhisich ? 
~ F. An teagasg urnaigh a dheanamh airan son, buinn- 
tin gu caoimhneil riu, agus an tuarasdal a thoirt dhoibh, 
Gen. xviii. 19. Col. iv. 1. 

C. Creud è dleasdanas sheirbhiseach do 'm mhaigh- 
istire ? F. An seirbhiseachadh gu firinneach, 

pnoir agus ùmhlachd a thoirt dhoibh. 
510. C. Creud è dleasdanas mhinisteire do 9 m pobul? 
v F. Urnaigha dheanamh air an soii, an teagasg, rabh- 
adh a thoirt dhoibh, agus an cronachadh.' 

C. Creud è dleasdanas pobuil do 'm ministeire ì 60 

. F. Urnaigb agus ullachadh a dheanamh air an sor 
gradh, urram, agus umhlachd a thoirt dhoibh. 1 Tess. 
v. 12, 13, 25. Eabh. xiii. 17. 

C. Creud è dleasdanas luchd-riaghlaidh do 'n iochd- 
aranibh ? F. An dion, misneach a thoirt do dhaoine 

maithe, mi-mhisneach do dhroch-dhaoine,, agus diaghachd 
a chur am meud a measg nan uìle. 2 Chron. xix. 

C. Creud è dleasdanas iochdarein do 'n uachdarein ? 

F. Cios iocadh dhoibh' urnaigh a dheanamh air an son, 
urram agus umhlachd a thoirt dhoibh. 

C. Creud è dleasdanas luchd coimeas inbhe d' a 
cheile ? F. Meas a bhi aca, urnaigh 

air son, agus earail a thoirt a dh' aon a cheile. 
515. (65.) C. Ciod a tha chuigeamh aithin a' toirrrseasg ? 

F. Tha i à' toirmeasg, a bhi a' deanamh nì sam bith 
an aghaidh na h onoir, agus an aghaidh nan dleasdanais a 
bhuineas do 'r luchd-daimh? 2 Tim. iii. 2. 

(65.) -C. Cia na sochaire tha a' sruthadh o bhi a' coil- 
ionadh ar dleasdanais do 'r luchd-daimh ? 

F. A mhuintir a ni so, biaidh iad fada beo, agus soirbh- 
ichidh leo, co fad 's a tha sin a chum gloir Dhe, agus a' 
maith fein. Deut. v. 16- Salm xxvii. 3, 11, 28, 34>. 

C. Cuin a tha saoghal fada 'na f hior-bheannachadh ? 
• F. 'N'uair a tha sinn a' meudachadh ann.'n gràs, agus 
ar maitheas a' buanachadh maille re 'r laithe. Salm xcii. 
12—15. Sean. xvi. 31. 

C. Cuin a tha soirbheachadh na fhior-bheannachadh ? 

F. 'N'air atha sinn a' mealltain gradh Dhe ann ar 
soirbheachadh, a^us an uair a tha è againn mar gheall- 
barantais air gloir. Jer. xxxii. 41. 

C. Ciod an cunthart fui 'mbheil clann cheannairceach ? 

F Tha iad air a' maìlachadh le Dia, agus an cunthart 
ifrinn. 

520. (67.) C. Cia i an t seathamh aithin ? 

F. 'S i an tseathamh aithin, " Na dean marbhadh." 
Ec-jod. xx. 13. 
(68.) C. Ciod a thaair iarraidh 's an t seathamh aithin ? 

F. i'ha ì ag iarraidh a bhi a' coimhead beatha na- 
durra agus spioradeil dhaome. 

C. Co a bheatha 's èigin duinn a dhion ? 

F. Ar beatha fein, agus beath' ar coimhearsnaich. 
£phes. v. 29. 61 

C. Ciod na meadhona' leis an èigin duinn dìchioll a 
dheanamh air ar beatha fein agus beath' àr cò mhears- 
~ naichadhion? F. 'S eigin duinn an-dieii " ieis na 

h nile'meachon laghail,mar tha gràdh,ioqhd, macantachd, 
caomhalachd, lon iomchaidh, aodach, cu;*gai -lti^hiS, 
agus fois. Eph. iv. 32. 1 Phead. iii. 8. 

C. Am feud sinn breug a dheanamh, no peacachadh 
air doigh sam bith, chunv ar beatha fein no beath' ar 
coimhearsnaich adhion? , F. Cha 'n fheud ; tha 

leithid sin a ghiulan' a' toirt oilbheum do Dhia, agus a' 
sgrios ar n anama fein. Rom. iii. 8. 
525. (69.) C. .Ciod a tha 'n t seathamh aithin a' toir- 
measg ? 

F. Tha i a' toirmèasg <f an t anam a bhuintin asainn 
fein no as ar coimhearsnach gu h èucorach, agus gacu ni 
a chuidicheas sin a dheanamh." 

C. Ciod na nithe tha cuideachadh an anama a bhuin- 
air falbh ? F. Tha iad so, eadhon, ctfrruich- 

pheacach, fuath, dioghaltas, farmad, misg, geocaireachd, 
mor-churam, caonagan, agus an leithide sin. 

C. A'bheil ain-iochd do bhruidean, agus abhi a gabh- 
ail tlachd 'n an cron do aon a cheile 'n a pheaca ì 

F. Tha; Sean. xn. 10. 
(70.) C. Cia i an t seachdamh aithin ? 

F. 'Si an t seachdamh airhin, " Na dean adhaltranas." 
(71-) C. Ciod a tha air iarraidh 's an t seachdamh aith« 
ne ? F. Tha i ag iarraidh a*bhi a' Coimhead ar 

geaumnui 'eachd fein, agus geanmnui 'eachd ar coimh- 
earsnareh. Sean. ii.iv, v, vi. vii. 1 Cor. vi. 15 — 20. 
530. C. Ciod anns a bheil sinn r ar geanmnui'eachd fe'm, 
agus geanmnui 'eachd ar coimheàrsnaich a choimhead ? 

F. " An.cridhe, an cainni, agus am bèusaibh. " 

C. Ciod na meadhona leis a' bheil sinn r' ar geanmnui 
'eachd fein agus geanmnui 'eachd ar coimhearsnaich a 
choimhead ? • , 

F. Tha sinn ri òin a dheanamh, le 'r bestha chaitheamh 
an eagal De, agus le creideamh na mhac a bhi ag iar- 
raidh a spioraia. a chum ar 'n ana mhianna a ehèusadh, 
agus a bhi ri faire an aghaidh buairidh. 
(72.) C. Ciod a tha air a thoirmeasg 's an t seachdamh 
aithm ? J. Tha i a' toirmcasg - 

« gach uìle smuainte, briathra, agiis gmomharra neo- 
^1163^11™^/' Eph. v. 3—6. Rom. i. 26, 27, 

F £2 

C Ciod na smuainte neo-gheanmnui' tha i a' toir«? 
sneasg ? F. Tha i a toirmeasg gach uile smuainteachadh 
air neo gliloinne le tlàchd no le iarrtas, 

C. Ciod no briathra neo'gheanrnnui, a tha i a' toir- 
measg ? » 

F. Tha i a' toirmeasg gach uile chomhradh salach, 
agus gach cainnt dhraosda. Eph. v. 4. Col. ìii. 8. 
535. C. Ciod na gniomharra neo-gheanmnui , a tha i a' 
toirmeasg ? 

F. Tha i a' toirmeasg, adhaltranas, striopachas, neo- 
gbloinne, agus an leithide sin. Gal. v. 19, 20, 21. 
(73.) C. Cia i an ochdamh Aithin ? F. 'S i an 

ochdamh aithin, " Na dean goid." Ecsod. xx. 15. 
(74.) *C. Ciod a thaair iarraidh *s an ochdamh aithin ? 

F. Tha i ag iarraidh " a bhi a* coimhead gu dligh- 
each, agus a' cur saibhreas saoghalt' air aghaidh. 

C. Co 'n saibhreas saoghalta, is eigin duinn a choimh- 
ead agus a chur air aghaidh ? 

F. Ar saibhreas saoghalta fein, agus saoibhreas àr 
coimhearsnaich. Eph. ix. 28. 

C. Ciod na meadhona leis an -eigin duinn saibhreas 
saoghalta chur air aghaidh ? F. Amhain le meadhona 
laghail, mar a tha bhi dìcheallach agus cothromach, f n 
ar gnothaiche saoghalta, a bhi ag urnaigh ri Dìa arson 
a bheannachaidh orra, a bhi a' toirt do na bochdaibh, 
agus gniomharra' diaghaidh eile. 2 Tes. iii. 12. ; 
540.- (75.) C. Ciod a tha 'n ochdamh aithin a' toirmeasg ? 

F. Tha i a' toirmeasg te bhi cur bacadh air ar saoibh- 
reas saoghaltas fein, no saoibhieas ar coimhearsnaich gu 
h eucorach. , ' Epb. iv. 28. 

C. Cionnas a tha sinn gu h eucorach a' cur bacadh air 
ar saibhreas saoghalta fein, no air saoibh-reas ar coim- 
hearsnaicb ? F. Tha sinn 

a deanamh fin, le diomhanàs, no struidhealachd 'nuair a 
tha sinn a' caitheamh airgìod air nithe faoin a chumail a 
suasuabheir: agus le goid breith air eigin, agus foirn- 
eart, a' gnathachadh thoimhisean mealtach, agus a'diult* 
adh arieiche dligbeaeh a dhioladh, agus a dearmad deirc'. 

C. A' bht il e ro-pheacach nithe beag' a ghoid, no bhi 
a' goìd o pharanta, maighistire, no cairdean ? 
4 F. Tl a. Srch. v. 4. 

C. A' bheil e ro- pheacach a bhi ri breugan, striopach- 
a8 ; ag àicheadh firinne diaghaìdh, a' rai-naomhachadh 63 

erduighean, no a' dealachadh ri coir spioradeil, a chuns 
saibhreis a chosnadh ? 

F. Tha ; oir 's e sin, a bhi a reic ar Dia agus slaint' 
ar n anama arson nithe susrrach. 
(76.) C. Cia ì an naoitheamh aithin ? 

F. 'Si 'n naoitheamh aithin, " Na dean fiadhnais 
bhreige 'n agha'ldh do choimhearsnaich. , ' 
515. (77-) C. Ciod ata air iarraidh 's an naoitheamh 
aithin ? 

F. Tha 'n naoitheamh aithm ag iarraidh, " A bhi 
a^ coimhead agus a' cur na firinn air a h aghaidh eadar 
duin' is duine, agus ar deagh ainm fein agus deagh ainm 
ar coimhearsnaich a sheasamh. 

C. Ciod an doigh 's an coir an fhìrìnn 's ar deagh- 
aimr. fein agus deagh ainm ar coimhearsnaich a bhi gu h 
airid air an cur air aighaidh ? F. " Ann a' 

fìanuis a dheanamh. Sech. viii. 16. Sean. xiv. 5, 25. 

C. Cionnas a tha sinn r' ar deagh-chliu fein a chur aìr 
aghaidh'? F. Th* 

sinn rr sin a dheanamh le 'r beatha chaitheamh gu stua- 
ma, gu cothromach, agus gu diaghaidh. -.-Tit. ii. 12. 

C. Cionnas a tha sinn ri deagh-chliu ar coimhearsnaich 
a chur air aghaidh ? 

- F. Tha sinn n sin a dheanamh, le rabhadh a thoirt dha 
an aghaidh peacaidh, achasan a thoirt dha air a shon, le 
bhi a' cur falach air anmhuinneachda, agus le bhi a' labh- 
airt a chum a dheagh-chliu. 
(78.) C. Ciod a ta-'n naoitheamh aithin a toirmeasg ? 

F. Tha i a* toirmeasg, gach ni ata cnr bacàdh air 
fhirinn, na ni eacoir air ar deagh-chìiu fein, no deagh- 
chliu ar coimhearsnaich. Taisb. xxj. 8. 

550. C. Cionnas a tha sinn a deanamh coire do 'n 
fhirinn eadar duin' is duine? 

F. Tha sinn a' deanamh sin,'n' air a tha sinn ri miodal, 
breugan, ague cainnt chealgacb. Sech. v. 4. 
. C. Cionnas a tha sinn a deanamh coire air ar deagh~ 
chliu fein ? 

F. Tha sinn a deanamh sin, le cainnt pheacach agu#- 
neo-mheasarra, agus le giùian mi-stùama. 
. C. Cionnas a tha sin a' deanamh eacoir air deagh-ainm 
aìr coimhearsnaich ? 

F. Tha sinn a' deanàxnh eacoir air deagh ainrn ar 64 

coimhearsnach, y n uaìr a tha sinn a'labhairt gu h oìc aìr 
a mbuintir aìg am bheil fuath dhuinn, agus a tha gar 
càineadh ; no a bhi a' gabhail tlachd ann 'n coireanna 
neach sam bith a leaghdachadh. 

C. Co.dhiu is measa goid no mi-chliu ? 
. F. Is measa mi chliu : oir tha sin a' milleadh fèum 
dhaoine 's an t saoghal, agusa' toirt uath'a-n deagh aihm, 
a tha ni 's fearr dhoibh na >jnor-shaibhreas. Sean xxii, 
1. Gniomh vi. 11. Lebh. xix. 16. 
(77.) C. Cia i an deichearah aithin? 

F. J Si an deicheamh aithin, " Na sanntaich dhuit fein 
tigh,do choimhearsnaich," &c. 

555. (80.) C. Ciod a tha air iarraidh 's an deicheamh 
-aithin?. 

F. Tha i ag iarraidh oirn, " a bhi lan thoilichte le 
'r staid fein, agus fonn ceart, is inntin sheirceil a bhi 
againn d' ar coimhearsnach. Eabh. xiii. 5. 

C. C' arson a bu choir dhuinn a bhi toilichte le 'r 
crannchar agus staid ? 

F. A chionn gu bheil Dia g' a ordachadh, agus gu 
bheil sinn a toilltin staid is measa. Gin. xxxii. 10. Salm 
xi. 6. Phil.iv. 11, 12. 

C. Ciod è fonn ceart agus inntìn sheirceil a bhi againn 
do 'r coimhearsnach, agus do gachni a bhuineas dha? 

F. 'Se sin a bhi a' deanamh gairdeachas 'na shoirbheach- 
adh, agus a bhi doilghiosach "arson a thrioblaidean mar 
gu b iad ar trìoblaid fein iad, 

(81.) C. Ciòd.a tha air a thoirmèasg 's an deicheamh 
aithin ? F. Tha i a' toirmeasg gach talach air 

ar staid fein, maille ris na h uile farmad agus sannt. 
- C. Ciod e sin a bhi a' talach air ar staid fein ? 
F. 'Se sin a ohi neo thoilichte le ni sam bith a tha Dia 
zg ordachadh air arson. 

540. C. Ciod e farmad ? F. 'Se sin, doilghios a 

bhi oirn arson math ar coimhearsnaich, 'n a shaibhreas. 
onoir, tiodhlacaidh no gràsa. 

C. Ciod è sannt ? F. *Se sin iarrtas 

ro-mhor an deigh shòlasa-saoghalra, agus a bhi a' mian- 
nacha dhuinn fein na nithe a bhuineas d'ar coimhears- 
nach. Eabh. xiii. 5. Luc. xxi. 34. 
( 82.) C. 'N robh duine sam bith riamh ann a bha com* 
asach air na deich aitheanta sin a choimhead gu foirfe ? 


65 

F. Bha ; Adhamh, mu 'n d' thuit è.' 

C. 'N robh duine riamh ann o thuiteam ar ceud shn«- 
seara a bha comasach air an coimhead 's a' bheatha so ? 

F. Cha robh a h aon, ach Josa Criosd. 
465. C. Am bu duine Josa Criosd amhain, gun ni sam 
bith tuille ? F. Cha beadh ; " tha e araon' na Dhia 

agus'na dhuine ann an aon phearsa.i Eoin. i. 14. 

C. Nach 'eil na naoimh anns a' bheatha so a' coimhead 
aitheanta Dhe ? 

F. Tha iad g 9 an coimhead gu treimhdhireach, ach 
cha 'n 'eil iad g' an coimhead gu foirfe. 

C. Ciod e sin a bhi a' coimhead aitheanta Dhe gu 
foirfe? F. Se sin ar cridhe 

agns ar beatha a bhi gu h iomlan air an co-chumadh riu. 
Gal. iii, 10, 12. Mat. iii. 15. Eoin viii. 29. 

C. Ciod e sin a bhi a' cpimhead aitheanta Dhe gu 
treimhdhireach ? F. 'Se sin a bhi do rireadh ag 

iarraidh agus ag-oirpeachadh lan cho-chumadh riu. 

C. Am bi na naoimh gu brath comasach air uii' aith-- 
eanta Dhia a choimhead gu foirfe ? 

F. Bithidh ; ann an neamh. 
570. C. Cionnas a tha e tachairt gu bheil-na h uile^ 
eadhon a chuid is fear do dhaoine, gach la a' briseadh 
uil' aitheanta Dhe? F. Tha sin a 

tachairt do brigh na truailleachd nadurra a tha 'n taobh - 
astigh, agus na 'm buaidh-reanna lionmhor a tha o 'n; 
aibheisteir agus o 'n t saoghal. Rom. iiì. 10 — 19. 
(83.) C. Am bheil gach uile bhrisdeadh air lagh JDhe 
co-ionann ann an uamharrachd ? F. Chà 'n 'eìl ; tha 

cuid do pheacaidh ni 's uamharra na cuid eile am fianaiV 
Dhe. Eoin xix. 11. 2 Sam. xxiv. 17. 

C. Cionnas a tha-cuid do pheacaidh ni 's uamharra na^ 
cuid eile ? F. Tha iad mar sin annta fein, 

no mar tha iad air an an-tromachadh. 

C. Ciaiadna peacaidh tha ni 's uamharra annta fein ? 
F. Dearmad air umaigh, mioiinaehadh, neo-chreidimh 5 -. 
agus an leithide sia. 

C. Cionnas a tha peacaidh air an deanamh ni 's uarnh* 
arra le antromachadh?- 

F. Tha peacaidh a tha air an cur an gniomh le daoine 
aa ardinbhi>,noaA' aghaidKsoluis agiis mothachaidhy r&' 66 

air latha na Sabaid, nì h uamharra gu rahor no na peac - 
aidh sin fein an cuisibh ejle. 

575. (84.) C. Ciod a tha nah uile, eadhon am peacadh 
is lugha a' toilltin ì 

F. iC Tha gach uile pheacadh a' toilltin fearg agus 
malla'chd Dhe." 

C, Cuin a tha fearg agus mallachd so Dhe air an cur 
an gniomh ? 

. F. * c Tha iad air an cur an gniomh anns an t saoghal 
so 'agus anns an t saoghal a tha ri teachd." 

(85.) C. Ciod a tha Dia ag iarraidh oirn a chum is gu 
feudamaid dol as o'n f heirg agus o'n mhallachd a thoill 
sinn arson ar peacaidh ì 

" F. Tha Dia ag iarraidh oirn, creidimh an Josa Cri- 
osd, aithreachas chum na beatba, maille ri gnathachadh 
dicheallach a dheanamh air' uiìe mheadhona follaiscach 
na slaintc. c .'■.', 

C. Ciod a chrioch arson a' bheil Dia ag iarraidh nan 
nithe sin uainne ? . F. Cha 'n 'eil e g' an iarraidh 

mar fhior-aobhar ar slainte, ach mar mheadhona a chum 
gabhail agus feum a dheanamh do*n t saorsa a che »mnaich 
Criosd, agus a thug e gu saor dhuinn. Tit. iii. 5. 

C. C' arson a tha Dia ag iarraidh nan nithe sin uainne 
V air a tha fìos aige nach urra sinn an coilionadh ? 

F. A churn as gu nochdadh e d'huinn ar dleasdanas, 
gu 'm biodh mothachadh againn aìr ar n anmhuineachd, 
agus gu 'a d' thugadh e oirn an iarraidh o Chriosd mar 
shochaireau a chaidh a ghealltain gu saor. 
580. C. C arson is èigin dhuinn gnathachadh dicheallach 
a dheanamh air meadhona folìaiseach no slainte ? 

F. Arson gu bheil Criosd anns na mèadhona ec a' co- 
pairteachadh ruinne sochairre na saorsa," mar tha sith, 
maitheanas, agus an leithide sin. 

C. Co dhiu is è creidimh ann an Criesd, no aithreachas^ 
a tha air a chur air thoiseach ì 

F. Is e creidimh, leis an eigin dhuinn amharc ri Cri- 
osd, agus an sin ni sinn bron. Sech. xii. 10* Gal. v. & 
Esec. xvi. 63. 

( 86.) C. C J arson a theirear gras ri creidimh an Josa 
Criosd ? 

F. A chionn gu'r h è saor-thiolac Dhe è, agus gu 
bheil e a' deanamh ar n anama maiseach. 

C. C arson a theirear gras-slaintsil ri creidimh ì 67 

F. A chionn gu bheil e a' faotain slainte iomlan agus 
shiorruidh ann 'n Criosd. 

C. Co is cuspair do chreidimh slainteil ? 

F. Josa Criosdj agus Dia mar ar Dia-ne ann-san, 
1 Phead. i. 21. 

585. C. Creud è 'm fior-bh-unadh a tha aig creidimh slain- 
teil? F. Am focaì, agus gu h aìrid geallana Dhe. 

C. Caite 'm bheil fior-chreidimh air.a shuidheachadh ? 

F. Tha e air a shuidheachadh gu h-iomlan 's an anam, 
inntin, agus toil ; " leis a chridhe tha duine a' creidsin, 
Rom. x.lo. 

C. Co iad a tha faotin fìor-chreidimh ? 

F. Daoine-taghta Dhe. Tit. i. 1. 

C. Ciod anns 'm bheil cleachdain an fhidr-chreidimh 
a' co-Eheasamh ? 

F. Tha e a' co-sheasamh ann a bhi a' gabhail agus a' 
socrachadh amhairt air Criosd. Eoin, i. 12. 

C. C' arson atha f ior chreidimh a' gabhail agùs a* so- 
crachadh air Criosd amhain ? 

Y. Arson slainle shiorruidh. Gniomh. xv. II. 
590. C. C' arson is èigin duinn gabhail agus socrachadh 
amhain r.ir Josa Criosd ? 

F. 'S eigin duinn gabhail agus socrachadh airsan, do 
bhrigh nach 'eil slainte ann an neach sam bith-eile. 

C. Ciod ann s a 'bheii f ior chreidimh a' gabhail agus 
a' socrachadh air. Josa Criosd ì 

F. Tha e a gabhàil agus a' socrachadh aif 'n a uiìe 
-oi.fige, mar Fhaidh', Sagairt agus Righ. 1 Cor. i. 80. 
Phil. iii. 8 — 10. Salm. xliv. 4. agus Ìxxiv...l2. 

C. Ciod è sin, a bhi a' gabhail agus a' socrachadh air 
Criosd mar Fhaidhe ? * F. 'Se sin a bhi a' cur cùl r* 
ar gliocas fein, agus a bhi a' striochdadh d' a theagasgsan 
anns na h uile nithe araon arson beatha agus diaghachd. 

C. Ciod è sin a bhi a' gabhail agus a' socrachadh air 
Criosd mar shagairt ? 

F. 'Se sin a bhi a' cur cùl r ar n oibre' math fein, 
agus a bhi a' cur ar n earbsa 'na fhireantachd agus 'na 
eadar-ghuidhesan arson slainte. Eph. i. 7. 

C. Ciod è sin a bhi a' gabhail agus a' &ocrachadh air 
Criosd mar Righ ? 

F. 'Se sin a bhi a' cur cùl r* ar neart agus r' ar toil 
fein, agus a bhi à' cur earbsa annsarr mar ar neart, agus 
a bhi a' striochdadh d' a lagtu • 6S 

«59£. C. C' aite 'm bheil sin'n a' faotain Chfiosd girgabHail 
ris, agus gu socrachadh air ? 

F. Tha fior chfeidimh 'g a fhaotain, " mar tha è air 
a thairgse anns an t soisgeul." 

(57.) C. Ciod è ceud-thoradh a chreidimh shlainteil ? 

F. Fior-althreachas a chum beatha, agus sin do reir an 
soisgeil. Esec. xvi. 6'3. 

C. C' arson a theirear ri fioi-aithreachas gu 'r gràs 
slainteil è ? F. A chionn gu bheii e g' ar n ullach- 

adh arson slainte sliiorruidh. 

C. C' arson a theirear aithreachas chumbeatha ris ? 

F. Arson gu bheil e a' taisbeanadh agus a'curnabea- 
tha spioradeil air a h aghaidh, agus a' treorachadh a chum 
na beatlia shiorruidh. 

C. Ciod anns a' bheil aithreachas a clium beatha a' co» 
sheasamh $■ 

F. Tha è a' co-sheasamh an sinn a thiondadh o 'n 
pheacadh, le doilghios air a shon agus fuath dha, 

600. C. Ciod a tha g' ar brosnachadh chum an fhuath 
agus an doilghios sin arson peacaidh, agus tiondadh uaithe 
gu Dia ? F. Tha il mothachadh ceart dp'n plieacadh,. 
agus do throcaire Dhe ann ? n Criosd." 

C. C' arson a tha sinn a' faicinn agus a' deanamh, 
greim air trocair shlainteil Dhe dhuinn ann 'n Criosd ara- 
hain ? 

F. A chionn gur' h ann trid bàis Chriosd amhain a 
tha dorus air fhosgladh gu trocair Dhe a dhortadh a- 
maeh air daoine peacach. Rom.iii. 24, 25, 26. 

C. Cionnas is òigin dhuinn dearbhadh, a thoirt air ar 
doilghios agus air ar fuath do 'n pheacadh ? 

F. 'S èigin dhuinn sin a dheanamh le tionndadh uaithe ■ 
gu Dia. Gniomh xxvi. 18* 

G. Ciod an doigh 's an èigin dhuinn tionndadh o' n. 
pheacadh gu Dia ? . F. 'S èigin dhuinn tionndadh uaithe 
gu h uile agus gu toileach, " le làn-run cridhe." 

C. Cionnas is èigin d' ar làn-run cridhe è-fein a thais- 
beanadh ? 

F* 'S èigin gu bi è air a thaisbeanadh ann 'n dichiolL 
treibhdhireach a dheanamh an deigh nua'-umhlachd. 
685. C. C' arson a theirear ris an umhlàchd so nua^ 
umblachd ? 

F. Theirear mia-umhlachd rithe, do bhrigh gu.bheiF. 
i a' sruthadh o nuadh staicl ceangail ri Criosd, agus a 
bhunachar nuadh, creidimh agus gràdh, agus thai nuadh. 69 

'na riaghaiit 'na doigb, 'na gluasad, agus 'na criochaibh, 
Eoin xv. 5. 

(8S.) C. Cia iad na meadhona o'u leith amuigh leis 
am bheil creidimh agus aithreachas air an gineamhain a- 
gus air an neartachadh ? 

F. Tha iad air an gineamhain agus air an daighneach- 
adh le orduighean Chriosd gu h aìrid le fhocal, sacra- 
msinte, agus urnaigh. - 

C. C' arson a theirear orduighean Chriosd riu-sin ? 

F. Theirear orduighean Chriosd riu, a chio-nn gu' r è 
Criosd is ughdar, is brigh, agus is crioch dhoibh. 

C. Cuin a tha Criosd a' co-paìrteachadh a shochaire 
leis na h orduighean sin ? 

F. 'N uair a tha ìad air an deanamh eifeachdach. 

C* Co d' am bheil orduighean Chriosd air an deanamh 
eifeachdach ? 

F. Tha iad air an deanamh eifeachdach do na daoine 
taght' amhain. Gniomh xiii. 48. 

610. C. Ciod a chrioch chum a' bheil orduighean Chriosd 
air an deanamh eifeachdach do na daoine taghta? 

F. Tha iad air an'deanamh eifeachdach, {i chum ar 
slainte. Rom. i. 16. 

(89.) C. Ciod leis a' bheil orduighean Chriosd air aa 
deanamh eifeachdach ? 

F. Tha iad air an deanamh eifeachduch " trid bean* 
nackadh Chriosd, agus le oibreachadh, a spioraid-san. 
1 Cor. iii. 7. Eoin vi. 6, 3. 1 Phead. 12. 

C. Ciod an guathachadh air focal Dè a tha air a dhean- 
amh eifeachdaeh chum slainte? 

F. " Tha a lenghadh, agus gu h àirid a shearmonach- 
adh." C. C' arson a tha focal Dè air a dheanamh eif- 
eachdach' do pheacaich?. 

F. Tha e air a dheanamh eifeachdach, mar tha e *na 
mheadhòn a chum am f agaii ris agus an lompachad'h. 

C. Ciod è'fin peacaich f hàgail ris? 

F. 'Se sin sealladh soilieir agus tiom-chridheach a 
thoirt dhoibh air am peacaidh agus truaighe. 
515. C. Ciod è sin peacaich ioinpachadh? 

F. 'S è sin a bhi ag atharrachadh an nàduir, agus 
g' an tìonndadh o pheacadh gu Dia. 

C. C' arson a tha focal Dè air a dheanamh eifeachdach 
do naoimh ì F.. Tha e air 70 

a dheanamh eifeachdach dhoibh chura an togail suas 
an naomhachd agus aa co fhurtachd. • . 

C. Cia 'n hì »tre 'm bheil spiorad Dhe le f hocal a' tog- 
ail suas nan naomh an naomhachd agus an co-f hurtachd ?' 

F» Trid creidimh. 

C. Ciod an airde gu 's am bheil è a' togail suas nan 
naoroh an naomhachd agus an co-fhurtachd ? 

F. Tha è g' au togail gu iomlaineachd slainte. 
(90.) C. Cionnas a tha sinn ri ùllachadh a dheanamh 
a chum focal Dè a leughadh agus eisdeac-hd? 

F. Tha sinn ri sin a dheanamh, le smuainteachadh air 
ar staid fein, agus air mèudachd agus maitheasDhe, agus 
le bhi ag urnaigh arson a bheannachaidh air na leughas 
no na dh' eisdeas smn. 

620. C. Cionnas a tha sinn ri focal Dè a leughaclh no 
eisdeachd ? F. Tha sinn 

ri leughadh no eisdeachd le creidimh, gràdh, agus aire. 

C. Cia tric a tha sinn ri focal Dè a leughadh no eisd- 
eachd ? F. Gach aon là. 

C. Cionnas a tha sinn ri fèum a dheanamh do fhoc- 
al Dè, 'n nair a tha e air a leughadh no air eisdeachd ? 

F. Tha sinn r' a thaisgidh 'n ar cridhe, agus 'n ar 
meoghair, mar ionmhas luachmhor agus r' a chur an 
gniomh 'n nr beatha. Col.-iii. 16, 17. Salm. cxix. 5, 6,. 
9,14,22,115. 

C. Cionnas a tha sinn ri focal Dè a chur an gniomh 
'n ar beatha ? F. Tha sinn ri dheanamh 'n a riaghailt 
agus 'n a riasun do gach uile nithe a nì sinn. 

(91.) C. Ciod leis nach 'eii na sacrameinte air an dean- 
amh eifeachdach chum slainte ? 

F. Cha 'n 'eil eifeachd sam bith annta «' o bhrigh 
sam bith annta fein no anns an neach a tha g' am fritheaU 
adh." 1 Cor. iii. 7. ' • ' ' ' 

625. C. Ciod.mata a tha a' deanamh nan sacrameinte 
eifeachdach chum slainte ? F. " Tha 

Beannàchadh Chriosd, agus oibreachadh a spioraid. 

C. Co d' am bhe'il na saerameinte air an deanamh eif- 
eachdach churn slainte ? 

F. Tha iad air an deanamh eifeachdach li d.o 'n dream 
a ghabhas chuc iad ttid creidimh. 1 Pheap, iii. 2.1. 
(92.) Q. Creud is Sacrameint ann ?. n 

F. 'S ordugh naomh, ì a tha le comharraibh faicsiir» 
ueach a' taisbeanadh, a' seulachadh, agus &' co-chur 
Chriosd agus sochaire a chumhnanta-nuadh. 

C. C' arson a theirear ordugh naomh ris na sacram- 
einte ? F. A chionn gu 'n d' ordaich 

ar Fear saoraidh naomh iadarson dhaoine naomha, a chum 
as gu biodh iad air an deanamh ni bunaoimha. 

C. C' àrsou is èigin do Chriosd amhain an t sacrameint 
so ordacbadh ? 

F. Arson gu 'r eisean amhain is Righ d' a eaglais, 
tigus gu 'r è amhain as urra na beannachda a tha ìad 
a ciallachadh a thoirt. Salm. ii. 6. 
530. C. Cia lion earrann a th' anns gach sacrameint? 

F. Tha da earran; an comh^rra, agus an nì a th' air 
a chiallachadh. 

C. Ciod e 'n comharra a th' anns na sacrameinte ? 

F. 'Se sin an nì sin annta a tha sinn a' faicinn no a' 
raothachadh. 

C. Ciod an nì a th' air a chiallachadh anns na sacram- 
eìnte ? 

F. ThaCriosd, agus uile shochaire, no uile nithe maithe. 

C. C' arson a tha Criosd agus a shochairean air an 
ceangal r' a chei-le ? F. A chionn gu bheil 

iad a' gabhail comhnuidh ann, agus ceangailte ris. 

C. Ciod an daimh a th' aig comharra na n sacramefnte 
ris na nithe a tha iad a' ciallachadh ? F. Tha iad ( * g' 
an taisbeanadh, g' an sèulachadh, agus g' an co-chur. 

655. C. Co d' am bheil comharran nan sacrameinte 
a' taisbeanadh, a seulachadh agus a' co-chur Chriosd agus 
a sbochaire ? 

E. Tha ìad'a' taisbanadh, a' seulachadh, agus a' co- 
chur Chriosd agus a shochaire do chreidmhich ? 

(93. C. Cia iad na Sacrameinte coitchionn a bha fui V 
t' sean Tiomnadh ? 

F. Tiomchioll-ghearradh agus an t uan-càsg. 

' C. Cia iad Sacrameinte an Tiomnaidh-nuaidh ? 
F. " Am baisdeadh agus suipeir an Tìghearna." 
C. Ciod anns a bheil am baisdeadh agus suipeir, an 

Tighearn ag eadar-dhealachadh ? 

F. 'Se 'm baisdeadh an dorus air am bheil si<;n aoh 

uair gu soleimte air ar gabhail asteach mar bhuill do 'n 72 '. 
\ 
eaglais, agus is i suìpeir an Tighearn' àm bord aig an 
eìgin dhuinn gu tric beathachadh. 

C. C' arson nach 'eil baisd^adh r' a ghabhiìil ach aon 
uair? F. Do 

bhri ma tha sinn aòn uair ann 'n Criosd, air ar fireanach- 
adh, uchdmhacachda, agus air ar n ath-ghineamhain, tha 
sinn a' buanachadh mar sin. 

640. C. C' arson a tha suipeir an Tighearn' r' a gabhaiì 
gu tric ? • F. A chionn gu bheil 

f èum gu tric aig ar n anama air beatha nuadh. 
(94.) C. Cia è an comharra o n taobh amach anns a' 
bhaisdeadh ? 

F. Uisg' air a chur air a chorp. Gniomh x. 42. 

C. Ciod a th' air a chiallachadh le sin ? 

F. Fuil agas spiorad Chriosd air an càradh r' ar n 
anama. Tit. iii. 5 — 7» 

C. Cionnas a tha 'n t uisge a' taisbeanadh fuil agus 
spiorad Chriosd ? 

F. Mar tha 'n t uisge a' fuarrachadh agus a glanadh 
ar cuirp, mar sin tha fuil agus spiorad Chriosd a' fuar- 
achadh agus a' glanadh 3n anama. 

C. C' arson a tha sinn air ar baisdeadh an ainm an 
Athar, a Mhic, agus an Spioraid naoimh ? 

F. A leigeadh f haicinn gu bheil sinn air ar baisdeadh 
le h ughdaras, agus a chirm aidmheil, creidimh, agus 
umhlachd do 'n Athair, do 'n Mhac, agus do 'n spiorad 
naomh, mar aon Dia. Mat. xxviii. 19. Luc. iii. 16; 
1 Phead. iii. 21. 

645. C. C' arson a tha sinn a' gabhail ri pearsai 'na 
diaghachd ann am baisdeadh ? 

F. Tha sinn a' gabhail ris an Athair mar ar n' Athair- 
ne, ris a mhac mar ar Slanui* ear, agus ris an Spiorad 
naom*i mar ar Fear naomhachaidh. Jer. iii. 5> J9, 22. 
23. Gniomh ii. 38, 39. 

C Ciod na beanuachda a th* air an ciallachadh agus 
air an seulachadh 'n ar baisdeadh ? 

F. Sinna bhi " air ar.suidheachadh ann 'n Criosd, 
agus ? n ar luchd co-pairt do shochaire cumhnanta nan 
grass." Rom. vi. 4. 

C. Ciod a tha air a chiallachadh le sinn a bhi air ar 
suidheachadh ann 'n Criosd ? F. Ar ceangal 

ris mar ar freamh agus ar fear-pòsda." 

4 73 

C. Cia iad sochaire chumhanta nan gràs a tha gu h air- 
id air an ciallachadh agus air an sèulachadh ann 'm 
baisdeadh ? F. Ar fireanachadh, 

ath-ghineamhain, uchd mhacachd, agus aiseirigh shona. 

C. A' bheìl baisdeadh air mhodh iomlan a' daigh- 
neachadh ar slainte ? F. Cha 'n eil ; 

tha mòran do 'n mhuintir a th' air am baisdeadh air an 
damnadh, agus feudaidh muintir nach 'eil air am baisd- 
eadh a bhi air an sabhaladh. Gal. vi. 15. Rom. ii. 25* 
650. C. Ciod an ceangal a th' air a chiallachadh agus 
air a sheulachadh ann a'm baisdeadh ? 

F. Sinn a bhi " g 'ar toirt fein a suas gu bhi gu h 
iomlan agus amhain leis an Tighearna." 

C. Ciod è sin a bhi gu h iomlan leis an Tigheàrna ? 

F. 'S è sin a bhi a' toirt a suas ar n uile chèutfaidh, 
tiodhlacaidh agus gràsan d' a sheirbhis. 

C. Ciod è sin a bhi amhain leis an Tighearna ? 

F. S-' è sin a bhi a' toirt seirbhis dha-san amhain, agus 
a bhi a' cur cùl ris an diabhal ris an t saoghal, agus ris 
an fheoil. 
(95.) C. Co d' an coir am baisdeadh a fhrithealadh ? 

F. (i Ni 'n coir am baisdeadh a fhrithealadh do neach 
sam bith a tha 'n taobh amach do 'n eaglais f haicsinnich." 

C. Co iad a dh' fhèudar a bhaisdeadh ? 

F. Fèudar iadsan agus an clann a bhaisdeadh, tha ag 
aidmheil an creidimh ann an Criosd, agus a' toirt umh- 
lachd dha. 

655. C. Cionnas a dhearbhas tu gu 'm fèudar naoidh- 
^ana' a bhaisdeadh ? JF. Tha focal Dè g' an 

gairm naomha, agus is ann « d' an lcithide sin a tha 
rioghachd Dhe/ > 1 Cor. vii. 14. Marc. x. 14, 
(9o-). C. Cuin a dh' ordaich Criosd sacrameint sufpeir 
» an Tighearna ? F # X)^- 

ordaieh e i 's a' cheart oidhche 's an deachaidh a bhrath. 

.C. Ciod a chnoch arson àn d' ordaich Criosd ì? 

F. A chum cuimhne chumail air à bhàs fein, agus a 
dhaighneachadh creidimh a phobuil. 1 Cor. xi. 24, 26 
agus x. 16. 

C. Cia iad na comliarran o 'n taobh a mach a th' ann 
'n suipeìr an Tighearna ? 

F. A.ran agus fion. 1 Cor, xi. 23 — 26. 

C. Ciod a tha 'n t aran an suipeir an.Tigltearn a cial- 
o ,74 , 

lachadh ? F. Corp Chriosd, no èfèin 

aira sgeudachadh le 'r jiadur-ne. 

660. C. Ciod a tha 'm fìon an suipeir an Tighearn a' 
taisbeanadh ? _ . 

F. Fuil Chriosd, no toilteanas fhireantachd. 

C. Ciod a tha brisdeadh an arain a' ciallachadh ? 

F. Tha è a' ciallachadh gu 'n do bhrisd agus gu 'n 
d,o bhrùth Dia Criosd arson ar peacaidh ne. 

C. Ciod a tha toirt an arain agus an f hiona do 'n luchd- 
comanachaidh■a , ciallachadh ? 

F. Tha è a' ciallàchadh gu bheil Dia a' toirt Chriosd, 
agus gu bheil Criosd g' a thoirt fein do' n mhuintir a tha 
gabhail gu h iomchaidh. 

C. Ciod a tha air a chiallachadh leis an luchd coman- 
achaidh a bhi a' gabhail, agus ag ithe do 'n aran agus 
ag òl do 'n f bìon ? F. Tha c a' ciallachadh 

gu bheil iad a gabhail, agus a' beathachadh air peatsa 
Chriosd, air f hireantachd, agus air a shochaire trc chreid- 
imh, mar thiolacaidh Dhe dhoibh. 

C. Ciod a chrioch is èigin a bhi againn an gabhail 
suipeir an Tighearna? F. Dia a glorachadh,umhlachd 
o' thoirt a dh' aithne dheireannaich Chriosd, cuimhne 
chumail air a bhas, agus b'eatha fhaotainn do 'r n anama. 
1 Cor. x. 16. 31; xi. 24, 26. 
665. C. Ciod ì aithne dheireannach Chriosd ? 

F. 'S ì so ì, *« Deanamh so mar chuimhneachan orm- 
'sa." xxii. 19. ■. 

C. Ciod do Chriosd a tha sinn ri chuimhneachadh an 
gabhail suipeir an Tighearna ? 

F. Tha sinn ri Cnosd iomlan a chuimhneachadh, gu 
h àirid'na fhulangas agus 'na bhàs. 

C. Ciod an nì mu bhàs Criosd a tha sinn r' a chuimh- 
neachadh? F. Tha sinn ri cuimhn' a chumail air ffrìr- 
srinn, air fheum, agus air iomlaineachd, a chum àr slainte. 

C. Ciod è sin a bhi a' foillseacha bas Chriosd ? 

F. 'S' è sin a bhi a* deanamh aidmheìl f hoil laiseach 
an lathair Dhe, aingie, agus dhaoine, gu 'r e umhlachd- 
san gu bàs amhain luach ar slainte, agus stèidh ar co- 
fhurtachd. Gal. ii. 20. ^ ." f , ... , ' ' 

C Co iad leis a' bheil ba& Chriosd air fhoillseachadh 
air mhodh ceart ? F. Leo-san a tha ' gabhaiì suipeir 

an Tighearna « gù h icrnchaidh. 1 Chron, *i. 20. 75 

678. C. co iad luchd-gabhail suipeir an Tighearna g« 
h iomchaidh ? 

F. Iadsan an deigh fèin-cheasnachadh a dheanamh, a 
tha g' a gabhail trid creidimh agus gràdh. 1 Cor. xi. 28. 

C. Ciod a tha 'n luchd-gabhail iorochaidh a' co.pairt- 
eachadh dheth ann 'n suipeir an Tighearn' ? 

F. Tha iad 'nan luchd co-pairt " do chorp agus do 
fhuil Chriosd, le uile shochaire." 

C. Ciod'an doigh air a' bheil iad a' co-pairteachadh 
do na nithe sin ? F. * Cha 'n ann air 

mhodh corporra no feòlmhar, ach trid creidimh." 

C. Ciod a chrioch chum a' bheil iad air an deanamh 
'n an luchd co-pairt do na nithe sin ? 

F. " Chum an altrum agus fàs ann 'n gràs. 1 Cor. 
s. 16, 17. Eoin. vi. 32—58. 

C. Ciod a th' air a chiallachadh ann a bhi a' gabhail 
isuipeir an Tighearn' a chum ar n altrum spioradeil agus 
fàs ann 'n gràs ? 

F. Tha è a' ciallachadh gu 'r eiginduinn beatha spiòr- 
eil agus fior-ghràs a bhi againn, mu 'n gabh sinn do dhan- 
adas co-pairteachadh do n' ordugh sin. 
675. (97.) C. Ciod an trusgan.bainnse is èigin do luchd- 
comanachaidh a bhi umpa? F. 'S eigin 

doibh Criosd a bhi aca mar am fireantachd agus a' naomh- 
achd. Rom. xiii. 14. 2 Cor. v. '21. Phil. iii. 9. 

C. Cia mar is eigin duinn ullachadh arson coman- 
achaidh ? F. 'S eigin duinn sinn fein a cheasnachadh 
mu 'r peacaidh", uireasbhui', agu3 gràsan, gu h airid ct ar 
n-eolas, creidimh, aithreachas, gradh, agus nua' umhlachd. 

C. C' arson a.tha eolas feumail a chum co pairteach- 
adh air mhodh ceart ? F. A chum 

as gu deanamaid u aithne air corp an Tighearna. ; 

C. Ciod e sin aithne air corp an Tighearna ? 

F. 'S e sin a bhi a* togail an arain agnsan fhiona mar 
thaisbeanadh air pearsa agus fireantachd Chriòsd mar 
Dhia-dhuin.' 

680. C. C' arson a tha creidmh feumail ann n* coman- 
achadh ? F. A chum gat>hail ri Criosd agus a 

chum beathachadh airsan agus air a shochairean. 

C. C' arson a tha aithreachas feumail ann 'n coman- 
achadh ? F.> A chum bròn 

a dheanamh arson ar peacaidh a lot Criosd. 

C. C' arson a tha gràdh feumail ann 'n comanachadh ? 76 

F. Tha gràdh feumail, chum ioghnadh, togradh, agus 
mor-thlachd a ghabhail ann 'n Criosd. 

C. C' arson a tha nuadhumhlachd feumail ann 'n 
comanachadh ? 

F. Tha nuadhumhlachd feumail* a chum ar gràdh a 
thaisbeanadh do Chriosd a ghràdhaich sinne an toiseach. 

C. Cionnas a dh' f heudas fios a bhi agad gu bheil t' 
colas slàinteil ? , 

F. Biaidh fios agam air sin ma thae g* ,am irioslachadh 
agus a' deanamh a pheacaidh gràneil dhomh. 
6*85. C. Cionnas a bhios fios agad gu bheil do creidimh 
neo-chealgHch ? 

F. Biadh fios agam air sin ma tha e a' glanadh mo 
chridhe, agus a' deanamh Chriosd luachmhor dhorah* 
Guiomh. xv. 9. 1 Phead. ii. 7. Phil. iii. 7—10. 

C. Cionnas a bhios fios agàd gu bheil t aithreachas 
fior? F. Biaidh 

fios agam air sin, ma tha mi le m' uile chridhe a' toirt 
fuath, agus gràin do na h uile peacadh aithnichte. 

C. Cionnas a bhios fios agad gu bheil do ghradh d<* 
Chriosd tremihdhireach ? 

F. Biaidh fios agam air sin, ma tha gràdh gu h iomlan 
v ^gam dha oscionn gach ni 's an t saoghal. , 

C. Cionnas a bhios fios agad gu bheil t umhlachd 
nuadh ? 

F. Biaidh fios agam gu bheil 'm umhlachd nuadh, ma 
tha mi le m uile chridhe a deanamh dichioll air umhlachd 
a thoirt a dh' uil' aitheanta Dhe, agus a deanamh dìmeas 
air m uii' oibre matha fein. Luc. xvii. 10. 

C. C' arson is eigin duinn mar so ùllachadh a dhean-- 
amh arson comanachaidh ? F. " An t eagal air teachd 
dhuinn gu neoiomchaidh gu 'n ith no gu 'n ol sinn 
breitheanas," no damnadh dhuinn fein. 1 Cor. xi. 29. 
Mat. vii. ^. 

69O. C. Ciod e bhi a' teachd gu neo-iomhchaidh gu 
auipeir an Tighearna ? . F. 'Se sin a tjhi 

teachd as eugmhais fior-ghràs a chur an cleachdain. 

C. Ciod anns a' bheil peacadh teachd gu neo iomch- 
àidh a' co sheasamh ? 

F. Tha sin a' mi naomhachadh corp agus fuil Chriosd, 
g' a cheusadh as ur, agus g'.a chur gu naire fhoiliaiseacho 

C. Ciod an cunthart a tha do dhroch dhaoine a bhi 
a gabhaii a chomanachaidh ? 'rr i 

F. Tha e po cunthartacrrdhoibh, do bhri gu bheil iad 
ag ithe agus ag ol damnaidh dhoibh fein. 

C. Cionnas a tha sinn ri sinn fein a ghiulan ann àm 
comanachaidh ? F. Ann 'n smuainteach- 

adh air aòbhar nan eilemeinte agus nan gniomharra, a'" 
beachd-smuainteachdh air fulangas Chriosd, ag iarraidh 
agus a' gabhail tlachd ann an tarruing as a ! lànachd, a' 
deanamh broin arson peacaidh, agus ag ath-nuadhacha 
ar moide dha. v . , 

C. Cionnas a tha sinn ri sinn fein a ghiulan an deigh 
comanachaidh ? F. 'S eigin 

duinn iomachd trid creidimh, meudachadh ann 'n urnaigh, 
àgus ar beatha chaitheamh gu stuama, gu cothromach, 
agus gu diaghaidh 's an t saoghal a tha lathair. 
695. (98.) C. Cia lion earran a tha 'n ùrnaigh ? F. Tha 
tri ; iartas, aidmheil, agus breith-buidheachais ; ach tha 
e gu h àraid a' co sheasamh ann 'n iartas. Dan. ix. 

C. Ciod anns 'nf bheil iartas a' co sheàsamh? 

F. Ann an toirt 6uas dùrachd ar cridhe do Dhia. Sal. 
lxii. 8. 

C. Creud iad na nithe a tha sinn ri iarràiclh ar Dia 
'an urnaigh ? F. Tha sinn ri nithe iarraidh do reir a 

thoil aithne agus a gheallaidh, mar a tha è air a chur sios 
'na. fhocal. 1 Eoin v. 14. Salm. v. 2. 

C. Creud iad na nithe as èigin duinn iarraidh arson ar 
n anama ? F. Beatha spioradeil, creidimh ann 'n Criosd, 
agus gràdh dha, coslas ri Dia, agus co.chomunn maille 
ris, neart agus eolas arson dleasdanais, &c. 

'C. Ciod is eigin duinn iarraidh arson ar fcuirp ? 

F. Slainte, neart, biadh, agus eudach maris aillle Dia. 
700. C. Cia iad na nithe a thà sinn ri aideacbadh, do 
Dhia ann 'n urnaigh ? 

F, Tha sinn r'ar n uile pheacaidh aideachadh, araon a 
thaobh naduir agus cleachdain. Salm. ii. - 

C. Crend iad na nithe arson an coir dhuinn buidhea- 
chas a thoirt do Dhia ann 'n urnaigh ? 

F. Arsòn a thiodhlaca, aimsireil, spioradeil agus sior- 
ruidh. ■ • - 

C. Ciod an doigh air am.bu choir dhuinn urnaigh a 
dheanamh ? F. L e èolas, irrioslachd, 

creidimh agus duthrachd. Isa. v. 16. 
,. ^" 9 Ia tnc ia ^eigin duinn urnaigh'a dheanamh an 
dwmhair, agus'n ar teaghlaichean ì 78 . 

F. Air a chuìd is lugha, moch agus an-moch, 

C. Co iad arson a' bhèil siun ri urnaigh a dheanamh? 

F. Arson na 'n uile dhaoine beo, jio bhios beo 'na 
dheigh 60 ; gu h airid arson luchd-riaghlaidh,ministeirean, 
agus muintir thinn,&c. 1 Tim. ii. 1. 
705. C. Co 'n t. ainm 's an coir dhuinn urnaigh a dhea- 
namh ? • F. Amhain ann an-ainm Chriosd ar n 

aon eadar-mheadhonair. Eph. ii. 18. 

C. Ciod è sin a bhi a' deanamh urnaigh an ainm Chri- 
osd ? F. 'S e sin a bhi a' deanamh urnaigh 

air aithne, 'na neart, agus le earbsa 'na f hireantachd agus 
eadar-ghuidhe-san. 

C. Co an cuideachadh agus an seòladh leis am bhei! 
sinn ri urnaigh a dheanamh ? F. Le 

cuideachadh agus seòladh an spioraid naoimh. 
(99>) C. Creud i an riaghailt choitchionn a th' againn 
chum ar seoladh gu urnaigh a dheanamh ? 

F. Tha focal Dè gu h iomlan againn, na' theagasg, 
'na gheallaidhean, bagraidhean, aithn-te eachdnrai' ean, no 
urnaighe. 

C. An èigin duinn sinn fein a cheangal ri foirm urn* 
aigh ? F. Cha 'n èigin ma '» urra sinn urnaigh 

a dheanamh as eugais. Rom. viii. 26. 
710. C. Creud ì an riaghailt is fearr arson urnaigh ? 

F. " A"n f hoirm urnaigh a theagaisg Criosd d'a dheis- 
cioblaibh." Mat. vi. 9—13. 

C. Cia lion earran a tha 's an urnaigh sin ? 

F. Tha tri ; ro'-radh, sea iartais agus co-dhùnadh. 
(100.) C. Creud isro-radh dodh' urnaigh an Tighearna? 

F. 'Si so i, « Ar n athair a tha air Neamh." 

C. Ciod a tha 'n ro-radh so a teagasg dhuinn ? 

F. Tha 'n ro-radh so a' teagasg dhuinn ** tarruing dlu 
do Dhia le gach ùrram naòmh agus muinighin, agus ur- 
naigh a dheanamh maille ri daoin' eile agus air an «on. 

C. C' arson is eigin duinn urnaigh a dheanamh le ur- 
ram naomh agus muinighin ? F. A chionn gu bheil Dia 
ar n " Athaìr coraasach agus ullamh air cuideachadh 
leinn"Jn ar n-uilè theanndachd. Mat. vii. 7 — ìi» 
715, C. Cionnas a dh' f headar na sea iartais eadar-dheal- 
achadh ? F. Tha cheud tri dhiu gu h airid mu onoir Dhe, 
agus an tri is deireanaiche mu'r sonas fein. Luc. ii. 14. 

C. C' arson nach eil ach aòn iartas arson tiodhlacaidh 
aìmsireil ? F. A theagasg dhuiim a bhi 79 

m 's ro dhurachdaiche arson beanachda spioradeil. Mat» 

vl 20. CqI. iii._l— 4. 

(IÒ1.) C. Ciod a tha sinn a' guidhe 's a' cheud iartas ? 

F. Tha sinn a' guidhe gu A n deanamh Dia ainm fein a 
naomhachadh. Salm lxvii. 5, 11. 

C. Cionnas a tha sinne agus daoin' eile ri ainm Dhe a 
naomhachadh ? F. Le " bhi g'a ghlorachadh 

anns gach nì leis a bheil è g'a fhoillseachadh fein mar\ 
tha ainme agus a bhuaidhibh. 1 Chron. xvi. 8 — 36. 
720. C. Cionnas a tha Dia a' naomhachadh ainm fein ? 

F. Le bhi a'. suidheachadh agus ag ordachadh gach 
uile nithe chum a ghloir fein. 
(102. ) C. Ciod a tha sinn a' guidhe's an dara iartas ? 

F. Tha sinn a' guidhe " gu 'm biodh rioghachd Sha- 
tain air a sgrio9, gu 'm biodh rioghachd-gràis Dhe air a 
meudachadh, agus rìoghachd a ghloir-neamhaidh air a 
luathachadh." Salm xxi. lxx. 

C. Cionnas a tha rioghachd-gràis Dhe air a meudach- 
adh ? F. Ann an sinne agus daoin' -eile 

tharruing d' ah ionnsaidh, agus a bhi air ar coimhead 
innte, le cumhachd neartmhor Dhe. Salm cx. 2, 3. 

* C. Ciod è bhi air ar toirt, agus air ar-coimhead ann 'n 
rioghachd-gràis Dhe ? F. 'Sè sin sinn a bhi air ar 

co cheangal ri Criosd agus r'a eaglais, agus a' fàs ni 's 
mò agus ni 's mò ann 'n naomhachd. Col. i. 10. 
(103: ) C. Ciod a"tha sinn a' guidhe 's an treas iartas ? 

F- Tha sinn a' guidhe gu 'n d'thugadh Dia dhuinn 
gràs a chum èolas a ghabhail, umhlachd a thoirt, agus 
striochdadh do thoil aitheanta agus a fhreasdail. Sal. cxix. 
725. C. Ciod na aithe 's an èigin dhuinn eolas, a ghabh- 
ail, umhlachd a thoirt, agus striòchdadh a dh' aitheanta 
agus a f hreasdal De ? F. 'S èigin 

dhuinn sin a dheanamh anns na h uile nithe. 

C. Ciod an doigh 's a' bheil sinn ri sinn fein irioslach- 
adh agus a striochdadh do thoil Dhe ? F. Tha sinn 

ri sin a dheanamh gu h ullamh, gu suilbhir agus gu bu- 
nailteach, mar tha na h aingle a' deanamh air neamh. 
Salmcxvi. 16, 17,18. 

(104?,) C. Ciod mu'm bheil an ceathramh iartas a' labh- 
airt ? F. Tha i à labhairt mu'r 

n aran latheil no nithe math na beatha so. 

C. Ciod a, tha sinn ri ghuidhe do thaobh nithe math 
na beatha so ? 80 

F, Gu à' thugadh Dia dhuinn euimhrionn iomchaidh 
dhiu, agus a bheannachd 'n an co-chuideachd. 

C. C' arson is eigin dhuinn ar biadh agus nithe math 
aimsìreil eile iarraidh o Dhia mar a shaor-thiolaca 'n 'air 
a tha sinn fein a' saoithreachadh air an son ?~ 

F. A chionn gu bheil sinn neo-airridh air an aon is 
lugha do throcaire Dhe agus gu'r è-fei'n a tha 'tabhairt 
neart agus cothrom dhuinn a chum saoithreachadh air an 
son agus soirbheacbadh ancta. Gin. xxxii. 10. 

730. C. Nach' eil è ro-pheacach a bhi ag ithe agus ag 
òl gun a bhi ag iarraidh beannachadh agus a toirt 
buidheachas do Dhia arson air teachdan-tir ? 

F. Tha; gu cinnteach. Deut. viii. 12, 18. 
105. C. Ciod a tha sinn a guithe 'sa' cbuigeamh iartas? 

F. if Gu 'n d'thugadh Dia arson Chriosd maitheanas 
dhuinn gu saor 'n 'ar n' uile pheacaidh," agus gu'rt gabh- 
adh e r' ar pearsaidh agus r'ar dleasdanàis.. Dan. ix. 1$. 

C. C' arson a t.heirear fèiche r'ar peacaidh 's an iartas 
so? F. A chionn gu bheil sin a' ciallachadh nach 

'eil sinn a toirt a chòir fein do Dhia, àgus gu'r eigin gu 
bi iartas a Iagha agus a cheartais a' faotainn dioladh air 
an son. Eabh. ix. 22. Ecsod. xxxiv. 7. 

C. C' arson a tha sinn ag iarraidh maitheaneis as leith 
Chriosd ? F. A chionn gu'r esan amhain 

a fhreagair uil' iartais an lagha agus a cheartais 'n ar n 
àite. Phil. ii. 8. Rom. viii. 3, 4. 

C. Cuin a tha misneach againn maitheanas iarraidh, 
agus a chreidsin gu faigh skin è arson ar peacaidh ? 

F. 'Nuair a tha sinn tre ghràs De air ar neartachadfr 
gu maitheanas a thoirt do 'n dream a tha deanamh ea- 
èoir oirn. Mat. xviii. 35. 

735. C. Ciod an doigh. air a' bheil sinn ri maitheanas a 
thoirt do 'n'dream a tha a' deanairih eacoir oirn? 

F. Tha sinn ri maitheanas a, thoirt dhoibh gu suilbhir 
o'n chridhe. Epb. iv. 32.. 

(106;) C. Ciod mu'm bheil an seathamfr iartas a' labh- 
airt? F. Tha i a' labhairt mu bhuaidhreana-deachàin, 
agus mu mhealladh gu peacadh. 

C. Co a tha g J ar buaireadh agus g*ar mealladh ga 
peacadh ? F. An Diabhal, an saoghals 

agus ar n ana-mhianna fein 1 Phead. v. 8. Seumas i. 14» 

Q. Ciod a tha sinn r' a ghuidhe do thaobh buairidh ? 

4 Sl 

F. " Gu 'n coimheada' Dia sinn o bhi air ar buaireadh 
chum peacaidh, no gu bithea* mid air ar cumail suas^ 
agus air ar saoradh 'n air a tha sinn air ar-buaireadh. 
107. C. Creud i co dhunadh urnaigh an Tighearna? 

F. 'S'r so ì <( Oìr is leatsa an rioghachd, agusa chumh- 
achd, agus a ghloir gu siorruidh. Amen. Mat. vi. 13. 
750. C. Ciod a cheud ni a th' air theagasg dhuinn 's a 
cho'-dhùnadh so ? F. " Gu gabhamaid 

uile mhisneaeh ar n urnaigh o Dhia amhain," 's cha 'n 
ann o aon chreatair. Dan. ix. - 

C. Ciod an dara nì a th' air a theagasg dhuinn 's a 
cho'-dhunadh so ? F. Gu 'n d' thugad-mid moladh 

do JDhia 'n ar n uile umaigh, le bhi à' toirt rioghachd, 
agus ghloir dha. 

C. C' arson a tha sinn a' cur Amen r'ar n urnaigh ? 

F. A nochdadh ar n iartu3 agus ar dearbh-beachd gn 
'm bi sinn air ar n eisdeachd. - 

C. Ciod e Steidh ar dearbh-beachd gum bi sinn air ar 
n-eisdeachd ? F. Toilteannas, eadar- 

ghuidhe, agus gealkdh Chriosd. Eoin. xvi. 23, 24, 26, EARAIL DO'N GHINEALACH O G. ■ Mo chlann bheag, air am bheil mi ri saothair, gus aii 
dealbhar Criosd 'n ar n-anama', fuiìingibh dhomh, tre 
throcaire Dhe, agus ann an caomhalachd Josa Criosd,. 
a ghuidhe oirbh, 'n uair ata sibh a* meòrachadh 'narL 
ceistean sin, gu'n smuainticheadh sibh air an aon nì 
f heumail, air coir shlainteil ann am mac Dhe, agus ath* 
nuadhachadh gu iomhaighs an ; biodh fios agaibh, agus 
smuaintichibh air na nuhe a bhuineas d'ur sith, 'ur sith 
shiorruidh, « mu'm' bi iad air am folach o'r suilibh/ 
\ Cuimhhich a nis do chruthai'fhear, do Shlanuffhear an 
laithe t oige, mu'n d'thig na droch laithean/ 'O gu'm ' 
biodh sibh glic, gu'n tuigeadh sibh, so, gu'n d'thugadh 
sibh fainear 'ur crioch dheirreanch ! an t siorruidheachd 
eagalach ; an neamh aoibhneach ; no'n ifrinn uamhasach* 
ata roimhibh ! ma ni sibh tair air a ghairm so, ma dh'- 
f hanas sibh mionaid ni's faide as eugais Chriosd, feudaidh 
e bhith gu bi sibh caillte gu brath : 'Se nis an t-arn tait» 
neach ; "se nis làtha na slainte,' 82 

> 

G! smuaintichibh gu durachdach cia brònach 'ur staid 
a thaobh nàduir? Ann an Adhamh < pheacaich sibh uile ; 
tha sibh o 'ur n' athair an diabhol, agus is iad ana- 
mhianna"ur n' athar a ni sibh.' Is sibh clann na h easumh- 
lachd ; clann na feirge eadhon mar dhaoin eile. Tha 'ur 
n-inntin fheolmhor 'na naimhdeas an aghaidh Dhe, 
oir cha'n eil i umhal do lagh Dhe, is cha mho tha 
è, 'n comas dith bhith :' tha 'ur eridhe cruaidh mar a 
chlach adameint', tha e air a lionadh le gach uile 
neo-f hireantachd, aingidheachd, agus droch bheusan, 
tha è cealgach oscionn gach uile nithe, agus ro- 
olc ; 'na aite eomhnuidh do dhiabhla', 's do gadi ana- 
mhian neo-ghlan agus graineil ; oir is ann as a chridhe a 
thig droch smuainte, mortadh, adhaltrannas, striopachas, 
gaduidheachd, fianuis-bhreige, mor thoibheum'. O ! do 
ghrainealachd uamhasach ! Nach bi thu ak do dhean- 
amh glan ? Cuin idir a bhitheas c ? Cuimhnich le h-'oilt 
air na chaith thu cheana do d' bheatha ann an cleachduin 
a pheacaidh ! cia co moch as a chaidh thu air seacha- 
ran a' labhairt bhreugan ! cia tric a rinn thu dearmad 
rir dìeasnais dhiaghaidh agus air meadhona nan gràs! cia 
neo thogarach, cia neo-chrabhuidh air uairibh eile a cho- 
imhlion thu fad ! Gabh beachd air àireamh do smuainte 
diomhainl do Lhriathra' faoin ! do dhroch oibre ! tha iad 
ni 's lionmhoire na fuilteana do chinn nach urra bhi air 
an aireamh. Cia ioma niile do mhiltibh do mhionaide 
t-oige a dh'fhalbh uait, agus a chaidh a- dh'ionnsuidh 
cathair Jehobha a thogail fìanuis" cia cealgach a chaith 
thu iad ann an aingidheachd agus neo-churam! Cuimhnich 
gu h-airid mar a rinn thu tarcuis air maitheas, agus mar 
a thug thu mi-chreideas do f hirinn Dhe, le thu a bhi 
a* cur cùl le tàir r'a thioìaca do labhairt, a mhae gradhach. 
'S dJomhain- a mhionnaich thu a d' bhaisteadh gu gabh- 
ad.h tu rìs, mar a'tha è anns an t soisgeul air a thoirt, air 
a thairgse, 'agus air a dheanamh le Dia dhuit na ghliocas, 
*na f hìreantachd, 'na naomhachd, agus 'na shaorsa' ; 
gidheadhf cia ceart a tha è gearan, * Cha d'thig sibh a* 
m'ionnsuidh chum as gu faigh sibh beatha ! agus eadhon 
cha b'aill le m'chloinn bhig mi ! O c'arson mar so a 
cur doilghios ! mar so a' bristeadh cridhe Slanui'ear 
chaoimh, Slanui'eas neamhaidh i 

Mo leanabh gradhach, smuainicheadh do cridhe le h- 
eagal ; cia m#r do thruaighe !. Am feadh ata thu as eug'- S3 

ais Chriosd, f tha thu a'd' choimheach do chonih-f hlaith* 
eachd Isaeil, a'd' choigreach do chumhnant^" a gheal- 
laidh, as eugais dochaìs, agus gun Dia anns an t saogh- 
al.' Tha Dia aun am feirg riut nu h-uile ìatha'. Tha 
uiie bhuadhan iomlaineachd Dhe ullamh gu diom agus 
fearg, amhghar agus teanntachd a charnadh ort ; tha a 
bhogh air a lùbadh tha saighde a chorruich air an coth- 
arrachadh a' t-aghaidh, tha uamhasan neo-f haicsinneach 
'ga d'chuartachadh :' Sann ann an diomhain, a tha dochas 
agad gun dean t-ionracas fein buannachd dhuit aig a 
chathair-bhreitheahais-san, no gu coisinn iad a gheanmath 
dhuit. e Tha urnaigh nan aingidh 'na grainealachd do'n 
Tighearna/ agus tha an treabhadh 'na pheacadh.' Tha 
lagh^an 'ga d' dhiteadh gu sgrios siorruidh ;~cir is rnal- 
Iuic'nte gaeh neach nach buatiaich anns na h-uile nithibh 
a tha scriobhta ann an leabhar an lagha chum an dean- 
amh. Esan nach 'eil a' creidsin tha è air a dhìtcadh 
cheana, * agus tha fearg Dhe.'— O smuaintidh eagalach ! 
tha fearg Dhe a' gabbhail comhnuidh air.' Tha soisgeul 
na slainte 'na aile bais a chum biis dhuit' ; agq« ma 
bhuanicheas tu a' toirt mi-chreideas da, bithidh e rnar 
ola air à thapmadh air an teine, gu sorruidh a' cur goil 
air lasraichean ifrir n, agus a' meudachadh do phianta. 
Tha na h-uile h-aon d'a chreataire uìlamh gu d'mhil- 
leadh : 'S ullamh a shàthadh na h aingle an cìoidheamh Ia- 
sarach a' t-uchd: 's durachdach a tha diabhail ag iar- 
ruidh gu d' thugadh Jthobha cead doibh do tharruing a 
dh'ifrinn; b'aoibhneach leis an talamh thruaillidh so bhi 
air a shaoradh o dhaoirse na truailleschd agus do sgeith 
mach do'n loch tha a' Iosgadh le tein àgus pronnusc. 
Tha do shoirbheachadh air seargadh. agustha t uiìe sho- 
lasaibh air an coimeasga le majìachd Dhe:' 'S malluicht' 
thu ann ad' thiolaca, ad'shochaircan, ad'shaothairibb, ad' 
bhascaid, agus ann ad stor.' 'S cha mhoa 'tha mionaid 
do tbearuinteachd agad arson do bheatha ; e tha am 
bàs righ na?i uamhas, gun stad a' tarruìng dlu chum dp 
thilgeadh as taite, agus chum t-iomain air falbh ann a.U 
aingidheachd. Tha ifrinn osjosal air gluàsad a chum còin- 
neamh a thoirt dhuit aig do theachd' Tha aingle mal- 
luichte, 'nan seascmh a' feitheamh gu fheorraich dhiot le 
fanoid an-iochdar, a' bheil thusa mar an ceudna air fas 
cosail ri aon againne\ O! cionnas a dh'fhuilingeas do chridhe fuaim uamhasach trompaid an ardaingil ! 'S ann 
an diomhain a glaodhas tu ris- na cnoic agus ris ne sleibh- 
tean tuiteam ort, do phrqnnadh ad' bhloidibh, agus t'- 
f holach o ghnufs fheargach do bhrcitheamh. Cià uamh- 
asach bhi a'cluinntin an Uile-chumhacdaich, an slanui'- 
ear air am bheiì thu anis a' deanamh tarcuis, a' cur an 
ceill do bhinne nach feudar atharrachadh, Imich uam 
thusatha malluichte dh' ionnsuidh an teine shiorruidh air 
ullachadh do'n diabhal agus d' a aingle. 

Ach tha dochas fathasd a thaobh do staid : feudaidh 
è nis a bhi air a leasachadh : f Oir is mar sin a ghradh- 
aich Dia an saoghal, gu'n d' thug e aon-ghin mhic, chum 
's ge b'e neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gu'm 
bi a bheatha mhairreanach aige. 'S ann an- so a tha 
gradh, cha'n e gu'n do ghradhaich sinn Dia, ach gu'n do 
ghradhaich esan sinne ; agus leag e ar n' aingidheachd air 
z.Mhac, chuir se è ann an ccslas feola peacaich , J rinneadh 
e fuidh'n lagh, a chum gu n coilionadh è aitheanta 'n ar 
n-aite-ne ; agus mar sin gu'm bitheadh c 'na iobairt reitich 
arson ar peacanna. Rinn se esan donach b'aithne peac- 
adh,.'na pheacadh air ar-soinne, chum gu bitheamaide air 
ar deanamh 'nar fireantachd Dhe ann-san. Dhuitsa mo 
leanamh rugadh Slanui'fhear, an caithir Dhaibhidh, 
neach ig è Criosd an Tighearna : dh'fhoilìsicheadh è 
chum gu'n sgriosadh e oibre an diabhail ; oir cha d' 
thainig è chum gu'n dea.Hadh fritheala dha, ach a 
dheanamh frithealaidh, agus a thoirt anama fein mar 
eiiìc arson mhorain' : chriochnaich e eacairt, agus chuir 
e crioch air peacadh, rinn e sith-reite arson aingidheachd, 
agus thuge steach fireantachd shiorruidh ; oìr air dhuin- 
ne bhi fathast gun neart, bhasaich Criosd airson nan da- 
oine neo-dhiadhaidh : an uair a blja sinn fathast 'nar pea- 
caichibh, fathast 'nar naimhdibh, bhasaich Chriosd air ar- 
son ; dh'fhuilling e airson ar peacaidh, am f ìrean air 
son nan neo-fhirean, ch.um gu'n d'thugadh e sinne gu 
Dia : fhuair e bas air son ar cibntaidb, agus thogadh suaa 
arìs è air son ar fìreanachaidh'. Thog Dia suas e ague 
thug e dha gloir, chum as gu biodh ar cretdimh agus 
dochas ann an Dia. Dh' arduich Dia esan gu bhi 'na 
phrionnsa, agus 'na Shlanuighear, a ihoirt aithreachais 
agus maitheanas peacaidh. Fhuair e tiodhlaca do dha- 
oine eadhon do na ceannaircaich, chum gu'n gabhadh 85 

ari Tighearna Dia comhnuidh 'nam measg, agus gu 'a 
doirteadh e a shochairean gach la orra, 

* Agus Q cionnus ata e a' siubhal air aghaidh ann am 
morachd a neairt is cumhachdach gu tearnadh ! comas- 
ach air ìadsan a thig a dh' ionnsuidh Dhe d' a thrìd, a 
8hlanuchàdh gus a chuid is faide.' O ! a thogradh neo-. 
chriochnach gu sinne thearnadh ! cia domhain a tha so 
air a chomharrachadh am briathra, rhoide, glaodhaich, 
deoir, osnaich, fuil agus bàs mhic Dhe. • Thi e a' 
teachd ann an ainm an Tigheàrna gu 'r saoradh, a dh' 
iarruidh agus a thearnadh an nì a bha cailte ; agus esaa 
a thig d'" a ionnsuidh cha tilg e air chor sam bith amach 
e ;' tha e fad an là gu h iomlan a' sìneadh ( a lamh a 
thoirt cuiridh, agus a ghabhàil ri pobull eas uamhal, a 
tha a' cur 'na aghaidh. Anis tha am' maighstir a' teachd! 
a' bualadh aìg dorus qo chridhe, agus 'g ad ghairm : Cia 
fhad a dhaoine simplidh, a ghradhuicheas sibh simplìdh- 
eachdj agus a ghabhas luchd fanoid tlachd 'n am fanoid, 
agus a bheir amadain fuath do eolas ? Pillibh' air m-ach- 
asan ; feuch dortaidh mi mo spiorad oirbh ; ni mi m' 
f hocal aithnichte dhuibh. Is sibhse o dhaoine ata mi a' 
gairm, agus tha mo ghuth ri mic an duine. Co air bith 
tha air bheag eolais, thigeadh e 'n so ; agus air a shon- 
.8a air am bheil easòhuidh tuigse, itheadh e do m-aran, 
agus òladh e do^m f hion a rinn mi mheasgadh. 'S ann 
'do 'r-ionnsuidhs' a chuireadh focal na slainte so. Seal- 
laibh riumsa, 's bithibh air 'ur tearnadh, O uile fhìn- 
eacha iomaiach na talmhain ; cir is rcise "Dia 's cha *n 
èil aon air bith ann ach mi.' ' Ho ! gach neach air am 
bheil tart, ge do- b' ann arson toilintinn a pheac- 
aidh agus no feola, thigibh ceannuichibh agus ithibh ; 
seadh^ thigibh ceannuichibh fion agus bainne, gahhaidh 
gu saòr mo phearsa agus mo shochaire, gun airgiod agus 
_gun luach. C' om am bheil sibh a' caithearnh 'ur n-air- 
gid arson an ninach aran, agus 'ur saotbair air son an ni sin 
nach sasuich ? Cromaibh 'ur cìuas, is thigibh do 'm ionn- 
suidhsa ; thugaibh fanear, agus mairidh 'ur n anam beo, 
agus ni mi ruibh eo-cheangal siorruidh, eadhon trocaire 
CÌnnteach Dhaibhidh. Thigibh do 'm ionnsuidh sibhs' 
uile tha saothreachadh ann an diomhanas agus aingeachd, 
agus fuìdh throm uallach, le cionnt, truailteachd no triob- 
laid, agus bheir mi suaimhneas dhaibh. Fulaingibh do 
h <*'-'.. g6 

m leanabaibh, agus na bacàibh dhoibh teachd a' m' ionn. 
suidh ; oir is ann d' an leithidibh sin a tha rioghachd, 
Dhe. A mhic thoir dhomhsa do chridhe. Fosgail dhomh- 
sa, do Dhia, do shlanui' ear ; oir bha mo cheann air a 
Iionadh le driuchd corrurch Dhe, agus mo chiabha 
le braona do mhaaluidhe eagalach air do shon ; thig 
maille rium, oir is mi do chruthai'ear, do bhrathair, t' 
f hear posda, T' fhear-saoraidh, agus sin lè m' fhuii, thig 
o Lebanon gach solais cruthaichte, m#ille riumsa o Leba- 
iion. Labhair agus rinn thu aingeachd mar a b' urra 
thu, Nach gairm thu orm o 'nuair so, o 'n mhionaid so, 
ag radh, m' athair, bu tu fear-stiuraidh m' oige ? Cionnas 
a chuireas mi thu am measg na cloinne,, agus a bheir mi 
dhuit mi fein, oighreachd aoibhneach sluagh nan cin- 
neach ! Goiridh tu riumsa, m' athair, agus cha phill thu 
air t-ais o 'm leantuinn. Posaidh mi rium fein thu g\x 
brath: seadh, thusa O pheacaich neo-fhireanta, amaid- 
each, thruailte, agus ghrainei), posaidh mi rium fein thu 
ann am flreantachd, ann an ce^rtas, ann ancaoimhneas, is ann 
an caomh-ghradh; Ni mi ceangal-posaidh riut/ o pheac- 
aich neo-chreidichj chealgaich, ag^us aineolaich, * ann 

' am firinn, agus gabhaidh tu eolas air an Tighearna/ 
Am bheil thu ciontach, « thigibh. anfs, agus tagramaid 
le cbeile,^e do robh 'ur peacanna mar scarleid, bidh iad , 

/geal mar shneachda ; ge do robh iad dearg mar chorcur, 
bidh iad mar olainn.' Am bheil thu rag-chridheacb,- 
agus fad as o thearnadh ? Feuch bheir mis' am fagus m' 
fhireantachd. Gu cinnteach their a h aon 's ann san 
Tighearn' a tha agam fireantachd agus neart ; Am bheil . 
thu bochd, dall agus lomnochd ? comhairlicheam dhuit 

. òr a cheannach uamsa air a dhearbbadh 'san teine,' — gabh 
gu saor ri m' phearsa, agus ri m' ghràs, chum is gu bi 
thusaibhir;, trusgan geal do fhìreamachd air a mheas 
duit, chum as gu còmhdaichear thu, agus na£h bi 
naire do lomnochduidh follaiseach ; agus ung do 
shuile le sabh-shul, co-ehuir m' fhocal agus mo spior^ 
ad, chumas gu faìc thu, Is mise àn Tighearna t' fhear- 
saoraidh a theagaisgeas thu gu d' bhuannachd. Am 
bheil thu air do thilgeadh a mach o Dhia, neo chomasach 
agus neo-thoileach gu pilleadh d' a ionnsuidh ^ « Is mise 
an Tighearna Dia, a chruinnicheas le cheille dìobairaich 
Israeil, Fathast cruinnichidh mise muintir eile d' a ionn- 3 -. 87 - 

suidh os-barr air a mhuintir sin ata cheana air an cruuv 
ncachadh ; air dhomhsa bhi air mo thogail suas, tairnidh 
mi na h uile dhaoine a' m' ionn^uidh ; bidh am pobull' 
toileach ann an la mo chumhachd. Am bheil thu ain- 
gidh mar dhamh nach do chleachd a chuing ? tha fuaim 
ann am chom air do shon, tha mi gu durachdach 'g ?»d 
chuimhneachadh ni mi gu cinnteach trocair ort: chun- 
naic mi do roidibb, agus leighisidh mi thu.' Am bheil 
thu air do thruaiUeadh ? Crathaidh mise uisge glan, m* 
f huil agus mo spiorad ort, agus glanaidh mi thu o t-uile 
shalachar agus iodholaibh. Am bheil do cridhe feolmhor, 
eruaidh, agus gun bheatha ? Bheir mi mar an ceudna 
cridhe nuadh dhuit, agus curridh mi spiorad nuadh an 
taobh a stìgh dhiot, is buinidh mi air falbh an cridhe 
clachach a' t-f heoil, is bheir mi dhuit cridhe feola. Agus 
cuiridh mi mo spìorad an taobh astigh dhiot, is bheir mi 
ort siubhal ann am reachdaibh, is coimhididh thu mo 
bhreitheanais, agus ni thu iad. Tha an uair air teachd, 
agus tha i anis ann, anns an cluinn na rnairbh guth mhic 
Dhe, agus an dream a chluinneas bithidh iad beo. An 
d'rinn thu thufeinasgriosr' Sannannamsathadochobhair. 
Uime sin treigeadh an t aingidh a dhroch shlighibh, 
agus fhein-fhireantachd, agus pilleadh e tiumsa an Tigh- 
-earna, oir ni mi trocair air ; riumsa a Dhia, oir bheir mi 
maitheanas dha gu saibhir. Mar is beo mise deir an 
Tighearna, cha 'n 'eil tlachd air bith agams am feas an 
aingidh : piliibhse, o V droch shlighibh', a' deanamh tair 
orm, agus a' toirt oilbheum dhomh : c' arson bhasaicl ù 
eas sibh ? Anam reusanta, c' arson ata thirmar so a' dean- 
amh lochd siorruidh dhuit fein ? A bhrathair do Dhia 
anns an fheoil, c' arson a bhasaicheadh tu gu ceannair- 
ceach ann'ad pheacaidh ? Thusa chaidh a bhaisdeadh, c' 
arson a thug thu mionnan eithich, ann an dimeas a 
dheanamh air mac Dhe, agus ann an dian ruith gu 
truaighe shiorruidh ? Thusa d' am bheil slaint' air a 
tairgse, thusa air an do gbuidh mise do Thighearna agus 
do shlanui' ear, uaribh gun aireadh, le gradh le deoir, le 
fuil, le aoibhneas neimh, agus le uamhas ifrinn, gabhail 
rithe : c' arson a tha thu a' saltairt air mo chaomhalaehd, 
agus g\am dheanamh 'n am cheap tuislidh dhuit chum 
damnuidh ni % doimhne ? Thusa aig am bheil m'fhocal, 
mo spiorad, agus mo f hreasdal a' strì ri d' chop-ui?, c' 8S 

arson a tha thu a' dian-ruith air sgiath an uile churah- 
achdaich agus a deanamh tair air spiorad nan gràs h c* 
arson a bhasaichidh tu ? c* arson a bhuanaicheadh tu 
marbh ann an ea ceartaibh agus ann am peacaidh? c' arson 
a dheanamh tu do bhas nadurra ro shearbh ? c' arson a' 
ruitheadh tu an comhair do chinn chum an dara bais, an 
bas siorruidh ? c'arson'a' deanamh dimeas air tiodhlac 
Dhe, an ni is e a bheatha mhaireannach ? c' arson a dean- 
amh tair air geallana ro-mhor agus luachmhor na beatha ? 
c' arson a' saltairt fui chasaibh air m' f huilse, eadhon 
fuil mhic Dhe ? c'arson a' deanamh tair ormsa, an aiseir- 
idh agus a bheatha, a fhuair bas chum is gu bithidh tusa 
beo? c' arson a' diultadh a chinn a bheothaicheas, thà a' 
labhairt, tha a' suirgheadh t anama o neamh ? ciod is 
coireach riut, nach aiil leat idir mìse, an Dia mor do 
shlanuigh ear? c' arson a bheireadh tu do chridhe do phar- 
antaibh do chompanachibh do nithe faoin, do dhiabhla, 
do ana mhiannaibh, air thoiseach ormsa ? Am bheil iad ni 
s' fearr, ni 's rooirdheirce na ni '3 maisiche na mise, Dia 
oscionn nan uile beannuichte gu siorruidh,an ceann-feadh- 
na a' measg deich mlle, agus dealradh gloir an athar? 
Am bheil iad ni 's caoimhneile na Slanui 1 ear a fhuair 
bas? An d' rinn na 'n urr iad tuilleadh a dheanamh arson 
t anama na rinn' mise? Am bheil neamlL co suarrach, 
as nach d' theid thu air chor sam bit-h astigh triomsa mar 
an dorus, agus an t slìghe ? Am bheil ifrinn co blasda, 
as nacb gabh thu ri saorsa uaithe trid m' f holasa .?~ Am 
T'heil ana-mhianna, co onorach, as gu bi thu ad' thraill 
dhoibh agus- air do chreachadh leo gu brath ? Am bheil 
garbh chorruich an uile-chumbachdaich co taitneach, as 
gu dean thu raoghain dith air thoìseach air meaìtuin 
siorruidh mo ghraidh ? Am bheil comunn na muìntir a. 
th' air ah damnadh co ciatach as nach cailleadh tu air 
chor sam bith e? Ach c arson na h uiread miruin an 
an aghaidh Dhia, do chruthai 'ear agus t f hear-coimhid, 
as gun aieheadh tu cothrom dha air do shabhaladh a 
chum as gu nochdadh è do na linnibh ri teachd saibhreas 
ro-mhor a ghrais ? C' arscn a deanamh a leìthid do 
tharcuis ormsa, do shlanuighear a dhoirt m' fhuil, gu 'n 
diultadh ' tu dhomh faicinn do shaothair m anama^agus 
gu bithinn toilichte.' O a mhic, a mhic, thoir dhomh do 
chridbe/ A leinibh ghradhaich na diult e : guidh air gu 69 

'n deanamh e fein greim air do chridhe, do bhri gu bheii 
è oscionn do chomais' se a thoirt-guidh air san a thabean- 
nuichte leis an Tigheama, aig am bheil iuchair Dhaibh- 
ìdh : gu tairneadh se è le cordaibh a ghraidh, gu fos- 
gaileadh se è, agus gu 'n d' thigeadh e asteach. Mar so 
blais agus faic gu bheil an Tighearna math. 

Gu deanadh am Fear-nuadh-posda gradhach,an Slan- 
uighear uile chumhachdach do dheanamh toileach. A 
Thigbearn Iosa thig fein, agus thoir iad amach as a 
phriosun, a slochd na truailleachd, agusthoir iad gu baa- 
naibh a chumhnanta. Cruinnich na u-uain le d' gbalrd- 
einibh, agus giulain- iad ann a t-uchd. Thoir bea.ha 
mhairreannach, chum as nach bi mortfheara aihiochd- 
mhor do pharanta, maighsteirean feolmhor agus nèo chu- 
ramach, companaicinalmbor agus shalach, ministeirean 
leisg agus mearachdach, Aibhisteirean teumach a'gus 
sgnosach, no chridheachan mealtach àgus an-bbarr ain- 
gidh, comasach air an spionacih ad' laimhse nq a laimh t' 
Athar. A CHRIOCH. *** The foregoing Catechisms by the late Rev. Mr 
Brown of Haddington, which have pa ? ssed through about 
thirty editions, werctranslated by Mr M'Donald teach- 
er ìn Edinburgh, in the service of the Society for 
Propagating Christian Knowledge in Scotland, and 
reviewed by some Gentlemen critically acquainted with 
the Gaelic language. This edition is translat'ed and 
printed at the expence of.some benevolent Chi^tians^ 
who wish to spread the savor of Christ's name among our 
countrymen in the Highlands of Scotland,